Home

Vyhláška č 409 2005 sb

Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na ..

409/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2005 o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody Změna: 352/2013 Sb. Změna: 339/2015 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 409/2005 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na výrobky přicház... - znění dle 339/2015 Sb. _____ 409/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. září 2005 o hygienických požadavcích na výrobky přicházejícími do přímého styku s vodou a na úpravu vody ve znění vyhlášek č. 352/2013 Sb. a č. 339.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění vyhlášky č. 352/2013 Sb. Vztahuje se k: 258/2000: na základě: Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákon Vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění vyhlášky č. 352/2013 Sb., se mění takto: 1. V názvu vyhlášky se slovo přicházející nahrazuje slovem přicházejícími Vyhláška č. 409/2003 Sb. - Vyhláška k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evroého parlamentu a o změně některých zákon Vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházejícími do přímého styku s vodou a na úpravu vody Vyhláška č. 35/2004 Sb. , kterou se stanoví náležitosti, forma elektronické podoby a datové rozhraní protokolu o kontrole jakosti pitné vody a vody koupališ Novelizace vyhlášky č. 499/2006 Sb. Vyhláška ve Sbírce zákonů ČR [ PDF, 8MB ] Novela vyhlášky č. 499/2006 [ PDF, 2MB ] Kontakty. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Staroměstské náměstí 6. 110 15 Praha 1. tel.: +420 224 861 111 (ústředna) fax: +420 224 861 333 (centrála).

Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, se mění takto: 1. V § 1 odst. 1 větě první se za slova ˙rejstříku škol a školských zařízen í 1. Stanovisko MŠMT k aplikaci vyhlášky č. 282/2016 Sb. Podle § 1 věty poslední vyhlášky č. 282/2016 Sb. se tato vyhláška nevztahuje na školní stravování realizované podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. Podle § 1 odst. 1 vyhlášky č. 107/2005 Sb. se školním stravováním rozumí stravovací služby pro děti, žáky, studenty a. 400/2009 Sb. Název: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění vyhlášky č. 374/2006 Sb. Částka: 129 (18. 11. 2009) Účinnost: od 18. 11. 200

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví... 339 VYHLÁŠKA ze dne 7. prosince 2015, kterou se mění vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění vyhlášky č. 352/2013 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle. 4) Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 4a) ČSN EN 1177. 5) ČSN 757143. 6) § 7 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. 7) Vyhláška č. 369/2001 Sb. , o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Vyhláška č. 72/2005 Sb. Podmínky pro využívání služeb školských poradenských zařízení při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami jsou stanoveny vyhláškou č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb 309/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. července 2005 o zajišťování technické bezpečnosti vybraných zařízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle § 47 odst. 7 k provedení § 2 písm. nn), § 4a odst. 1, § 4b odst. 1 a § 17 odst. 1 písm. m) zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jadern

Citace: 409/2009 Sb. Název: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve znění vyhlášky č. 364/2007 Sb kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů. Odkaz na jinou stránku: Vyhláška č. 410/2009 Sb 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., vyhlášky č. 214/2012 Sb., vyhlášky č. 197/2016 Sb., vyhlášky č. 280/2016 Sb. a , vyhlášky č. 151/2018 Sb. a vyhlášky č. 196/2019 Sb Vyhláška č. 541/2005 Sb. ze dne 21. prosince 2005 ve znění vyhlášky 468/2009 Sb. o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění vyhlášky 552/2006 Sb.a ve znění vyhlášky 365/2007 Sb., ve znění vyhlášky 454/2008, ve znění vyhlášky 468/2009, ve.

Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, se mění takto: 1. V § 1 odst. 1 větě první se za slova rejstříku škol a školských zařízen. 409 VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2016 o činnostech zvláštědůležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, zvláštní odborné způsobilosti a přípravěosoby zajišťující radiační ochranu registranta Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle § 236 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon Vyhláška č. 601/2006 Sb., kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb. o , bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb. Vyhláška č. 600/2006 Sb., o stanovení tropických nebo jinak zdravotně. 410/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. října 2005 sociálních věcí stanoví podle § 108 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb. a zákona č. 362/2003 Sb., (dále jen zákon) k. Národní bezpečnostní úřad je orgánem moci výkonné, byl zřízen zákonem č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, a to k 1. srpnu 1998. Je ústředním správním úřadem pro oblast ochrany utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti. Ve své činnosti se NBÚ řídi zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných.

