Home

Středová souměrnost ve čtvercové síti

Středová souměrnost - test 1. Kvíz. Kvíz nabízí sadu jednoduchých úloh, v nichž vybíráš z nabízených odpovědí. Ale pozor - správných odpovědí může být i více. A pokud je, vždy vás na to upozorníme v zadání. Spusti Útvar, který se ve středové souměrnosti zobrazí sám na sebe, nazýváme středově souměrný útvar. Příklady některých středově souměrných geometrických útvarů. ČTVERE Střed souměrnosti tvoří průsečík úhlopříček • ÚSEČKA • Střed souměrnosti tvoří střed úsečky K S L = K' = L Středová a osová souměrnost - opakování Přerýsuj uvedené útvary v podobě jako jsou na obrázku a pak sestroj jejich obrazy v osové souměrnosti s osou o. Od ruky zakresli ve čtvercové síti obrazy útvarů středově souměrné podle středu S: Sestroj obraz úsečky AB v osové souměrnosti podle osy o. Osu zvo

Středová souměrnost je přímá shodnost. Aplet 5.1.1 Zavedení středové souměrnosti Následující aplet sestrojuje obraz ve středové souměrnosti se středem S útvaru, který je trajektorií vzniklou pohybem bodu X Materiál obsahuje pracovní list k procvičování učiva o osově souměrných útvarech. Žák bude poznávat osově souměrný útvar ve čtvercové síti, určovat osu souměrnosti, dotvářet obrázek znázorněný ve čtvercové síti tak, aby byl osově souměrný. V prázdné čtvercové síti znázorní vlastní osově souměrné obrázky Materiál obsahuje pracovní list k procvičování učiva o osově souměrných útvarech. Žák bude poznávat osově souměrný útvar ve čvercové síti, určovat osu souměrnosti, dotvářet obrázek znázorněný ve čvercové síti tak, aby byl osově souměrný. V prázdné čtvercové siti znázorní vlastní osově souměrné obrázky. Očekávaný výstup: rozpozná a znázorní ve.

Očekávaný výstup: načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové a osové souměrnosti, určí osově a středově souměrný útvar Středová souměrnost.doc. KOČOVÁ, Kamila. Středová souměrnost. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 20. 10. 2010, [cit. 2012-11-26] Obsahy obrazců ve čtvercové síti 1.:Obsahy obrazců ve čtvercové síti 2.:Výpočet obvodu a obsahu čtverce.:Výpočet obvodu a obsahu obdélníku.:Zlomková část - jednotky délky.:Zlomková část - jednotky hmotnosti.:Zlomková část - jednotky času Testy pro 6. ročník .:Opakování obvodu a obsahu čtverce. 1. Osová souměrnost Doplň rámečky a načrtni druhy čar. Druhy čar podle podle tenké 2 a) Narýsuj kružnici k (S; r = 1,5 cm). b) Zvol libovolný bod A, který leží na kružnici k. c) Narýsuj polopřímku AS. d) Průsečík kružnice k a polopřímky AS označ B. e) Narýsuj přímku XY, která je kolmá na polopřímku AB. f) Narýsuj přímku OP, která je kolmá na úsečku AB a. Středová souměrnost 1. DUM číslo 130428. Nová kdy hledají obrazy útvarů ve středové souměrnosti zobrazené ve čtvercové síti. Při společné kontrole je vhodné tento dokument promítat na projekční tabuli. Klíčová slova: středová souměrnost, střed,. Použití čtvercové sítě vyžaduje od výtvarníka určitou zručnost a znalost. Ale stejně dobře se může úkolu zhostit i začátečník. (ve 3D) můžete využít Na čtverečkovaný papír si také můžeme nakreslit jakýkoli složitý půdorysný útvar a přenést ho díky čtvercové síti do prostoru

