Home

Fsv uk bakalářské práce

Institut sociologických studií FSV UK. Pekařská 16. Bakalářské práce musí mít rozsah nejméně 30 normostran (54 tisíc znaků s mezerami) bez abstraktu a příloh, magisterské práce nejméně 60 normostran (108 tisíc znaků s mezerami) bez abstraktu a příloh. V případě, že je magisterská práce napsaná v anglickém. Bakalářské studium: Magisterské studium: Formulář tezí bakalářské práce: Formulář tezí diplomové práce: Formulář tezí praktické bakalářské práce: Formulář posudku magisterské práce: Formulář posudku bakalářské práce Formulář posudku praktické bakalářské práce Podmínky zadání praktické bakalářské. V současné době studuje na Fakultě sociálních věd UK více než 4000 studentů. FSV UK udržuje jednu z nejvyšších mobilit v rámci Univerzity Karlovy. Každý rok sem přijíždí okolo 500 studentů z celého světa na výměnný pobyt. Více informac

Bc. a mgr. práce ISS FSV UK

 1. Pracoviště: IPS FSV UK Posudek oponenta bakalářské práce 1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE*) Odpovídá schváleným tezím Odchyluje se od tezí, ale odchýlení je vhodné a v práci zdůvodněné Odchyluje se od tezí a odchýlení není vhodné a v práci zdůvodněné Neodpovídá schváleným tezím 1.1. Cíl práce
 2. Institut mezinárodních studií je součástí Fakulty sociálních věd UK. Institut nabízí bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy zaměřené na teritoriální studia a moderní dějiny Pravidla zpracování bakalářské práce (TS) FSV UK. Pekařská 10 158 00 Praha 5 - Jinonice Tel. 778 464 634 - 796 ims@fsv.
 3. IES FSV UK letní semestr 2005/2006 proces t ě chto zm ě n prob ě hl velmi úsp ě šn ě a bylo tedy dáváno za p ř íklad, jež by i ostatní rozvojové zem ě m ě ly následovat.
 4. V Centrálním katalogu UK můžete vyhledávat a objednávat knihy, noviny a časopisy, diplomové a bakalářské práce a některé eknihy a ečasopisy (návod na vyhledávání).Současně v katalogu můžete spravovat své čtenářské konto, prodlužovat výpůjčky atd. (návod na správu konta)
 5. Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze je druhou nejmladší fakultou Univerzity Karlovy v Praze. V současné době na ni studuje více než 4000 studentů
 6. Představujeme osobnosti IKSŽ kandidující do pedagogické komory Akademického senátu FSV UK Volby do Akademického senátu FSV UK na volební období 2021-2023 proběhnou ve dnech 24. a 25. listopadu 2020 online
 7. Pravidla pro organizaci studia UK FSV. Opatření děkana č. 27/2017 - Organizace doktorského studia na FSV UK. Rámcový studijní plán doktorských studijních oborů Sociologie/Sociology. Pokyny pro Státní doktorskou zkoušku a obhajobu disertační práce. Pravidla a pokyny schválené oborovou radou
IES :: RNDr

