Home

Zpřístupnění osobních údajů

Ke zveřejňování osobních údajů na Internetu: Úřad pro

 1. Je tedy nutné zdůraznit, že zpřístupnění osobních údajů prostřednictvím webových stránek je jejich zpracováním podle § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen zákon o ochraně osobních údajů), a subjekt, který osobní data tímto způsobem.
 2. Ochrana osobních údajů je prioritou naší organizace, níže poskytujeme podrobné informace o zásadách zpracování osobních údajů v naší organizaci a o tom, proč zpracováváme Vaše osobní údaje, jaká máte práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů a další informace týkající se zpracování osobních údajů
 3. Ochrana osobních údajů. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, označované jako GDPR (General Data Protection Regulation), představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území Evroé unie. zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či.
 4. V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o spolupracující účetní, poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací, programování našich webových.
 5. Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů. Tyto zásady vycházejí z Nařízení Evroého parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen Nařízení), které je účinné od 25. května 2018
 6. 1) Zveřejňování osobních údajů 1) na internetu nebo v jiných médiích (určených neomezenému okruhu uživatelů či čtenářů), tedy takových údajů, které vedou k identifikaci dětí určených k NRP, je v rozporu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

1. Nepleťte si pojmy s dojmy. Ujasněte si, co jsou osobní údaje. Osobním údajem se podle zákona o ochraně osobních údajů rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů.Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo. GDPR (General Data Protection Regulation) Obecné nařízení na ochranu osobních údajů Fakultní nemocnice Ostrava informuje pacienty na základě článku 13 Nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 439/2004 Sb. Čl. II. 1. Oznámení a rozhodnutí ve věci registrace zpracování osobních údajů podle § 16, 17 a 17a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 450/2001 Sb., podaná a vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zůstávají v platnosti V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám Se zajištěním některých mých smluvních nebo zákonných povinností mi pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o spolupracující účetní, poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací, českou poštu Pověřenec pro ochranu osobních údajů. Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů a výkonem práv dle Nařízení se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů, jímž byla SFŽP ČR jmenována: Ing. Soňa Sýkorová, adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, telefon: +420 267 994 278

s ochranou osobních údajů, tak po ni sáhne, aby se s ní poradil, jako s nejlepším přítelem. V příručce jsou shromážděny nejčastější činnosti, při kterých ke zpracování osobních údajů v praxi obcí do-chází, vysvětleny jsou postupy správného zpracování, zodpovězeny některé otázky, uvedeny příklady dobr Zpřístupnění osobních údajů Osobní údaje mohou být zpřístupněny poskytovatelům služeb, třetím stranám, jako jsou služby IT, webový hosting a správa databáze, hosting mobilních aplikací, e-mailové služby a služby přímé doručovací pošty, auditorské služby a jiné služby, za účelem umožnění poskytnutí. V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám. Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o spolupracující účetní, administrativní výpomoc, poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací a v. V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám. Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o spolupracující účetní, poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací, českou poštu

Rozsah zpřístupnění osobních údajů není tedy dán poměrem speciality zákona č. 140/1996 Sb. k zákonu o archivnictví jako zákonu subsidiárně použitelnému, nýbrž vychází ze zásadní rovnocennosti obou režimů. Povinnost plošné anonymizace osobních údajů třetích osob podle § 10a zákona č. 140/1996 Sb. by popřela. Informace o zpracování osobních údajů. Společnost Capsa.cz, s.r.o. (dále jen správce) informuje zákazníka, jakožto subjekt údajů (dále jen zákazník) v souladu s čl. 13 nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o. 5. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám. Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů Svěření nebo zpřístupnění osobních údajů Uživatelů jiným subjektům. Kupující dává souhlas na předání svých osobních údajů Správcem za účely uvedenými v § 3 bod 1 výše dceřiným a přidruženým subjektům se Správcem, a také obchodním partnerům a Poskytovatelům Správce V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o společnost Tomawell s.r.o., IČ:06644210, se sídlem J. Š. Baara 1495, 277 11 Neratovice, která je poskytovatelem datových.