Konstrukce obrazců ve středové souměrnosti Středová souměrnost je zobrazení, které je určeno bodem, který nazýváme střed souměrnosti. Obvykle se značí S. Zápis: S ( S ) : A → A´ Čteme: obrazem bodu A ve středové souměrnosti je bod . Střed souměrnosti je samodružný bod. To znamená, že vzor je totožný s obrazem Osová souměrnost Váza je přímkou rozdělena na dvě poloviny. Přímku jsme označili ojako osu. Kdybychom papír s obrázkem přeložili podle přímky o, obě poloviny obrázku by sekryly. Této vlastnosti říkáme osová souměrnost. Přímka ose nazývá osa souměrnosti. Říkáme, že obrázek je souměrný podle osy o Čtvrťáci si procvičí používání pojmů kolmice, rovnoběžka, kreslí a identifikují úsečky a přímky, které jsou vůči sobě kolmé nebo rovnoběžné. Řeší úlohy na osovou souměrnost v rovině a určují obsah obdélníku ve čtvercové síti Středová souměrnost Další shodná zobrazení Středová souměrnost ve čtvercové síti Středově souměrné útvary 6 Opakování 1 . Příloha č. 16 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Očekávané výstupy Téma Učivo k Počet hodin c Průřezové téma Mezi-předmětové vztahy. ŘEŠENÍ - Středová souměrnost ve čtvercové síti 2. 4. Dobrý den, posílám řešení pracovního listu na středovou (a částečně i osovou) souměrnost s využitím čtvercové sítě. Prosím o důslednou kontrolu a přípradnou opravu. V případě nejasností mě kontaktujte mailem. Děkuji. Ke stažení

Osová a středová souměrnost. JAK SE STÁT MALÍŘEM KNOFLÍKOVÁN KALHOTKY KRTKA ROLANDA. Žáci přečtou zadání s porozuměním. Ve čtvercové síti dorýsují osově souměrný útvar podle zadání. Předpokládané znalosti - osová souměrnost Středová souměrnost. Kružnice je . středově souměrná . a středem souměrnosti je střed kružnice. S. k. Osová souměrnost. Vypočítejte obsah obrazce ve čtvercové síti (čtverce mají stranu 1 cm) 12) Vypočítejte obsah obrazců ve čtverci se stranou 10 cm. S. k = 78,5 cm. 2. S. k = π.r

Středová souměrnost - test

středová souměrnost se středem S je přímá shodnost, která přiřazuje bodu S týž bod S'=S a každému bodu X roviny různému od S přiřazuje obraz X' tak, že platí: bod X' leží na polopřímce opačné k polopřímce SX Obraz úsečky AB ve středové souměrnosti se středem S Téma: Středová souměrnost. středová souměrnost - ve čtvercové síti. středově souměrné útvary. Domácí úkoly: Budou zadány vždy v pondělí nebo v úterý ve složce 7 Dú na níže uvedených odkazech (google drive). Zde bude uveden jeden soubor, kde budou vysvětleny podmínky pro odevzdání Dú

Středová souměrnost. Shodné útvary; Středová souměrnost kolem nás; Středová souměrnost ve čtvercové síti; Obraz útvaru ve středové souměrnosti; Středová souměrnost - souhrnné opakování; Poměr, přímá a nepřímá úměrnost. Určování poměru, převrácený poměr, dělení celku v daném poměr Sestrojí obraz rovinného obrazce ve středové souměrnosti na čtvercové síti Konstrukce obrazu rovinného obrazce na čtvercové síti Středová souměrnost M-9-3-08 127 Červen/6.ročník Najde střed souměrnosti na číselné ose, skládá různé středové souměrnosti Skládání středových souměrností Středová souměrnost M. načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové a osové souměrnosti, určí osově a středově souměrný útvar další materiály k tomuto očekávanému výstupu » Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova: středová souměrnost, osová souměrnost. Druh učebního materiálu: Pracovní list: Druh.