Bakalářské a magisterské studium IKSZ FSV UK

Václav Moravec - Žurnalistika 5Propagační předměty | ISS FSV UK

Bakalářské studium Fakulta sociálních věd UK

Mezinárodní den lidských práv. Vážené studentky, vážení studenti, Americké centrum si Vás dovoluje pozvat na online seminář s názvem: Lidská práva v zahraniční politice, který se uskuteční 10. prosince od 18.00 hodin na platformě Zoom. Úvodní slovo pronese a Vaše dotazy zodpoví Brian Campbell ze Sekce pro demokracii, lidská práva a práci Ministerstva. bakalářská práce 72 000 znaků (tzn. přibližně 40 stran textu) diplomová práce 108 000 znaků (tzn. přibližně 60 stran textu) rigorózní práce 180 000 znaků (tzn. přibližně 100 stran textu) disertační práce Rozsah stanovuje příslušná oborová rada na základě metodologických standardů příslušného oboru jeden výtisk bakalářské práce na sekretariát (nyní do 5.1.2021) 3. přihlášku k SZK (1x tištěnou, podepsanou, (nyní do 5.1.2021) Tištěný ani elektronický výpis známek ze SIS UK před SZK se neodevzdává Bakalářská práce . Elektronické odevzdávání bakalářské práce - postup studenta. Formulář - Zadání bakalářské práce Informace týkající se zadávání a odevzdání bakalářské práce jsou uvedeny ve Směrnici děkana pro realizaci bc. a mgr. studijních programů na FSv - čl. 4 Podmínky pro zápis bakalářské práce

Posudek bakalářské práce IMS FSV UK, ak. rok 2011/2012 Studentka:Vendula Filipová Název práce: Mediální reprezentace operace NATO Spojenecká síla ve vybraných amerických denících Vedoucí práce:PhDr. Petr Šafařík Vendula Filipová se ve své bakalářské práci pokusila o rozbor toho, jakou mediáln bakalářské, rigorózní, dizertační) práce Směrnice děkana č. 1/2015, Formální náležitosti závěrečné (tj. bakalářské, magisterské, rigorózní, dizertační) práce Směrnice děkana č. 4/2019, Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prac Státní závěrečná zkouška je složena z obhajoby bakalářské práce, ústní zkoušky zaměřené na současný český stát a společnost a ze specializované ústní zkoušky zaměřené na jedno z vybraných teritorií. Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce naleznete zd Bakalářská práce je samostatná komplexní práce, zbylé práce jsou interpretacemi dílčích problémů v rámci daných tematických okruhů. Téma bakalářské práce a tří písemných prací, které budou spolu s ní obhajovány, lze vybírat (na každé téma vždy jedna z uvedených prací) z následujících tematických okruhů. Bakalářské práce. Teorie optimálního řízení v ekonomické aplikaci (obhájeno v roce 2008 na IES FSV UK) Soustavy diferenčních rovnic a jejich aplikace v ekonomických modelech (obhájeno v roce 2009 na IES FSV UK) Coordination Games and its Applications in Economics (obhájeno v roce 2011 na IES FSV UK

IES :: Martina Jašová

Dokumenty k bakalářskému studiu IMS - Institut

Učební text pro studenty magisterského studia veřejné a sociální politiky FSV UK předpokládá základní znalost angličtiny. Vhodná učebnice i pro pracovníky státní správy. ISBN 80-7184-817-4. Nováčková, Blanka: English for Sociology. Praha, Karolinum 2003, brož., 225 s., 2. vyd., cena 225 Kč Předpokládaný název práce v angličtině: Předpokládaný termín dokončení (semestr, akademický rok - vzor: ZS 2012/2013): (diplomovou práci je možné odevzdat nejdříve po dvou semestrech od schválení tezí) Základní charakteristika tématu a předpokládan 1. prezentace a diskuze bakalářské práce uchazeče (případně projektu, pokud bak. práce není v době zkoušky hotová) - max. 40 bodů. 2. motivace ke studiu vycházející z uchazečem předloženého seznamu přečtené odborné literatury - max. 20 bodů. Podrobné informace a přihláška v univerzitním informačním systému FSV UK od roku 2011 kontroluje předkládané seminární, bakalářské, diplomové a disertační práce antiplagiátorskými softwarovými systémy URKUND a THESES. V podezření z podvodu jsou nalezené případy předávány disciplinární komisi, která prokázaná plagiátorství tvrdě postihuje (podmínečným či nepodmínečným. Studijní plán se zveřejňuje každý rok ve veřejné části internetových stránek fakulty (Karolinka FSV UK). Opakování zápisu předmětu vyučovaného na fakultě, který je pro daný studijní program předmětem volitelným, je vyloučeno. Bakalářské práce musí mít rozsah nejméně 30 normostran (54 tisíc znaků s.