Zpřístupnění osobních údajů třetím osobám. Společnost je oprávněna v souladu s příslušnými právními předpisy zpřístupnit osobní údaje jeho při plnění jejích smluvních nebo zákonných povinností dalším třetím subjektům, a to smluvním partnerům (příjemcům), kteří zpracovávají osobní údaje výhradně. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Schachermayer, spol. s r.o. se sídlem Mezi vodami 1935/7, Modřany, Praha 4, PSČ: 143 00, IČO: 161 88 977, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2712 (Schachermayer nebo správce) jako správce osobních údajů v souvislosti s prodejem zboží, poskytováním služeb a. Zpřístupnění a předávání osobních údajů Vaše osobní údaje zpřístupňujeme výhradně příslušné zdravotní pojišťovně, pro účely kontroly, která je zdravotním pojišťovnám uložena obecně závaznými právními předpisy (zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění. V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o spolupracující účetní a poskytovatele softwarových aplikací. Se zpracovateli máme uzavřené písemné smlouvy, ve.

Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen MMR) zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; GDPR) Ochrana osobních údajů: zpřístupnění jména útočníků a oběti školní šikany zastupitelům obce k čl. 7 odst. 1 a k čl. 10 Listiny základních práv a svobod k § 13 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám. Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o spolupracující účetní provozovatele mailingového systému (tím je společnost SmartSelling a.s., IČ: 29210372) a. V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací. Se zpracovateli máme uzavřené písemné smlouvy, ve kterých.

Zpřístupnění a zveřejnění osobních údajů. Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen Úřad) společně s Ministerstvem vnitra vydaly v lednu roku 2004 stanovisko č. 2/2004 k zpřístupnění a zveřejnění osobních údajů z jednání rad a zastupitelstev obcí a krajů Zveřejněním osobních údajů se rozumí jejich zpřístupnění konkrétně neurčeným osobám či skupinám osob, zejména hromadnými sdělovacími prostředky, jiným veřejným sdělením nebo jako součást veřejného seznamu (např. ve veřejné části internetových stránek VŠE). Kopie osobních údajů chráněných podle. V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností mi pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o spolupracující účetní, administrativní výpomoc, advokátní kancelář, poskytovatele datových úložišť a softwarových. V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám. Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností mi pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o spolupracující účetní, poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací Obecné nařízení neukládá povinnost použít pro zabezpečení zpracování některé specifické opatření. V článku 32 GDPR se sice mluví o provedení vhodných technických a organizačních opatření, která zajistí zabezpečení odpovídající danému riziku například formou šifrování osobních údajů, nejde ale o povinnost, jde pouze o doporučení

Za porušení zabezpečení osobních údajů se považuje porušení zabezpečení, které vede k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně nebo neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění přenášených, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů. Pokud dojde k porušení zabezpečení osobních. Za porušení zabezpečení osobních údajů se považuje porušení zabezpečení, které vede k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně nebo neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění přenášených, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů osobních údajů může Centropol zmocnit nebo pověřit zpracovatele, pokud zvláštní zákon nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení

V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud mi takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat) Úroveň zabezpečení osobních údajů zpracovávaných SFPI v listinné nebo elektronické podobě je nastavena v souladu s požadavky právního řádu tak, aby minimalizovala rizika náhodného nebo protiprávního zničení, ztráty, pozměnění nebo neoprávněného zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak. Společnost NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o., se sídlem U Smaltovny 625, 370 01 České Budějovice, IČO: 26106965 (dále jen NaturaMed) klade velký důraz na soukromí a na dodržování zásad a pravidel ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.Veškeré osobní údaje považuje NaturaMed za důvěrné a zpracovává je v souladu s nařízením. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám Kdo má k vašim osobním údajům přístup. Vaše osobní údaje bude jako správce zpracovávat Správce. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, neboť se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám. V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o spolupracující účetní, advokátní kancelář(e), poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací, přepravce.

V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám. Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o spolupracující účetní, pomoc s administrativou, poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací a v. Porušení zabezpečení osobních údajů (personal data breach) - porušení zabezpečení, které vede k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně nebo neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění přenášených, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o spolupracující účetní, poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací a spolupracující podnikatele. V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o společnost Pireus, s.r.o., IČ: 64830900, se sídlem Martinická 987/3, 197 00 Praha 9, která je poskytovatelem datových.