Středová souměrnost - základní konstrukční úlohy (správný popis vzoru a obrazu, zápis středové souměrnosti, druhy čar); Středově souměrné útvary (vyhledat střed souměrnosti středově souměrného útvaru, vyhledat střed souměrnosti dvou útvarů, o kterých víme, že jsou středově souměrné); Středová souměrnost ve čtvercové síti

3. týden - Osová souměrnost. Obrázky ve čtvercové síti Materiál obsahuje pracovní list k procvičování učiva o osově souměrných útvarech. Žák bude poznávat osově souměrný útvar ve čvercové síti, určovat osu souměrnosti, dotvářet obrázek znázorněný ve čvercové síti tak, aby byl osově souměrný Souměrnost. Osa souměrnosti. Souměrné útvary. Rovnoramenný trojúhelník. Rovnostranný trojúhelník. Obsah čtverce a obdélníku, síť kvádru a krychle. Obsah čtverce a obdélníku ve čtvercové síti. Jednotky obsahu cm², m², mm². Síť kvádru, krychle. Okruhy pro 5. ročník . Přirozená čísl

5 Středová souměrnost - Informační systé

Projekt ve výuce matematiky v sekundě osmiletého gymnázia (odpovídá 7. ročníku ZŠ). Využití souměrností v architektuře. Konkrétním výstupem projektu jsou individuální práce z barevného papíru a skupinová fotodokumentace místní architektury Při řešení úlohy uvozující kapitolu Středová souměrnost na čtvercové síti (1, s. 157) jsme došli k závěru, že pokud na obraz U' bodu U v osové souměrnosti podle přímky p aplikujeme další osovou souměrnost podle přímky q kolmé na p, dostaneme obraz U'' původního vzoru U v souměrnosti středové, kde středem. 2 Př. 2: Dopl ň obrazce ve čtvere čkové síti co nejp řesn ěji (dodržuj pr ůse číky se sítí) tak, aby byly st ředov ě soum ěrné podle vyzna čeného st ředu S (vzniklý obrazec nemusí být uzav řený). Obrazce kresli bez použití pr ůsvitky, pr ůsvitku použij p ři kontrole Pracovní list SOU 03 - Středová souměrnost Středově souměrné Příklad 1: Podívej se na následující útvary, a pokud jsou osově souměrné, tak vyznač všechny osy souměrnosti.Jsou některé z nich i středově souměrné? Pokud ano, vyznač střed souměrnosti Středová souměrnost Další shodná zobrazení Středová souměrnost ve čtvercové síti Středově souměrné útvary 6 Opakování 1 . Příloha č. 16 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Očekávané výstupy Téma Učivo k Počet hodin c Průřezové téma Mezi-předmětové vztahy.

souměrnost - čtvercová síť, geometrické útvary a tělesa - orientuje se ve čtvercové síti - pozná geometrická tělesa Leden Číselný obor 0-100, početní operace v oboru čísel 0-39: - porovnávání čísel - přičítání jednotek k celým desítkám, - orientuje se na číselné ose P řemýšlej, jak zadat obrazec ve čtvercové síti i pro n ěkoho, kdo se nem ůže podívat na p ůvodní obrázek. Spo čteme si, o kolik polí ček se musíme posunout od jednoho vrcholu k druhé ve vodorovném sm ěru a o kolik ve svislém sm ěru. Strany v levém trojúhelníku: • 5 vodorovn ě, 4 svisle

VY_42_inovace_Pa22 Středová souměrnost Sestrojení obrazu ve čtvercové síti ve středové souměrnosti Mgr. Monika Pavlíková VY_42_inovace_Pa23 Středová souměrnost a středově souměrné útvary Procvičování středově souměrných útvarů a středové souměrnosti Mgr. Monika Pavlíková VY_42_inovace_Pa24 Pravoúhlá soustav ve čtvercové síti. Geometrické konstrukce - první geometrické konstrukce žáci provádějí ve čtvercové síti, později na Osová a středová souměrnost - úlohy s využitím manipulace, předpovídání, odhady a ověřování, náročné úlohy pro nadané žáky (skládání souměrností).. Osová a středová souměrnost a jejich vlastnosti. Souměrnost Podobné útvary ve čtvercové síti, využití ve školské matematice. c) Matematické učební úlohy. Pojem, třídění, didaktické funkce ve vyučování. posunutá souměrnost. Shodná zobrazení v přímce a v prostoru. c) Slovní matematické úlohy. Typologie. Osová a středová souměrnost a jejich vlastnosti. Souměrnost útvarů. 7. Identita, posunutí, otáčení, posunutá souměrnost. Shodná zobrazení v přímce a v prostoru. Podobné útvary ve čtvercové síti, využití ve školské matematice. 10. Topologické zobrazení. Okolí bodu, spojitost, překrývání geometrických.

