Home

Řez pětibokého jehlanu

Příklad Sestrojte řez šikmého pětibokého jehlanu ABCDEV rovinou σ. Podstavu jehlanu tvoří pravidelný pětiúhelník ABCDE v půdorysně Mgr. Jitka Křičková Gymnázium Kolín leden 201 » Řez pětibokého jehlanu (TOTO TÉMA JE VYŘEŠENÉ) #1 14. 02. 2015 22:20 xnovk Zelenáč.

Urči objem pravidelného osmibokého jehlanu, jehož výška v = 100 a úhel boční hrany s rovinou podstavy je α = 60°. Květinový záhon Květinový záhon má tvar komolého jehlanu, přičemž hrana dolní podstavy a = 10 m, horní podstavy b = 9 ma odchylka počne hrany od podstavy je alfa = 45 ° 3) Sestrojte řez pravidelného čtyřbokého jehlanu s podstavou v ν rovinou ρ danou svými stopami. 4) Sestrojte řez pravidelného pětibokého jehlanu s podstavou v μ rovinou δ danou svými stopami Řez pravidelného pětibokého jehlanu rovinou KLM - úloha 3 - Duration: 11:54. Jitka Křičkov. Stereometrie Stránka 925 6. Stereometrie 6.1 Polohové úlohy 6.1.1 Řezy těles 1. Sestrojte řez krychle ABCDEFGH rovinou KLM podle následujícího zadání: a) c. v pravoúhlé axonometrii: Řez kosého čtyřbokého hranolu, Řez pravidelného čtyřbokého jehlanu, Řez rotačního válce; Řez zploštělého elipsoidu v Mongeově promítání; Průsečíky přímky s plochou či tělesem. v pravoúhlé axonometrii: Průnik přímky s kosým kruhovým kuželem, Průnik přímky s kosým kruhovým válce

POVRCHY A OBJEMY TĚLES 03 - jehlan 1) Vypočítej odchylku pobočné hrany pravidelného čtyřstěnu od roviny podstavy. φ = ----- 2) Plášť pravidelného pětibokého jehlanu je čtyřikrát větší než jeho podstava; podstavn » Řez pětibokého jehlanu (TOTO TÉMA JE VYŘEŠENÉ) #1 13. 04. 2020 10:09 Janka002 Zelenáč. 5) Kolik zeminy je třeba odstranit při hloubení 200 m dlouhého příkopu, jehož příčný řez je rovnoramenný lichoběžník o obsahu 4 812,5 cm2? 6) Dřevěný trám délky 4 m má příčný průřez čtverec o straně 15 cm. Vypočítejte: a) objem trámu b) hmotnost tohoto trámu, jestliže 1 m3 má hmotnost 790 kg

Zobrazte řez pravidelného pětibokého jehlanu s podstavou v půdorysně, střed podstavy S[0; 4; 0], vrchol podstavy A[-0,5; 0,5; 0], výška v = 6,5, rovinou . Sestrojte řez ve skutečné velikosti Úvod Tato bakalářská práce se zabývá řešením příkladů v pravoúhlé axonometrii. Cílem bylo vybrat různé úlohy, které se typicky vyskytují v učebnicích deskriptivní geometrie Vypočítejte objem a porvrch pravidelného pětibokého jehlanu o podstavné hraně a = 12,8 cm a výšce v = 32,1 cm. Povrch kužele je 388,84 cm2, osový řez je rovnostranný trojúhelník. Určete objem kužele. 41. Objem kužele je 100 m3, obsah osobého řezu je 10 m2. Vypočítejte povrch kužele

2 3. Sestrojte řez čtyřbokého jehlanu ABCDV rovinou (PQR); P ∊ ABC, Q ∊ AV, R ∊ CV. A B D C P Q R V V 1 4. Sestrojte řez pětibokého jehlanu ABCDEV. Vypočítejte objem a porvrch pravidelného pětibokého jehlanu o podstavné hraně a = 12,8 cm a výšce v = 32,1 cm. 28. Vypočítejte objem a povrch pravidelného šestibokého jehlanu o podstavné hraně a = 30 m a boční hraně b = 50 m. 29 Výukový materiál pro žáky druhého stupně základní školy a žáky střední školy. Základní vlastnosti těles, kreslení sítí, konstrukce modelů, odvozen