Zásady zpracování osobních údajů - statnisprava

Doba zpracovávání osobních a dalších údajů a jejich zpřístupnění na základě zákona. Společnost uchovává informace jednotlivých uživatelů, dokud je aktivní jejich účet nebo do písemného odvolání souhlasu se zpracováváním osobních údajů uživatelem Evroý sbor pro ochranu osobních údajů s ohledem na čl. 70 odst. 1 písm. e) nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU ) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen nařízení GDPR) 6. zpŘÍstupnĚnÍ vaŠich osobnÍch ÚdajŮ 7. mezinÁrodnÍ pŘedÁvÁnÍ 8. zabezpeČenÍ ÚdajŮ 9. uchovÁvÁnÍ ÚdajŮ 10. vaŠe zÁkonnÁ prÁva 11. glosÁŘ 12. kontaktujte nÁs 1. dŮleŽitÉ informace a kdo jsme. cÍle tĚchto zÁsad ochrany osobnÍch Údaj Zásady ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů Na této stránce naleznete přehled hlavních principů ochrany osobních údajů a dalších zpracovávaných údajů. Další informace naleznete v našich Všeobecných smluvních podmínkách společnosti Economia, a.s., v sekci týkající se ochrany osobních údajů. Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá.

Ochrana osobních údajů - Ochrana osobních údajů

c) zpracování osobních údajů společnostmi skupiny LUKR CZ a.s. pro budoucí přijímací řízení organizovaná těmito společnostmi, u kterých jsem jako uchazeč projevil zájem o zpřístupnění a zpracování osobních údajů. 2. Rozsah zpracovávaných osobních údajů 2.1 3. Předávání (zpřístupnění) osobních údajů. Agentura nepředpokládá systematické předávání či zpřístupnění osobních údajů Uchazečů třetím stranám (s výjimkou klientů Agentury - potenciálním zaměstnavatelům Uchazečů, natož jejich předávání mimo území České republiky

Zásady zpracování a ochrana osobních údajů - Nadace EU&F

V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o společnost ACTIVE 24, s.r.o., se sídlem Sokolovská 394/17, Praha 8, IČO 25115804, která je poskytovatelem datových. V případě, že mu uchování osobních údajů ukládá právní předpis, je doba určená tímto právním předpisem. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Správce veškeré osobní údaje odstraní. IV. Ochrana Vašich osobních údajů a zpřístupnění osobních údajů třetím osobá V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o spolupracující účetní, advokátní kancelář(e) V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám. Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o spolupracující účetní, advokátní kancelář(e), poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací 6.5.1 Zpracovatel správci ohlásí každý případ porušení zabezpečení osobních údajů, které může potenciálně vést k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, změně nebo neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění osobních údajů, jež zpracovatel zpracovává pro správce (dále jen porušení zabezpečení)

V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám. Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Jedná se o spolupracující affiliate manažery, externí účetní, poskytovatele software, a to zejména analytického software, marketingového. 2. Obecné zásady a informace. 2.1 Účel zpracování osobních údajů. Shromažďujeme a používáme osobní údaje uživatelů našeho webu pouze v míře, která je nezbytná k zajištění funkčnosti webu a / nebo k poskytování našeho obsahu a služeb prostřednictvím našeho webu nebo online nabídek (včetně mobilních aplikací)

Ochrana osobních údajů Ústavní sou

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ I. Obsah a účel dokumentu. 1. V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek www.bylinkovyfenix.cz, našimi klienty a zájemci o naše produkty.. 2. Účelem tohoto dokumentu je seznámit Vás (subjekty údajů) s Vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude. osobních údajů; účely zpracování a jejich právní základ vč. oprávněných zájmů; příjemci nebo kategorie příjemců pro zpřístupnění (vč. příjemců ve třetích zemích či mezinárodních organizací); plánovaná doba uložení osobních údajů nebo, není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této. Prohlášení o ochraně osobních údajů Galerie hlavního města Prahy, se sídlem Staroměstské náměstí 605/13, 110 00 Praha 1, IČ: 00064416, příspěvková organizace Hlavního města prahy (dále jen jako GHMP) tímto prohlašuje, že veškeré osobní údaje zpracovává v souladu s nařízením Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně. v postupu zpracování osobních údajů (např. pokud zavedeme nový systém nebo postup, který bude obsahovat nový způsob zpracování osobních údajů), nebo abychom upřesnili informace obsažené v těchto Zásadách. Změny budou vždy v souladu s příslušnými předpisy na ochranu osobních údajů, zejména GDPR