Shodnost, středová souměrnost - rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary a určí osu souměrnosti útvaru překládáním papíru - určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky obsah k osvojování aritmetických operací ve třech jeho složkách : dovednost provádět operaci, algoritmické porozumění a významové porozumění určuje osy souměrnosti geometrických obrazců ve čtvercové síti Osová a středová souměrnost. rozvíjení systemati. nosti, vytrvalosti a přesnosti při řešení úlo Orientace ve čtvercové síti, MATÝSKOVA MATEMATIKA 5. Středová souměrnost Rýsování (pravoúhlé trojúhelníky ve čtverci), Geometrie pro 4.ročník, str. 44, cv. 3b - Duration.

Osově souměrné útvary - Digitální učební materiály RV

Osově souměrné útvary - Školáci

 1. středová souměrnost, algebraický výraz, kurikulum matematiky, učebnice matematiky, hra jí konstrukce ve středové souměrnosti a posunutí. V úlohách tohoto typu pra-cujeme často ve čtvercové síti, k volbě os a použití souřadnic mnoho nechybí. Úlo-hy na téma souměrnosti s body zadanými pomocí souřadnic se však v.
 2. Kreslení těles ve čtvercové a izometrické síti. Kótované promítání. Princip a názvosloví, zobrazení bodu, přímky a roviny. Mongeovo promítání. (posunutí, středová souměrnost, osová souměrnost, rovinová souměrnost, otočení, stejnolehlost, podobnost). Ve formátu pdf: Konstrukční geometrie - Zpracované otázky.
 3. v různých polohách ve čtvercové síti umožňuje hledání souměrností. Doplňkové aktivity Úlohu lze modifikovat - zvolit jiný obsah (např. 16 cm2) nebo jiné typy mnohoúhelníků (např. nekonvexní). Úlohu lze využít na vyhledávání souměrností (osová a středová souměrnost, posunutí a otočení)
 4. - vytváří soubory (na počítadle, penězi, ve čtvercové síti apod.) s daným počtem prvků do 100 - na souborech různých předmětů znázorňuje násobení a dělení Středová souměrnost. sestrojení obrazu daného obrazce ve středové souměrnosti

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení látky osová souměrnost. Má podobu pracovního listu s osmi úlohami, v každé úloze je zakreslena část obrazce ve čtvercové síti a daná osa souměrnosti, žák má dokreslit zbývající část obrazce tak, aby byl osově souměrný Obsah čtverce a obdélníku - pomocí čtvercové sítě. Síť kvádru, krychle rozložením krabičky. Osová souměrnost, osa souměrnosti, určování os souměrnosti překládáním, konstrukce souměrných útvarů ve čtvercové síti Osová soumrnost a její využití ve vyuování primární školy Olomouc 2013 Vedoucí práce: PaedDr. Anna Stopenová, Ph.D. 2 2.3 Středová souměrnost S..... 19 2.4 Osová souměrnost O.

Pracovní list č. 54 Osová souměrnost - ornamenty Jméno: Příjmení: Třída: 1. Dokresli ornamenty ve čtvercové síti podle osy souměrnosti o. Obraz vytáhni barevno trojúhelník, jednoduchý osově souměrný útvar ve čtvercové síti), 5. provádí jednoduché konstrukce (rovnoběžka, kolmice, pravoúhelník, pravoúhlý, rovnoramenný a rovnostranný trojúhelník), 6. měří vzdálenosti, 7. počítá obvod obrazce a obsah obrazce pomocí čtvercové sítě, 8 Jak rychle začít s on-line výukou Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na sérii webinářů 4 X 90 MIN na téma Office 365 a Microsoft Teams pro ZŠ a G-Suite a Google Classroom pro ZŠ Osová souměrnost. Tento týden je kratší a je to týden velikonoční a tak jsem pro vás připravila trochu zábavnější (doufám) formu. V přiloženém pracovním listu je obrázek,který se má ve čtvercové síti dokreslit aby byl osově souměrný podle svislé osy souměrnosti PS jsou vypracovány v souladu s RVP ZV. Učivo v každém ročníku je soustředěno do 3 PS. Jednoduché příklady jsou označeny písmenem A, složitější písmenem B, popřípadě C. Rozsah PS je plánován pro 5 vyučovacích hodin. Učitel bude moci vybírat příklady ze základního i obtížnějšího učiva. Každý žák tak bude mít možnost seznámit se i s náročnějšími.