Hranol je trojrozměrné těleso s dvěma rovnoběžnými základnami, tvořenými shodnými a shodně orientovanými Obecně n-boký hranol, tedy hranol s n-úhelníkovými podstavami (základnami), má n+2 stěn, 3n hran a 2n vrcholů, z každého vrcholu vycházejí 3 hrany V MP sestrojte řez pravidelného čtyřbokého jehlanu se. Dle důsledku 1: Body B, X roviny řezu leží v rovině přední stěny, tedy i jejich spojnice leží v rovině této stěny. Průnik spojnice a stěny je jednou stranou řezu. Dle důsledku 1: Body B, G roviny řezu leží v rovině pravé boční stěny, tedy i jejich spojnice leží v rovině této stěny. Průnik spojnice a stěny je další stranou řezu osový řez obsahující 4 vrcholy je čtverec. Na základ ě t ěchto v ědomostí vedeme vrcholem A rovinu ρ kolmou na úhlop říčku u pomocí hlavní p římky h (najdeme stopník této p římky a víme, že stopa je kolmá na p římku u) Řez této roviny osmist ěnem bude práv ě čtverec

Půdorys vrcholu V jehlanu leží na kolmici k půdorysné stopě a na ordinále. (Obr. 21 a 22) Obr. 21 - Příklad 3.4.3 27 Obr. 22 - Příklad 3.4.3 28 3.5.Řez jehlanu rovinou Při sestrojování řezu jehlanu rovinou využíváme vztahu mezi mnohoúhelníky řezu a mnohoúhelníky podstavy. Tento vztah se nazývá středová kolineace - řez hranolu, jehlanu, válce (šikmého, rotačního + řešení) v Mongeově promítání; - příklady na procvičení: afinita, kolineace a základy MP (obrázky jsou jen náčrtky; ne vždy se tedy do textu vejdou všechny konstrukce; při procvičování si je podobně přerýsujte) Obsah pláště je trochu složitější, musíte si představit, že ten plášť rozvinete na stůl a tím vám vznikne jakási kruhová výseč, jejíž obsah se rovná: S=π·r·s, kde s je poloměr pláště (vzdálenost vrcholu kužele od hrany podstavy, v podstatě je to něco podobného jako hrana u jehlanu) Řez trojbokého hranolu.

Řez pravidelného pětibokého jehlanu rovinou KLM - úloha 3

Matematické Fórum / Řez pětibokého jehlanu

Sestrojte řez kosého šestibokého hranolu rovinou ρ. Dolní podstava hranolu - pravidelný šestiúhelník - je dána středem S[0, 4, 0] a vrcholem A [0, 0, 0],podstava leží v průmětně. Střed horní podstavy je S' [8, 6, 7]. Rovina řezu má souřadnice ρ (8, 12, 4). video Geogebra: Sestrojte řez pětibokého jehlanu rovinou ρ(5. Určete řez krychle rovinou určenou body , kde leží ve stěně . Určete objem pravidelného čtyřbokého jehlanu, Určete objem tělesa na obrázku: Určete objem pětibokého jehlanu, který má obsah podstavy a výšku . Povrch: krychle, kvádr, hranol, jehla

DOMÁCÍ ÚKOL: Sestrojte průmět (sdružené průměty) pravidelného pětibokého hranolu hranolu o výšce v = 8, Řez pravidelného čtyřbokého jehlanu rovinou PŘEDNÁŠKA 10 Řez válcové a kuželové plochy rovinou. Quételetova-Dandelinova věta. Příklad: V pravoúhlé axonometrii. Střecha 7 Střecha má tvar pravidelného čtyřbokého jehlanu s Komolý jehlan Vypočtěte objem pravidelného šestibokého komolého jehlanu, jestliže je délka Střecha Střecha kostelní věže má tvar pravidelného čtyřbokého jehlanu s podstavnou hranou.