Na aktuální téma - Archiv: Úřad pro ochranu osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů dle nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ jako správce osobních údajů tímto v souladu s článkem 12 nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto. Ochrana osobních údajů. Před zavedením významných změn v oblasti regulace důvěrnosti údajů v EU skupina Konica Minolta Group oznámila vydání nových globálních zásad ochrany osobních údajů za účelem zajištění přední pozice s ohledem na globální osvědčené postupy v této oblasti

5 tipů, jak bezbolestně na ochranu osobních údajů

Masarykova vyhlídka | Ing

přizpůsobení nebo pozměnění osobních údajů vyhledání, nahlédnutí, použití osobních údajů zpřístupnění osobních údajů seřazení či zkombinování osobních údajů omezení, výmaz či zničení osobních údajů. 2. Citlivé osobní údaje versus zvláštní kategorie osobních údajů Zásady zpracování osobních údajů. V rámci tohoto dokumentu naleznete informace týkající se zpracování osobních údajů, které společnost Salmondo CZ, s.r.o., se sídlem Tábor 2333/8, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČO: 05588600, zapsána do obchodního rejstříku pod spisovou značkou C 96438 u Krajského soudu v Brně (dále jen My anebo Naše společnost) o Vás. 2. Zpracování osobních údajů Zpracování osobních údajů v obchodním styku. V rámci obchodního styku a realizace obchodních zakázek zpracováváme pro přípravu a plnění smlouvy s Vámi (jste-li obchodním partnerem přímo Vy - fyzická osoba), resp. na základě oprávněného zájmu našeho a našich obchodních partnerů (jste-li kontaktní osobou našeho obchodního. V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám. Se zajištěním některých smluvních nebo zákonných povinností mi pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací. Se zpracovateli máme uzavřené písemné smlouvy, ve kterých je. Při zpracování osobních údajů se správce řídí nařízením Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zkráceně GDPR.

Ochrana osobních údajů - INFORMACE O NEMOCNICI - Fakultní

Zásady zpracování osobních údajů společnosti Hemi sadt en Czech s. r o. . Znění ke dni 27. 5. 2020 OCHRANU VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ MYSLÍME VÁŽNĚ. Tímto dokumentem vám poskytujeme informace o zpracování osobních údajů spo-lečností Heimstaden Czech s. r. o., IČ 05253268, DIČ CZ699002915, zaps. u KS v Os Správce informuje zákazníka, že nepředpokládá zpřístupnění osobních údajů příjemci s výjimkou poskytnutí osobních údajů zpracovateli, který poskytuje správci marketingové služby nebo dopravní služby a pouze k realizaci těchto služeb

Taková transakce může zahrnovat zpřístupnění osobních údajů potenciálním nebo skutečným kupujícím nebo jejich přijetí od prodejců. Další zdroje. Kromě výše uvedeného mohou existovat okolnosti, které vyžadují, abychom sdělili vaše osobní údaje jiným stranám kromě těch, které jsou uvedeny výše, včetně. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám. Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o společnosti: ACTIVE 24, s.r.o., IČO 25115804: Poskytovatel datových úložišť a softwarových aplikací. Se zpracovateli.

101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů

Ochrana osobních údajů - zákazníci Zásady zpracování osobních údajů pro zákazníky OKIM spol. s r.o. Společnost OKIM spol. s r.o., IČ: 48290980, se sídlem Havlíčkova 396, 411 17 Libochovice, jakožto správce osobních údajů (dále také jen Správce) přijala tyto Zásady zpracování osobních údajů (dále je Správcem osobních údajů je společnost PovlečemeVás s.r.o., se sídlem Václavská 2073/20, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČO: 09508562, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení;. Ochrana osobních údajů, které o vás shromáždíme, nemusí být v těchto zemích mimo EHP na stejné úrovni jako v zemích EHP. Vaše údaje však budeme za všech okolností i nadále shromažďovat, uchovávat a používat v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Společnost Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., se sídlem V parku 2323/14 Praha 4, 148 00, Česká republika, IČO: 289 87 322, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 158046 (Samsung CZ) zpracovává jako správce osobní údaje účastníků kampaní

