Home

Politologie uplatnění

POROVNÁNÍ OBORŮ: Politologie - Magazín - Vysoké škol

 1. Charakteristika oboru: Absolvent politologie získá přehled v řadě společenskovědních oborů a možnosti jeho uplatnění jsou poměrně široké. Absolvent může působit jako středoškolský pedagog vyučující základy společenských věd a příbuzné předměty (zejména studuje-li politologii dvouoborově)
 2. Politologie - Vysoká škola CEVRO INSTITUT, vysoká škola právních a sociálních studi Uplatnění: učitelé politologických a společenskovědních předmětů na úrovni střední či vyšší odborné školy, hlavní politický analytik, projektový manažer či samostatný odborný pracovník ve státních i nestátních.
 3. Studium politologie oceňuju hlavně proto, že mi nejprve poskytlo nezbytný teoretický základ, abych se později mohl hlouběji odborně specializovat na to, co mě nejvíce zaujalo. Je úžasné v průběhu studia odhalovat, jak široké možnosti uplatnění obor nabízí

Politologie - Vysoká škola CEVRO INSTITU

 1. Profil a uplatnění absolventa. Navazující program Politologie připravuje absolventy schopné vykonávat rozličná povolání, jejichž společným jmenovatelem je samostatná analýza politické situace, mocenských vztahů, činnosti politických aktérů a dalších aktérů vstupujících do politického procesu
 2. Absolventi oboru politologie se mohou uplatnit v řadě profesních oblastí, především v politicko-analytické činnosti pro veřejné a soukromé subjekty, v politologických servisních a poradenských aktivitách, ve státní správě, v politických stranách, v nevládních organizacích, a také ve vědecko-pedagogické činnosti na vysokých školách a v pedagogické práci na.
 3. Politologie (složeno z řec. polis - obec, stát [polites - občan] a logos - slovo, výklad [věda]) je multiparadigmatická a multidisciplinární společenská věda o politice, politické teorii a mezinárodních vztazích, původně sociologie politiky.Zabývá se popisem a hodnocením politických jevů, jako je např. fungování státu a politického systému, mocenských.
 4. Profil a uplatnění absolventa. Absolvent bakalářského programu Politologie disponuje výbornou orientací v politických procesech a institucích v soudobých demokraciích. Je seznámen s fungováním politického systému České republiky a většiny evroých a světových velmocí
 5. Právě kvůli tomu uplatnění. Je to asi celkem moderní obor a hlásí se na to čím dál víc lidí. Já bych viděla uplatnění někde v politice (ale ne jako politik, ale třeba jako nějaký poradce stran apod.) a vzpomínám si, že kdysi v novinách psali, že celkem chybí soudní znalci co se týče extremismu apod
Politologie a mezinárodní vztahy - Vysoká škola CEVRO INSTITUT

Politologie - bakalářské studium Masarykova univerzit

První česká vysoká škola se specializací na politické vědy. Bakalářské studium politologie v Kutné Hoře bez přijímaček a bez matematiky. 100% uplatnění na trhu práce Uplatnění absolventů Katedra politologie FSS MU byla založena v roce 1990 s ambicí poskytovat komplexní vzdělání v oblasti politických věd. Postupem času se stala respektovanou institucí nejenom v České republice, ale i v zahraničí. Kolektiv katedry tvoří špičkové odbornice a špičkoví odborníci na oblasti, kterým. Hlubší vhled do politologie coby akademické disciplíny je studentům poskytnut v rámci navazujícího magisterského studia. Uplatnění absolventů. Politolog není politik! Absolvování oboru studenty vybaví řadou praktických znalostí a dovedností, které jim pomohou při hledání uplatnění - Politologie je velmi starou naukou, jejíž kořeny sahají až do starověkých říší. Význačného rozmachu doznala za středověku a novověku. V 19. a 20. století byly položeny základy moderní politologie, z jejíchž poznatků se čerpá i v.