Magisterské práce . Kateřina Boukalová - teze neobsahují jméno a podpis vedoucího práce. Není moc jasné, proč by metodou zpracování materiálu měla být esej. Tereza Břicháčová - navržené téma odpovídá spíše bakalářské práci Není moc jasné použití kvantitativní analýzy Poslední semestr bakalářského studia na IESu. Akademický rok 2010/2011 tak zakončuje moje tříleté studium a tento článek také zakončuje šestidílný seriál. Nejmenší počet kreditů a předmětů za 3 roky, práce ale stejně bylo nad hlavu

IES :: MgrIES :: Mgr

Video: Bakalářská práce - is

Katalogy a e-zdroje Knihovna FSV UK

- Studijní podklady ze studia na FSv ČVUT Jméno vedoucího bakalářské práce: Ing. Lenka Hanzalová, Ph.D. Datum zadání bakalářské práce: 19.2.2018 Termín odevzdání bakalářské práce: 28.5.2018 Údaj uveďte v souladu s datem v časovém plánu příslušného ak. roku Podpis vedoucího práce Podpis vedoucího katedr Bakalářské studium: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií; studium humanitní vzdělanosti; bakalářská práce Drama roku 1938 v kraji mezi Lužickými horami, Krkonošemi a Českým rájem Dílčí projekt CESES FSV UK zpracovávaný v rámci společného výzkumného záměru FSV UK a FF UK Rozvoj české. FSV UK: Letní semestr 2011-2012: Bakalářské a diplomové práce Vydáno dne 25. 09. 2006 (23347 přečtení) Okruhy témat k bakalářským a diplomovým pracím, které jsem ochoten vést Absolvoval bakalářské a magisterské studium v oborech žurnalistika a mediální studia na FSV UK. Doktorské studium absolvoval na FAMU v oboru Teorie filmové a multimediální tvorby (2015) a na Filozofické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě (2012) v oboru Sociální politika a sociální práce

Fakulta sociálních věd UK - FSV UK

Ve spojitosti s oborem ekonomie získáte možnost lépe proniknout do sféry aplikované demografie, makroekonomie, mikroekonomie, ekonometrie či veřejných financí. Mimo jiné se seznámíte s užitím matematických a statistických metod i základu kartografie a GIS. Studium demografie probíhá na PřF UK, studium ekonomie na FSV UK Studuj na ISS Měníme sebe i společnost. Co nabízíme? V našem radikálně proměnlivém - sociologie říká tekutém - světě je třeba být připraven zaujímat různé profesní pozice. A to podle příležitostí, které se otevírají často tam, kde je nikdo nečeká. Přesně tuto schopnost kultivuje studium tří spřízněných oborů - sociologie, sociální antropologie. 30. 1. 2011 - Bakalářské práce . Bakalářské práce v letním semestru 2010/2011 - obor A. Zpracování bakalářské práce na naší katedře doporučujeme zejména studentům, kteří chtějí pokračovat v magisterském studiu na oborech Budovy a prostředí a mezifakultním oboru Inteligentní budovy. Počet studentů není omezen ies fsv uk 14 września o 06:34 · Profesor Michal Mejstřík byl v pátek hostem pořadu Události, komentáře, kde odpovídal na otázky týkající se poklesu ekonomiky, půlbilionového schodku státního rozpočtu, daňových úprav a dalších kroků vlády výzkumného záměru FSV UK a FF UK Rozvoj české společnosti v EU: výzvy a rizika (týmový projekt Bezpečnost) 2006 Bezpečné Česko v bezpečné Evropě. Projekt na podporu informování o EU v České republice 2004 Strategický audit České republiky. Projekt CESES FSV UK. Zpracování kapitoly B5 - Bezpečnost 2002-200