Pošta Libáň oznamuje změnu otevírací doby ve dnech 26

Zpracováním osobních údajů klienta se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací, které mBank nebo pověřená třetí osoba systematicky provádí s osobními údaji klienta nebo jejich soubory; jde zejména o shromažďování osobních údajů, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úpravu nebo pozměňování. K mimořádnému zpracování osobních údajů dochází za situace nouzového stavu vyhlášeného vládou České republiky v souvislosti se šířením koronaviru SARS-CoV-2 (způsobujícího onemocnění Covid-19), kdy se Česká republika potýká s pandemií a v ohrožení jsou životy a zdraví všech jejích obyvatel Společnosti Liftago, a.s., IČO: 24278777, Národní 135/14, Nové Město, 110 00 Praha 1, spisová značka: 21666 vedená u Městského soudu v Praze a Liftago CZ, s.r.o., IČO: 29138787, Národní 135/14, Nové Město, 110 00 Praha 1, spisová značka: C 203226 vedená u Městského soudu v Praze, jako společní správci osobních údajů (dále též jako My nebo Naše. Předávání osobních údajů do jiných zemí. Osobní údaje, které o Vás shromáždíme, můžeme předat i do zemí odlišných od země, v níž byly osobní údaje původně shromážděny. Tyto země nemusí mít stejné právní předpisy na ochranu osobních údajů jako země, v níž jste osobní údaje původně poskytl(a)

Ochrana osobních údajů Marie Hele

Areál brněnského výstaviště a navazujících území | KAM BrnoProgramování aplikací | atelier-dekLife with KateProzkoumejte Liberecký kraj na kole

Zpřístupnění soukromí platformy VMware Workspace ONE® Unified Endpoint Management™ Platnost od: listopad 2018 ČÁST I: ÚVOD. Toto zpřístupnění soukromí se týká softwaru pro jednotnou správu koncových bodů od společnosti VMware, Workspace ONE® Unified Endpoint Management™ (UEM) využívající technologii AirWatch®, včetně souvisejících mobilních aplikací VMware. Ochrana osobních údajů Informace o zpracování osobních údajů Ochrana osobních údajů PELECH LEGAL s.r.o., advokátní kancelář se sídlem Plzeň, Jižní Předměstí, Kardinála Berana 1157/32, PSČ 301 00, IČ 092 04 342, DIČ CZ09204342, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 39395 (dále jen advokátní kancelář. Správcem osobních údajů je René Pajurek, Zátiší 3590, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 45791678, DIČ: CZ7103044938. Kontaktní údaje správce: E-mail inzerce@volty.cz, Jiřina Molinková - tel. 603 429 908. Správce nemá pověřence pro ochranu osobních údajů. III. Zpracování osobních údajů V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o spolupracující lektorky, účetní, poskytovatele webových stránek a softwarové aplikace e-mail marketingu V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám. Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o spolupracující it firmy a marketingové firmy a firmy dopravců zboží. Se zpracovateli máme uzavřené písemné smlouvy.

 • Prsten s briliantem.
 • Horor thriller rozdíl.
 • Fotbalové kartičky bazar.
 • Autobaterie varta recenze.
 • Call of duty ps4 recenze.
 • Majoneza na hamburger.
 • Marek ztracený.
 • Modelarsky silikon.
 • Gmail fotky.
 • Přebíjení 45 acp.
 • Tričko s vlastním obrázkem.
 • Nejtemnější hodina obsazení.
 • Harry potter a vězeň z azkabanu počet stran.
 • Superisol.
 • Citáty o nevěře.
 • Rosa coeli víno.
 • Spacex demo 2.
 • Dieta na slinivku a játra.
 • Přehled časopisů.
 • Ortopedické papuče pro děti.
 • Sedací sval po latinsky.
 • Akrylová barva bílá.
 • Dudlik mam 16 .
 • Míchání barev praha.
 • Parlour bar.
 • Novoroční přání 2018.
 • Reebok all terrain craze recenze.
 • How to find adidas nmd on aliexpress.
 • Skoda amundsen radio logo.
 • Marek ztracený.
 • Finish dašice.
 • Jak rict rodicum o tehotenstvi.
 • Allen ginsberg dilo.
 • Právo šaría ženy.
 • Herní stoly levně.
 • Visionbook touchpad.
 • Jmenovky na hrob.
 • Pohankový chléb s vlašskými ořechy kaufland.
 • Facebook 20 text checker.
 • Časopis vyšívání.
 • Pro zdraví a sport teplice.