Příklad: Pětiboký jehlan - slovní úloha z matematiky (1317

 1. Vypočtěte objem pravidelného pětibokého jehlanu, jehož podstavě lze opsat kružnici s poloměrem 15,6 cm. Výška tělesa je 2,5 dm. Řešení: V S pv 3 av Sp 5 a 2 360 :10 36 a 2r sin 2 15, 6 0,5877 18,34 cm va r cos 15, 6 0,81 12, 62 cm 1 18,34 12, 62 V 5 25 4821,891 cm 3 3 2 Objem jehlanu je 4821,891 cm3
 2. 28. Délka všech hran pravidelného čtyřbokého jehlanu je 36 cm. Určete jeho objem a povrch. 29. Vypočtěte objem pravidelného pětibokého jehlanu, mají-li podstavné hrany délku 5,2 cm a odchylka bočních stěn od roviny podstavy je 38º. 30. Pravidelný čtyřboký komolý jehlan má objem 1 510 cm3. Podstavné hrany mají délky 18 c
 3. Zobrazení kružnice v půdorysně. Zobrazení kužele v pravoúhlé axonometrii. Příklad na zopakování (zobrazení bodu v pravoúhlé axonometrii): V axonometrii, která je zadána axonometrickým trojúhelníkem XYZ o stranách x = 5, y = 4 a z = 5 sestrojte axonometrický průmět bodu A o souřadnicích A[3,5,6] spolu s jeho souřadnicovým kvádrem
 4. 9. Vypočítej objem jehlanu, jestliže jeho výška je rovna délce hrany čtvercové podstavy, tj. 0,6 m. Řešení: Objem jehlanu je 72 dm3. 10. Vypočítej objem jehlanu, jestliže jeho výška je 18,6 dm a strana jeho podstavy (tvaru čtverce) má délku třetiny jeho výšky. Řešení: Objem jehlanu je 238,328 dm3. 11
 5. Vypočítejte objem a povrch pravidelného pětibokého jehlanu o podstavné hraně a = 12,8 cm a výšce v = 32,1 cm. Konvexní Konvexní čočka se skládá ze dvou kulových úsečí (rozměry zadány v mm). Vypočítejte její hmotnost, je-li hustota skla 2,5 g/cm3. Rozměry: 60mm na délku a šiřka vrchní části 5mm, šířka spodni.
 6. Matematika pro každého je komplexní matematický portál zaměřený hlavně na učivo středních a základních škol

Tělesa, 3D útvary. Rozšířená realita: Nápady na výuku pro studenty. Knih Vypočítejte objem a povrch pravidelného pětibokého jehlanu o podstavné hraně a = 12,8 cm a výšce v = 32,1 cm. Rotace Vypočítejte povrch a objem kužele, který vznikne rotací pravoúhlého trojúhelníku ABC s odvěsnami dlouhými 6 cm a 9 cm kolem kratší odvěsny. 4b jehla

Vytvořte hranový model pravidelného pětibokého jehlanu. A co ze shodných špejlí pravidelný šestiboký jehlan? (Pouze přemýšlejte!) Je zajímavé, že jen málo studentů dokáže pouze z představy rozhodnout o existenci či neexistenci pravidelného šestibokého jehlanu, který by měl všechny hrany stejně dlouhé 23. Sestrojte řez kosého šestibokého hranolu rovinou . Dolní podstava hranolu - pravidelný šestiúhelník - je dána středem !0,4,0 a vrcholem 0,0,0, podstava leží v průmětně. Střed horní podstavy je S′8,6,7. Rovina řezu má souřadnice 8,12,4 8. Vypočítejte povrch a objem pravidelného šestibokého jehlanu, jehož tělesová výška i hrana podstavy mají délku a. K481 3 7 2 3 3 2 1 3 2 S a2,V a3,S a2 p 9. Vypočítejte objem pravidelného pětibokého jehlanu, mají-li podstavné hrany délku a = 5,2 c

2 3.1.5 Řez trojbokého jehlanu v obecné poloze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 3.2 Rota ční t ělesa 3.2.1 Řez rota čního válce s podstavou. BA008 DOMÁCÍ ÚKOLY Letní semestr 2019/2020 • Rýsujte pouze tvrdou ořezanou tužkou (výsledek lze zvýraznit ořezanou pastelkou). • Rýsujte na papír formátu A4 (210 mm × 297 mm). Jméno a podpis pište propiskou. • Pro každou elipsu sestrojte oskulační kružnice a vyrýsujte ji křivítkem Fakulta strojní Konstruktivní geometrie - Pracovní listy Cvičení 02 Mongeovo promítání - 14 - 1.10 Vzájemná poloha dvou rovin 1.10.1 Dvojice rovnoběžných rovin Příklad 19: (2 body) Bodem A veďte rovinu , která je rovnoběžná s danou rovinou 1.10.2 Dvojice různoběžných rovin Příklad 20: Sestrojte průsečnici r dvojice daných rovin