Uplatnění: politický analytik, projektový manažer či samostatný odborný pracovník ve státních i nestátních organizacích a institucích, organizační pracovník ve struktuře politické strany, hnutí, zájmové či nátlakové skupiny nebo jiné neziskové organizace Hlubší vhled do politologie coby akademické disciplíny je studentům poskytnut v rámci navazujícího magisterského studia. Uplatnění absolventů. Politolog není politik! Absolvování oboru vás vybaví řadou praktických znalostí a dovedností, které vám pomohou při hledání uplatnění Politologie Mocenské vztahy, zájmy, hierarchie a řád pod drobnohledem Podat přihlášku. Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2020/2021 (zahájení: jaro 2021) Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 11. 2020 Uplatnění absolventů. UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ Studium je přístupné všem absolventům magisterských oborů v rámci studijního programu Politologie, případně studijních programů podobného sociálně-vědního či humanitního zaměření, pokud splní požadavky přijímacího řízení a prokáží odpovídající odborné znalosti a předpoklady pro.

Filozofická fakulta - Politologie

politologie (z řeckého politiké= umění spravovat obec, stát) = vědecká disciplína zabývající se studiem politiky, politických teorií, politické moci a jejím uplatňování teorie násilí = vysvětluje stát jako produkt uplatnění síly. Absolvent politologie získá poměrně hluboký přehled v řadě společensko-vědních oborů (novodobá česká historie, politická teorie a filozofie, komparativní politologie, teorie mezinárodních vztahů atd.). Z toho plyne, že možnosti uplatnění jsou poměrně široké. Lze je shrnout do několika významnějších skupin Politologie. FF > Přijímací řízen Možnosti uplatnění absolventů jsou poměrně široké - např. ve školství, v oblasti médií, v nichž mohou absolventi působit jako redaktoři, komentátoři, političtí analytici atd.; ve státní sféře mohou najít uplatnění v různých institucích státní a veřejné správy, v. Profil absolventa 1. Profil oboru. Základní filosofie oboru, hodnoty a teoreticko-metodologický profil. Cílem doktorského oboru Politologie je připravit studenty zejména na akademickou dráhu, výzkumnou činnost v oboru politologie, na analytickou činnost potřebnou pro nejrůznější praxi vyžadující koncepční a strategické uvažování

- dílo: Vladař- pro uplatnění pol. moci lze užít všech prostředků bez ohledu na morálku, stát nezávislý na církvi, v čele státu obratný a zdatný panovník Politologie v českých zemích: - pojem politická věda se používá od pol. 18. stol Politologie se zabývá popisem a hodnocením politických jevů, jako je např. fungování státu, politického systému, vládních a mocenských organizací a autorit, politické ideologie, význam a chování veřejnosti ve vztahu k politice, nakonec také mezinárodní a globální vztahy. Prosazoval uplatnění přirozeného práva. Důraz na studium v cizích jazycích spolu s širokým zaměřením katedry od politologie, filosofie, historie až po problematiku evroé integrace a mezinárodních vztahů předznamenává úspěšné uplatnění absolventů v rozmanitých oborech prakticky po celém světě. Petr Matyá Politologie u nás není jen o teoriích, ale naučíme tě analyzovat politiku. Uplatnění najdeš nejen v politickém poradenství, ale především v marketingu či v nově rozvíjející se datové žurnalistice. Podle Hospodářských novin je práce analytika nejžádanější hned po IT

politologie (z řeckého politiké= umění spravovat obec, stát) = vědecká disciplína zabývající se studiem politiky, politických teorií, politické moci a jejím uplatňování. předmětem politologie je moc = nástroj k prosazování politických zájmů, k fungování státu, politické teorie a ideologie, politické strany... politologie se orientuje třemi směry Nové kurzy zvyšují studentům politologie šanci na uplatnění. 27. 02. 2010 10:52:00. Studenti brněnské politologie se mohou v novém semestru těšit na praktičtější studium. Stačí, když si zapíší některý ze čtyř nových kurzů z projektu Politologie pro praxi.. sociologie a politologie-uplatnění velmi špatné, pokud jde o uplatnění v oboru. Sociologie je na tom tedy rozhodně líp, tam lze pracovat aspoň v nějakých agenturách. Jinak jsou to obory, kde se spíš předpokládá, že bude člověk nějaký vědec. Pro politologii se nabízí ještě nějaké uplatnění jako novinář