Homepage IKSZ FSV UK

Bakalářská práce. Kód předmětu: 143BAPZ Rozsah: 0 + 10 Počet kreditů: 12 Zakončení: z V rámci tohoto předmětu budou studenti zpracovávat svou závěrečnou práci na dané individuální téma. [1] @@Studijní materiály zadává vedoucí bakalářské práce popř. konzultan Práce byla obhájena na Husitské teologické fakultě Karlovy Univerzity v Praze. Vedoucí a konzultantkou byla Mgr. Sylvie STRETTI. Ocenění budou. autorům vítězných prací . předána dne 13. listopadu 2013. ve 1400 hod. v Malé aule Karolina u příležitosti slavnostního zasedání Vědecké rady FSV UK Fyzikální seminář (102XFS) (bakalářské studium) Termomechanika 1979-1985 studium MFF UK Praha Ke stažení - šablony pro závěrečné práce (bakalářky, diplomky, doktorské práce Úspěch vědecké práce prof. PhDr. Kateřiny Charvátové, CSc. v soutěži vysoce kvalitních monografií UK 2020 (2018) Vložil/a: J. Kepartová • Kategorie: Zprávy • 29. 06

IES :: Lenka Bentall (červenec 2019)

Závaznou přihlášku ke Státní bakalářské zkoušce odevzdávejte elektronicky do 7. května 2020. Sledujte web ÚČD. Do pondělí 25. května 2020 je třeba odevzdat elektronicky, tj. vložit bakalářskou práci do SIS. O odevzdání bakalářské práce informujte svého vedoucího a [ Zajišťuje experimentální práce, vyplývající z potřeb výuky, grantové a projektové činnosti kateder a v neposlední řadě také ostatní ekonomické činnosti. Pod odborným vedením jsou realizovány experimentálně orientované bakalářské a diplomové práce i práce doktorské Den otevřených dveří FF UK 16. 1. 2021. Rádi bychom Vás pozvali na Den otevřených dveří FF UK, který se bude konat druhou lednovou sobotu 16. 1. 2021. Den otevřených dveří tentokrát proběhne kompletně on-line. Budeme se těšit. Více informac společné pracoviště biomedicínského inženýrství ČVUT a UK [3] 17220. Bakalářské práce - 17220 [3] Diplomové práce - 17220 [0] FSv. centrum experimentální geotechniky [22] 11220. Bakalářské práce - 11220 [9] Bakalářské práce - 32163 [427 - literární práce - (max. 30 normostran tj. 30 řádků na jednu stránku) Díla přihlášená do soutěže hodnotí a k ocenění navrhuje porota složená z osobností města Chlumec nad Cidlinou, Fakulty sociálních věd UK, Institutu komunikačních studií FSV UK

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulty stavební ČVUT v Praze je moderním pracovištěm renomované technické univerzity, zaměřujícím se na širokou paletu otázek, souvisejících s vodním hospodářstvím krajiny, krajinným inženýrstvím a ochranou životního prostředí Cíle bakalářské práce: Bakalářská práce musí obsahovat: (odpovídá názvům jednotlivých kapitol v práci) 1. Úvod 2. Analýza problému a cíl práce 3. Přehled současného stavu poznání 4. Diskuze 5. Závěr 6. Seznam použitých zdrojů Forma práce: průvodní zpráva Typ práce: rešeršní; Účel práce: vzděláván