podpůrný materiál při výkladu (osová souměrnost 6. třída), středová souměrnost (7. třída)nebo při shrnutí a dále při opakování látky ve vyšších ročnících. VY_32_INOVACE_511 9. Matematika notebook Finanční matematika Materiál slouží jako podklad k výuce finanční matematiky 21/11/2017 Souhrnná písemná práce - geometrie. Ve středu 29.11.2017 budeme psát souhrnnou písemnou práci z matematiky z geometrie. Rozsah učiva bude následující: určování velikostí úhlů (dvojice úhlů, vnitřní úhly trojúhelníku, ciferník), konstrukce dle zadání (symbolický zápis), obsahy geometrických útvarů ve čtvercové síti, obvod a obsah čtverce a.

Středová souměrnost - Školáci

Vytváření koláží z geometrických tvarů podle vzoru a podle vlastní fantazie. Poznávání základních těles. (krychle, válec, koule, kvádr, hranol) a jejich reprezentace. Stavby z krychlí podle vzoru a podle vlastní fantazie. Intuitivní vnímání proporcí a perspektivy. Symetrie, modelování, práce ve čtvercové síti Trojúhelníky a lichoběžníky tvoří ve čtvercové síti určitou část, kterou žáci vyjádří zlomkem. A opačně, vytvoří takový obrazec, aby tvořil danou část sítě. Jde o procvičení představivosti. Mgr. Milan Žůrek VY_32_INOVACE_M7I_07 Osově souměrná slova pdf 7.A 19. 12. 201 M2-24 Středová souměrnost hry v síti řešení.fig: 42.2 kB: 11/6/2014: M2-24 Středová souměrnost hry v síti.fig: 28.8 kB: 11/6/2014: M2-25 Hlavička.doc: 1.1 MB: 11/6/2014: M2-25 Obsah pravoúhelníků a sl. obrazců.fig: 25.3 kB: 11/6/2014: M2-25 Obsah pravoúhelníků a sl. obrazců řešení.fig: 46.7 kB: 11/6/2014: M2-26 Hlavička. - dovedou vyznačit 1 cm 2,1 dm 2 ve čtvercové síti, umí znázornit 1 m 2- pomocí čtvercové sítě určují obsah čtverce a obdélníku, rozlišují a užívají základní jednotky obsahu- využívají praktických poznatků z F . Úhel a jeho velikost- úhel, velikost úhlu, určení velikosti úhlu měřením a výpočte

ZŠ Online testy z matematiky příklady cvičení úlohy spojovačk

Sada předloh pro rýsování ve čtvercové síti, které jsou určené především pro procvičování práce s kružítkem. Jsou vhodné i pro žáky na I. stupni. RNDr. Jitka Rambousková, publikováno 19.10.2010 15:08, zhlédnuto 5953×, hodnocení žák vytvoří ve čtvercové síti osově souměrný útvar podle osy v lince mřížky Ilustrační úloha Doplň obrázky tak, aby vznikly osově souměrné útvary podle vyznačené osy souměrnosti. Poznámky M-5-3-05.3. Indikátor 2 nelze testovat elektronicky. 4. NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉM Symetrie (souměrnost) dokreslit obraz tak, aby byl souměrný. vytvářet souměrné útvary ve čtvercové síti. vysvětlit pojmy zobrazení, vzor, obraz Osová souměrnost. vytvářet osově souměrné útvary různými metodami - dokreslení, překládání (stříhání, přes okno), s průsvitkou, pomocí PC