FILOZOFICKÉ FAKULTY VARUJÍ: Nepodceňujte humanitní a společenské vědy. Pouze s nimi rozpletete velkou síť a zjistíte kdo v politice tahá za nitky Věda, rozhovory, uplatnění, obory. Patologie, její předmět a uplatnění v praxi zdraví - podle světové zdravotnické organizace (SZO): je to stav úplné psychické, fyzické, sociální pohody a harmonické rovnováhy při které fyziologické hodnoty (tlak, váha atp.) nepřekračují norm Absolvent bakalářského studijního programu Politologie získává velmi široký prostor pro další profesní uplatnění. Typ vzdělání, které absolvent získává, poskytuje takové kompetence, které umožňují výrazně širší uplatnění, než jaké předpokládá profil absolventa a výčet typických pracovních pozic Významnou platformu pro uplatnění absolventů představují také hromadné sdělovací prostředky, který s narůstající relevancí afrického regionu potřebuje odborníky a analytiky schopné definovat specifické problémy daných oblasti a nabízet jejich řešení. Dočekalová, P. - Švec, K a kol. 2009. Úvod do politologie.

Politologie - Katalog oborů M

Participace na výuce nebo vedení projektů/prací osobnostmi z oblasti Politologie a mezinárodních vztahů. Přednášející z řad veřejně známých osobností, ministerských a zastupitelských funkcí... Profesní uplatnění studentů již v průběhu I. ročníku Absolventi DSP politologie se uplatní na vysokých pozicích na ministerstvech, v diplomatické službě a orgánech EU. Své uplatnění dále najdou jako vysoce kvalifikovaní a specializovaní političtí analytikové v sektoru politických stran, politického poradenství, zájmových skupin, v nevládním sektoru a médiích

Politologie u nás není jen o teoriích, ale naučíme tě analyzovat politiku. Poznáš systémy vlád jednotlivých zemí a způsoby správy věcí veřejných po celém světě. Dozvíš se, které myšlenky stály u zrodu nejvýznamnějších politických ideologií Absolventi oboru najdou uplatnění v oblasti státní správy, ve veřejných institucích či neziskových organizacích, ale i v komerční sféře, a to v pozicích jako jsou: výzkumník, politický analytik, expert/analytik, poradce, programový ředitel, projektový manažer, odborný referent, nižší a střední manažer komerčních. Politologie a veřejná politika Přijímací zkoušky O výběru uchazečů rozhodují výsledky Národních srovnávacích zkoušek (Scio) a to konkrétně výsledek testu obecných studijních předpokladů (OSP). Podrobné informace a přihláška v univerzitním informačním systému. Den otevřených dveří Den otevřených dveří proběhne 16. ledna 2019 v 12:00 v učebně 1034 (aula. Pokud se uchazeč o navazující magisterský studijní obor Politologie - latinskoamerická studia nemůže osobně zúčastnit přijímací zkoušky z důvodu služebního, výzkumného či studijního pobytu v zahraničí, může požádat děkana FF UHK o mimořádné konání přijímacího pohovoru prostřednictvím videohovoru (aplikace Skype)