Kvalifikace: 1995-2000 - Přírodovědecká fakulta UK Praha, Ústav pro životní prostředí, magisterské studium 1998-2000 - NUAGE s.r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10, práce v administrativě, vedlejší pracovní poměr 2000-2005 - Stavební fakulta ČVUT Praha, Laboratoř ekologických rizik městského odvodnění, Ph.D. studium 2002 - zahraniční studijní stáž na Univerzitě v. Obě výzkumné práce byly publikovány v prestižním časopise International Journal of Central Banking. Absolventi IES FSV UK v roce 2014 uspěli také v soutěži Mladý ekonom, vyhlašované. Smyslem práce bude týmová práce, hledání multioborových přístupů a řešení, uplatnění komplexního pohledu v kombinaci s moderními přístupy multikriteriálního hodnocení. [1] Povinná literatura: [2] • Kangas, P., C., 2004. Ecological Engineering - Principles and Practice. CRC Press, Florida, USA. ISBN 1-56670-599- 2001-2006 Katedra teorie kultury FF UK (Ph.D.) 1996-1999 Obecná antropologie, FSV UK (Mgr.) 1993-1996 Institut základů vzdělanosti UK (Bc.) ZS 2014-dosud ředitel Ústavu etnologie FF UK. 2014-2015 proděkan pro vědu FF ZČU v Plzn

1993-1997: Fakulta sociálních věd UK v Praze (UK FSV), bakalářská studia oboru žurnalistika, ukončeno Bc. 1994-2000: Přírodovědecká fakulta UK v Praze, bakalářská i magisterská studia oboru geografie, neukončeno. Bakalářské práce: 2015: Güttnerová,. Na bakalářské úrovni jsou to tříleté programy Politologie a mezinárodní vztahy a nový program už si zvolíte jakýkoliv studijní obor, podle svého vlastního zaměření, vždy se setkáte se stejnou filosofií práce se Institut politologických studií UK FSV. U Kříže 8. 158 00 Praha 5. Fakulta sociálních věd UK 1998 - dosud : FSv, Laboratoř fotogrammetrie - fotogrammetrie, pedagogika. 1995-8 : Help Service Mapping (brig.) - GIS, fotogrammetrie. 1994-5 : Help Service Mapping - GIS, fotogrammetrie: odborné zájmy ♥ měřická dokumentace historických objektů/míst,. viz diplomové a bakalářské práce

Obhajoba disertačních prací ISS FSV UK

1 ZÁKLADNÍ STUDIJNÍ PŘEDPISY NA FSV UK Vysvětlení použitého písma: Studijní a zkušební řád UK (dále též jen Řád ) běžným písmem černě Pravidla pro organizaci studia na FSV UK (dále též jen Pravidla ) běžné písmo oranžové Komentář, výklad předpisů kurzíva černě Plná znění schválených předpisů lze nalézt na webu UK a FSV, zde najdete Řád.

IES :: Stanislav Astapovich MTým CEFRESu | CEFRES | Stránky 4
 • Autolaky vzorník.
 • Rozložení klávesnice.
 • Krevni skupiny vzacnost.
 • Fazolové lusky syrové.
 • Nepřemožitelný 4.
 • Pochod smrti film.
 • Děti z hor csfd.
 • Gservis takt.
 • Drákula 2.
 • Shrekovi.
 • Dámská džínová obuv.
 • Sbor kardinálů.
 • Trubka 50x5.
 • Mmse pdf.
 • Metro exodus sběratelská edice.
 • Plecko na paprice.
 • Jak citovat paragraf.
 • Core studio.
 • Mepilex border post op.
 • Do kdy se nahlásit na úřad práce po rodičovské dovolené.
 • Zánět kloubu ramene.
 • Mucha kamil.
 • Montgomery city.
 • Joga se zuzanou klingrovou večerní.
 • Mazda 626 wiki.
 • Ford bronco mobile de.
 • Nejlepší make up na akné.
 • Bundesliga stadiony.
 • Nadměrná běžecká obuv.
 • Rozložení klávesnice.
 • Mamalabels.
 • Reprodukce ekonomika.
 • Líčení bez řasenky.
 • Těhotná v 15.
 • Savoy špindlerův mlýn restaurace.
 • Záznam o dopravní nehodě česká pojišťovna.
 • Zarostlý nehet brno.
 • Wxmx to pdf.
 • Dům ve svahu projekt.
 • Port 53.
 • Plodné dny po vysazení antikoncepce.