Řez jehlanu 1 - výuka - YouTub

 1. a) objem tohoto komolého jehlanu b) objem a povrch jehlanu, z něhož tento komolý jehlan vznikl. 29. Určete povrch a objem rotačního kužele o výšce v, jehož strana má od podstavy odchylku α. 30. Z kmene o průměru d a délce l vyřízneme největší možný trám čtvercového průměru. Kolik % tvoří odpad. 31
 2. 11. Sestrojte řez krychle rovinou, která je určena přímkou p ležící v rovině levé boční stěny, a bodem X. Řešení 12. Sestrojte řez krychle rovinou, která prochází bodem X a je rovnoběžná s rovinou AFH. Řešení 13. Sestrojte řez kosého čtyřbokého hranolu rovinou, která prochází bodem X a je rovnoběžná s.
 3. Dohromady by vám to mělo pomoci. doplněno 11.09.13 17:44: Pardon, přepsal jsem se pod vlivem toho pětibokého jehlanu. On tam je ten šestiboký hranol Je dán pravidelný kolmý trojboký hranol o výšce 19,0 cm a podstavné hraně délky 7,1 cm. Vypočti objem hranolu. Hranol 9 Vypočítejte objem a povrch trojbokého kolmého hranolu s.

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informaní výchovy Bakalářská práce Bc. Radek Valenta Využití systémů CAD v mezipředmětové vazbě Informaních Při jarním úklidu Vypočítej objem a povrch pravidelného čtyřbokého jehlanu, jestliže hrana podstavy je 45 cm dlouhá a výška jehlanu je 7 cm Login to read unlimited* books, audiobooks, magazines, Snapshots and access to tens of millions of documents Vypočítej objem a povrch podpůrného sloupu tvaru kolmého čtyřbokého hranolu. Trumšajt (trumšejt, trumarýna, trubmarýna) má rezonanční skříň tvaru vysokého (až 170 cm), protáhlého, tří- až pětibokého jehlanu, který svou horní zúženou částí zastupuje krk i hmatník zároveň. Vyskytoval se ponejvíce v klášterní hudební praxi ve stol. Na počátku 16. stol. se poněkud změnil jeho korpus An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon

Základy geometrie a Geometrie - obsa

Search the history of over 446 billion web pages on the Internet

WebSnadno.c

 1. Příklady k procvičení :: Pedagogické lyceum 4
 2. Slovník těles - GeoGebr
 3. Pravidelný šestiboký hranol jak sestrojit - povrchy a

Diplomová práce - Stereometri

Střecha věže má tvar pravidelného čtyřbokého jehlanu

Nové příklady a slovní úlohy z matematiky - strana 9

 1. Matematika pro každéh
 2. Tělesa, 3D útvary - GeoGebr
 3. Pravoúhlý trojúhelník - slovní úlohy z matematiky (strana 31
 4. Text pro učitele Geometrické modelování Pořadí zařazení
 5. Přední strana desek a první strana - Univerzita Karlov
 6. Pravidelný pětiboký hranol, pravidelný pětiboký hrano
 7. Síť hranolu s podstavou lichoběžníku

35 Babinský. automaty viz hudební nástroje, flašinet ..

 1. Full text of Soupis památek historických a umeleckých v
 2. Full text of Soupis památek historických a uměleckých v
 3. EO
 • Sorrento.
 • Mercedes mclaren 2018.
 • Bohumil hrabal rozbor.
 • Honda rebel 125.
 • David stypka dobré ráno milá text.
 • Lety smrti argentina.
 • Trvalé zvětšení rtů.
 • Samonabíjecí lovecké brokovnice.
 • Bugaboo autosedačka.
 • Retro hra smolíček pacholíček.
 • Rako outlet.
 • Cerveny pavouk ve snu.
 • Polyamid koberec.
 • Wynton marsalis koncert.
 • Access odstraňovací dotaz.
 • Brainbox zvireci rodiny.
 • Nerezové zábradlí brno.
 • Meditační hudba joga.
 • Ben nevis výstup.
 • Nordic styl detsky pokoj.
 • Macbook sk.
 • Rok 0 našeho letopočtu.
 • Kužely na fotbal.
 • Voskové pastely.
 • Fenolové pryskyřice.
 • Jak roztočit diabolo.
 • Billie joe armstrong ordinary world.
 • Pohádky se zvířátky online.
 • Velkoobchod papírnictví plzeň.
 • Jeep rubicon jeep wrangler rubicon.
 • Dren jak dlouho nechat.
 • Bila skvrna na bradavce kojeni.
 • Dům ve svahu projekt.
 • Political system uk short summary.
 • Floating gate transistors.
 • Propojení mobilu s pc přes wifi.
 • Jak vypadají euro mince.
 • Německá fotbalová reprezentace sestava.
 • Bazar sk oblecenie.
 • Žánry lyriky.
 • Potravinové skříně za skvělé ceny.