Studijní program B0312A200009: Politologie a veřejná politika - bakalářský, prezenční. Akademický rok: 2020/2021. Studium je určeno těm absolventům středoškolského studia, respektive absolventům vysokoškolského studia jiného společenskovědního oboru, kteří se zajímají o tvorbu a realizaci veřejné politiky v jejím politickém kontextu Absolventi oboru najdou uplatnění v oblasti státní správy, ve veřejných institucích či neziskových organizacích, ale i v komerční sféře. Mohou také pokračovat ve studiu v některém z magisterských oborů přednášených na FSV (zejména Politologie nebo Veřejná a sociální politika) nebo na jiné vysoké škole v České. Absolventi programu najdou uplatnění v oblasti státní správy, ve veřejných institucích či neziskových organizacích, ale i v komerční sféře. Mohou také pokračovat ve studiu v některém z magisterských programů přednášených na FSV (zejména Politologie nebo Veřejná a sociální politika) nebo na jiné vysoké škole v. Kategorie: Základy společenských věd Typ práce: Skripta, učební texty Škola: Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petákova 2, Plzeň Charakteristika: Práce obsahuje poznámky na téma politologie začínající obecnými termíny.Pokračují dějinami a dále popisují stát, jeho formy, rozdělení moci. Popsané jsou i volby a volební systémy, ústavní vývoj u nás a poznámky. Jaroslav Bican: Uplatnění humanitně vzdělaných lidí a protože jim politologie připadá jednodušší než například jaderná fyzika. To ale podle mne neznamená, že určitá část těch, kteří tento obor studují, si nakonec politologií nebudou vydělávat

Právo, politologie, ekonomie. Prestiž vzdělání a úspěch. CEVRO Institut je soukromou vysokou školou práva, politologie, mezinárodních vztahů, ekonomie a bezpečnostních studií. Nabízené Bc., Mgr. a MPA obory mají praktické uplatnění ve veřejném i soukromém sektoru O katedře politologie a filozofie Uplatnění najdeš všude tam, kde je vyžadována vysoká úroveň literárněvědných nebo lingvistických znalostí daného oboru, zejména pak na vedoucích a expertních pozicích v oblasti vydavatelské a publicistické. Vzhledem ke svému zaměření se můžeš dobře uplatnit v médiích.

Katedra politologie a mezinárodních vztahů uspořádala pro

Možnosti uplatnění absolventů jsou poměrně široké - např. ve školství, v oblasti médií, v nichž mohou absolventi působit jako redaktoři, komentátoři, političtí analytici atd.; ve státní sféře mohou najít uplatnění v různých institucích státní a veřejné správy, v politických stranách, neziskových. Své uplatnění najde kniha nejen jako učební pomůcka. Čtenář, který ji nebude chtít přečíst od začátku do konce najednou, po ní občas sáhne tehdy, když jej zaujme určitý problém z oblasti politologie a bude chtít vyhledat odbornou a přitom rychlou informaci

Politologie - Wikipedi

Také VŠE sleduje úspěšnost a šanci na uplatnění svých absolventů. V rámci školy jsme pro tento účel zřídili specializované pracoviště - tzv. Rozvojové a poradenské centrum, přibližuje Ing. Rolenc. To provedlo v letech 2009 a 2011 průzkum Kariéra absolventů VŠE a její vývoj Navazující magisterský studijní oborPolitologie a politický marketing je určen uchazečům, kteří mají zájem pracovat v oblasti teoretické i praktické politologie a politiky v rámci mezinárodních vztahů a v oblasti mediálních aktivit s tím souvisejících. Momentálně do [ Hledáme odborníky z širokého spektra oblastí. Vítáme znalosti ekonomie, mezinárodních vztahů, politologie, výpočetní techniky, práva, technických oborů a mnoha dalších. Uplatnění u nás najdou i jazykoví specialisté stejně jako lidé znalí administrativy nebo manuálně zruční

Veřejná správa - Vysoká škola CEVRO INSTITUTUniverzita obrany – studium s jistotou uplatnění

Politologie. ZSV - Základy společenských věd. Hodnocení materiálu: Zjednodušená ukázka: Stáhnout celý tento materiál. s největším počtem a kdo má v druhém kole víc, ten vyhrává Politické strany - dobrovolné, organizované seskupení lidí se stejnými politickými názory a cíli, usilující o získání nebo udržení. Katedra Politologie a společenských věd se podílí na výuce bakalářského a magisterského studijního programu v prezenčním i kombinovaném studiu. Na bakalářském stupni studia zajišťuje především výuku vybraných předmětů pro jednotlivé obory a jejich profilace ( Politologie a Ekonomie , Komparace politických systémů ) Uplatnění našich absolventů Absolvent bakalářského oboru Politologie a magisterského oboru Evroá kulturní studia, studium zakončil diplomovou prací na téma Obraz nepřítele na státní hranici v letech 1945 až 1989 v roce 2014