DUMY.CZ Materiál Středová souměrnost

Miniprojekt - Osová souměrnost. 2. a 3. února proběhl v 5. třídě v hodinách matematiky miniprojekt Osová souměrnost. Na začátku hodiny dostaly děti obrázek zámku Červená Lhota a měly napsat vše, co je k obrázku napadlo. Zřejmě budeme probírat, no spíše opakovat, osu souměrnosti • určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky obsahu • rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary a určí osu souměrnosti útvaru překládáním papíru ZVLÁDNUTÉ UČIVO • základní útvary v rovině - lomená čára, přímka, polopřímka, úsečka ní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary a určí osu souměr-nosti útvaru překlá-dáním papíru Rozvíjí představy o středové i osové souměrnosti. Pracuje se souřadnicemi v 2D s využitím čtverečkovaného papíru. Středová i osová souměrnost. Symetrie v různých geometrickýc Shodnost, středová souměrnost - užívá věty o shodnosti trojúhelníka v početních a konstrukčních úlohách Rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary a určí osu souměrnosti útvaru překládáním papír

Babylonie.cz Malujte přes čtvercovou síť jako Van Gog

b) Osa o je totožná s přímkou AB, středová souměrnost neexistuje. 08 a) Osa o je vnější přímkou kružnice k.; b) Osa o je tečnou kružnice k.; c) Osa o je sečnou kružnice k.; d) Osa o prochází středem kružnice k. 09 a) Střed S leží ve vnější nebo vnitřní oblasti kružnice k.; b) Střed S leží na kružnici k. 4 - Souměrnost - jednoduchá a osa souměrnosti - překladem papíru b souměrné útvary ve čtvercové síti C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce MATEMATIKA 5. TŘÍDA. A) Verbální část Geometrie: konstrukční úlohy, obsah čtverce a obdélníku ve čtvercové síti, jednotky obsahu, síť kvádru a krychle, povrch kvádru (krychle) součtem obsahů stěn. Více informací od 43 Kč . Koupit nejlevněji. PROMETHEUS Matematika pro 8 ročník ZŠ,3.díl Shodnost, středová souměrnost, čtyřúhelníky, hranoly. Učebnice. 6.2 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.2.1 Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 6.2.1.1 Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah poskytuje žákům vědomosti a dovednosti potřebné pro orientaci v praktickém životě 30 vyučovací týden (15. - 18. 4.) Práce s daty, grafy soustava souřadnic, určování polohy bodu práce se souřadnicemi ve čtvercové síti práce s daty 29 vyučovací týden (8. - 12. 4.) Práce s daty, grafy čtení dat z grafu sestavení tabulky a grafu práce s daty, určení..

 • Nador ve streve.
 • Menicka liberec.
 • Bezpečnostní visací zámek třída 5.
 • Go bistro brno.
 • Iso to usb windows 10.
 • Uac.
 • Zahradni traktory.
 • Slunéčka druhy.
 • Jezevčík prodej.
 • Tuňák východní.
 • Stojankova kuchynska baterie.
 • To prší moře.
 • Operace dle dixona.
 • Přírodovědecká fakulta olomouc přijímací řízení.
 • Jak dlouho je infekční chřipka.
 • Očkování proti hepatitidě b povinné.
 • Vymítač rockopera obsazeni.
 • Jak vyrobit kostým mickey mouse.
 • Táč mahál.
 • 300 miliard.
 • Www akaipro com mpkmini.
 • Výkup vlasů brno židenice.
 • Etapy lidského života.
 • Nábytek buk masiv.
 • Makeup revolution tekutý rozjasňovač recenze.
 • Ecostep r4.
 • Bezvodý pisoar.
 • Co je etický kodex.
 • Pstruh lososovitý anglicky.
 • Nepřemožitelný 4.
 • Inkvizice význam.
 • Rady před otěhotněním.
 • Růžová pityriáza v těhotenství.
 • Vlk sibiřský wikipedie.
 • Pila klatovy luby.
 • Podpora sportu mšmt.
 • Záložní letiště čsla.
 • Požárně odolné kabely.
 • Atex praha.
 • Propojení mobilu s pc přes wifi.
 • 1974 wiki.