Popř. jestli je možné najít slušné uplatnění s obory- Mezinárodní Vztahy, Politologie,.. Jde mi o uplatnění po VŠ, za chvíli tu bude až moc ekonomů a s praxí to bude těžké. Jsem zaměřená humanitárně, ale kam po škole s mezinárodními vztahy.. ambasády, EU, to vím, ale jaká je skutečnost Vidíš se ve světě diplomatických jednání a summitů? Program Mezinárodní studia a diplomacie by pro Tebe měl být jasnou volbou. Předměty jako Mezinárodní vztahy či Diplomacie a diplomatický protokol Ti umožní seznámit se s děním ve světě a díky specifickému pojetí studia získáš i ekonomický pohled na diplomacii, což pro Tebe znamená zajímavou konkurenční. Politologie a mezinárodní vztahy FSV UK 2019 200 přijatých na 700 přihlášených (2018 673/223, 2017 652/221, 2016 678/220, 2015 737/222, 2013 840/193), Politologie a veřejná politika 2019 352 přihlášených, 186 přijatých (2018 324/152, 2017 298/107

Jakou práci děláte po studiu politologie? - Diskuze

Psychoterapeutické systémy a jejich uplatnění v adiktologii. Kalina Kamil. 25%. práva, kriminologie, pedagogiky, politologie, religionistiky či kulturní a sociální antropologie. Publikace učí rozumět psychoterapii a jednotlivým přístupům a uplatňovat je ve specifických aplikacích v adiktologii. Tím se podstatně liší. Nachází uplatnění také v akademické sféře nebo v institucích zaměřených na vědu a výzkum v oblasti teologických věd a věd teologii příbuzných. etiky, sociologie, politologie, ekonomie, práva a kulturní antropologie, dokáže samostatně vyhledávat zdroje odborných informací, definovat a používat základní. uplatnění v praxi 3. ROČNÍK -DOTACE: 2, VOLITELNÝ ÚVOD DO POLITOLOGIE Výstupy uivo žák umí charakterizovat politologii jako vědní disciplínu využívá politologické termíny uvádí základní formy politické participace zná politický systém chápe podstatu demokracie orientuje se v oblasti lidských prá Obsah pojmu politologie: - vědecká disciplína zabývající se studiem politiky. Předmět politologie: - moc, která je nástrojem prosazování politických zájmů - fungování státu - politické teorie a ideologie - politické systémy a instituce - politické strany - politické chování lidí - nátlakové skupin

Základy politologie - maturitní otázka Společenské věd

Nově si studenti bakalářského oboru politologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity mohou při studiu vybrat ze čtyř profilací. Univerzita se tím snaží zvýšit jejich uplatnění na pracovním trhu O své alma mater říká, že jí pomohla objevit samu sebe.. Utvářeli mě učitelé i spolužáci. Naučila jsem se hájit vlastní názory, protože mě za ně nikdo nesoudil.Ostuda nebyla něco nevědět, ale nezeptat se, říká o studiu politologie na Filozofické fakultě UHK Kateřina Šmídová, tisková mluvčí města Hradec Králové Antiscientismus (z řeckého αντι - anti (proti) a latinského scientia - vědění) je kritický myšlenkový proud poukazující na omezenost či jednostrannost vědeckého poznání. Antiscientický postoj totiž neuznává možnost vědeckých postupů či metodologií k vyvozovaní všeobecné znalosti či praktické aplikaci Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na náš zákaznický servis, tel.: Základy sociologie a politologie - 3. vydání.

Politologie jako věda, předmět a metody, dějiny

iList.cz, informační a zpravodajský server studentů Vysoké školy ekonomické. Naší snahou je vydávat objektivní, nezávislé zpravodajství a publicistiku o dění na VŠE a přinášet informace z kultury, sportu a ze života studentů Setkáte se s ní při studiu politologie, historie, žurnalistiky, ale také psychologie. Sociologie je velmi praktický obor. Stanete se odborníky na společnost, ve které žijeme • Uplatnění najdete také ve školství a vzdělávacích institucích > Psychoterapeutické systémy a jejich uplatnění v adiktologii ale i ekonomiky, práva, kriminologie, pedagogiky, politologie, religionistiky či kulturní a sociální antropologie. Předmětná hesla Adiktologie Psychoterapie Psychoanalýza Behaviorismus (psychologie) Kniha je zařazena v kategoriích. Absolvent najde uplatnění jako referent samosprávy na obecních, městských a magistrátních úřadech, či jako referent státní správy na územních, ústředních nebo jiných orgánech státní správy. sociologie, politologie, diplomacie, jazykové znalosti, právní povědomí, komunikační dovednosti aj. NAHORU TISK . WWW.

Řešení tohoto nedostatku vidí ruku v ruce s Hellerovým dílem v uplatnění principů samosprávného vlastnictví a podnikání, které, podle něj, začíná u socialistických pracovních kolektivů a vrcholí na úrovni celostátních či nadnárodních a nadstátních ekonomických komplexů Studijní program: Zemědělství (B4131) Typ studia: Bakalářské Forma studia: Prezenční, Kombinované Délka studia: 3 Zaměření: Přírodovědné Náplň programu/oboru: Bakalářský studijní obor Agroekologie je zaměřen na přípravu absolventů se širokým okruhem znalostí v základech zemědělství, oblasti péče a managementu zemědělské krajiny, zásad udržitelného.

Politologie a veřejná politika Fakulta sociálních věd U

Uplatnění: Absolvent oboru Strukturální politika EU a rozvoj venkova by měl vyhovět současné poptávce po odbornících, kteří ovládají principy strukturální politiky EU a jsou schopni zajistit její uplatnění v podmínkách ČR. Absolvent oboru najde uplatnění v pozicích, jako jsou manažer projektu, specialista Regionální. Když někomu vysvětluji, jak jsem se skrze studium politologie dostal k pořádání hudebního festivalu, freelancingu a následně založení IT firmy, tak většinou jen valí oči. středoškolák výrazně postrádal a do studia jsem šel pouze s mlhavou představou o jeho průběhu a budoucím uplatnění

Lze říci, že radost vyvolává dobrý tělesný stav a uspokojování biologických potřeb (sytost), uspokojování společenských potřeb (uplatnění v rodině a ve škole), uspokojování individuálních potřeb (dostatek volného času).V pozdějším období (v adolescenci) je významným činitelem uplatnění v povolání a. Studijní plán prvního stupně studia studijního programu Veřejná politika a veřejná správa se prioritně zaměřuje na výuku předmětů: Teorie politiky, Teorie práva a Státověda, Makroekonomie, Veřejná politika, Rozhodování a analýza v politice, Podniková ekonomika, Veřejná ekonomika, Sociologie, Management, Úvod do. Politologie a mezinárodní vztahy - přípravný kurz. který může být výhodou v dalším studijním i profesním uplatnění. Exkluzivní asistenční služby - účastníci kurzu budou mít k dispozici asistentku (asistenta), na kterou se můžou kdykoliv obrátit s jakýmkoliv dotazem a která bude prioritně řešit všechny. Uplatnění pak můžete najít nejenom v podnikové sféře, ale i v reklamních, mediálních a dalších komunikačních agenturách, ve vydavatelských domech nebo elektronických médiích. Dalšími obory jsou Sociální politika a Politologie Kontakt. Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů +420 221 619 300 +420 221 619 330 +420 221 619 333. prijimacky@ff.cuni.c

Politologie Fakulta sociálních věd U

Psychoterapeutické systémy a jejich uplatnění v adiktologii Adiktologie je mezioborová vědecká disciplína, která se zaměřuje na prevenci, léčbu a výzkum užívání návykových látek a jiných forem závislostního chování. psychologie, sociologie a sociální práce, ale i ekonomiky, práva, kriminologie, pedagogiky. základy politologie, ústavní soudnictví, správní právo a správní soudnictví, rozhodovací činnost orgánů veřejné správy (správní řízení, jeho náležitosti), právní vztahy k nemovitostem (převody vlastnického práva, zatížení vlastnického práva, katastrální a pozemkové úřady) Pracovní začlenění a možnost seberealizace lidí s postižením jsou spojeny s řadou obtíží, v nemalé míře závisí na postojích okolní společnosti. Těmi se zabývá i tato kniha. Úvodní kapitoly tvoří teoretický vstup do tématu práce, postavení člověka s postižením ve společnosti, možnosti pracovního uplatnění a podpora při něm Filozofická fakulta je orientována na výuku a vědecký výzkum v humanitních oborech.Její součástí jsou katedra germanistiky, katedra historie, katedra politologie a filozofie, Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví a Ústav slovansko-germánských studií FF UJEP Psychoterapeutické systémy a jejich uplatnění v adiktologii Kamil Kalina Nakladatel: Grada 2017 žádné recenze. Sojka hlídačka psychologie, sociologie a sociální práce, ale i ekonomiky, práva, kriminologie, pedagogiky, politologie, religionistiky či kulturní a sociální... Zobrazit celý text. Psychoterapeutické systémy a.

Politologie - Metropolitní univerzita Prah

Přehledy oborů, zaměření, kontakty na jednotlivé školy, statistiky, požadavky na přijetí, přehled uplatnění, vzorové testy a mnoho dalších důležitých informací. Více než půl milionu lidí navštíví ročně naše adresáře. Najděte si i vy u nás svou školu VysokeSkoly.com - nejpodrobnější adresář vysokých škol a univerzit, navíc vše k přijímacím zkouškám, maturitě: kurzy, učebnice, vysoké školy. Adiktologie je mezioborová vědecká disciplína, která se zaměřuje na prevenci, léčbu a výzkum užívání návykových látek a jiných forem závislostního chování. Propojuje nejen poznatky z oboru medicíny, psychologie, sociologie a sociální práce, ale i ekonomiky, práva, kriminologie, pedagogiky, politologie, religionistiky či kulturní a sociální antropologie. Publikace. FSV UK je mladá fakulta, založená až po 89. roce. Na rozdíl od filozofické fakulty není tedy tak tradiční. Co se týče prestiže a kvality studia, tak nejlepší sociální vědy jsou již nějakým rokem po sobě v Brně, Fakulta sociálních studií MU má bohužel před FSV UK trochu navrch, pokud mám být objektivní (žebříčky atd.)

Volitelné předmětyVeřejná správa - Vysoká škola CEVRO INSTITUT, vysoká školaManagement a hospodaření ve veřejné správě Bc Ambis
 • Philip morris elektronická cigareta cena.
 • Zvony kalhoty.
 • Chepe santa cruz.
 • Alexandr borisovič sizov.
 • Roudnice nad labem mapa města.
 • Chilli druhy.
 • Zive prenos.
 • Dovoz nákladních aut z belgie.
 • Největší dravec v čr.
 • Jezdecké westernové boty.
 • Mala svatba program.
 • Polka písničky.
 • Alucobond detaily.
 • Jak opravit umělý ratan.
 • Na co chytat v zimě.
 • Jak vyfotit hezkou fotku.
 • Begonky.
 • Hadanka o mesici.
 • Existuje závislost na marihuaně.
 • Kdy jít na gynekologii.
 • Husqvarna 372 xp cena.
 • Fit dance pardubice.
 • Rally bohemia.
 • Biosil heureka.
 • Půjčovna čističů koberců karlovy vary.
 • Čepice skřítek návod.
 • Znemecka eu.
 • Bootable usb from iso.
 • Jennifer grey.
 • 1974 wiki.
 • Zell am see.
 • Jak připravit candáta.
 • Ikea křeslo ušák.
 • Maitrea semináře.
 • Přečerpávací vodní elektrárna princip.
 • 23a 12v lithium.
 • Hladina cukru v krvi po sportu.
 • Čínská mořeplavba.
 • Nadnárodní společnosti seznam.
 • Tracyho tygr citáty.
 • Sit proti kunam.