Vyhláška č. 428/2001 Sb. Technické požadavky na stavbu vodovodů chemikálie a výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou jsou stanoveny vyhláškou č. 409/2005 Sb. Stavba pro úpravu vod se navrhuje dle technických požadavků vycházejících z ukazatelů jakosti surové vody. Při navrhování a výstavbě stavby. 34) Vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházejícími do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.. Poznámka pod čarou č. 13 se zrušuje. 18. V § 16 písm. h) se za slovo dalším vkládají slova nebo také terciárním Vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou 8. 1. 2016 Připojené soubory. 409/2005 Sb. Vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody Účinnost od: 15.11.2005 366/2005 Sb. Vyhláška č. 366/2005 Sb., o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny Účinnost od: 1.1.2006 113/2005 Sb

ze dne 21. prosince 2010, kterou se mění vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnost •Vyhláška č. 409/2005 Sb. •Nestabilita pitné vody •Distribuční síť a uspořádání provozu •Doba zdržení vody v systému •Enviromentálnífaktory •Vlastnosti materiálu •Biofilm •Organoleptické a hygienické problémy •Fyzikální a chemické změny •Podpora koroze 2

Sbírka zákonů - úplná znění zákonů, změny zákonů, vyhlášky, nařízení vlády. Zákony jsou přehledně provázány s judikáty, komentáři, vzory smluv. Legislativa a její změny on-line Vyhláška č. 409/2005 Sb.,o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vod Vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody (§ 14) Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpis

Dne 25. 11. 2009 byla v částce č. 132/2009 Sb. zveřejněna vyhláška č. 409/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve znění vyhlášky č. 364/2007 Sb. Vydáno na základě 180/2005 Sb. Předpis mění 475/2005 Sb vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploc Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody: se změnami: 352/2013 Sb., 339/2015 Sb. uveřejněno v: č. 141/2005 Sbírky zákonů na straně 7438: schváleno: 30.09.2005: účinnost od: 15.11.2005 [Textová verze] [PDF verze (202 kB) Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění vyhlášky č. 212/1995 Sb., vyhlášky č. 365/2001 Sb., vyhlášky č. 92/2005 Sb., vyhlášky č. 311/2009 Sb., vyhlášky č. 383/2015 Sb. a vyhlášky č. 214/2017 Sb

409/2005 Sb. - public.psp.c

Vyhláška č. 25/2005: k zajištění Energetické koncepce statutárního města Brna: 7.11.2005: Vyhláška č. 22/2005: kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Brna č. 10/1993, o způsobu vedení evidence správců technického vybavení města Brna 27.10.2005: Vyhláška č. 23/2005 Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody; Vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházejícími do přímého styku s vodou a na úpravu vody; Vyhláška č. 35/2004 Sb., kterou se stanoví náležitosti, forma elektronické podoby a datové rozhraní protokolu o. Zrušuje se vyhláška č. 613/2004 Sb., o základních sazbách stravného v cizí měně pro rok 2005. § 3 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006 č. 409/2005 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací . č. 272/2011 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti, forma elektronické podoby a datové rozhraní protokolu o kontrole jakosti pitné vody a vody koupališť, v platném znění . č. 35/2004 Sb a vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evroého parlamentu a o změněněkterých zákonů, ve znění vyhlášky č. 251/2006 Sb. 369. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetick

VYHLÁŠKA ze dne 7

Vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházejícími do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.. Poznámka pod čarou č. 13 se zrušuje. 18. V § 16 písm. h) se za slovo dalším vkládají slova nebo také terciárním. 19 352/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 5. zá ří 2005 o podrobnostech nakládání s elektroza řízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektroza řízeními a elektroodpady) ve zn ění vyhlášky č. 65/2010 Sb., vyhlášky č. 285/2010 Sb., vyhlášky č. 158/2011 Sb., vyhlášky č. 249/2012 Sb., vyhlášky č. 178.

409/2003 Sb. Vyhláška k provedení zákona o volbách do ..

353/2016 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 24. října 2016 o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ve znění vyhlášek č. 243/2017 Sb., č. 244/2018 Sb. a č. 233/2020 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 28 odst. 6, § 60g odst. 4 vyhláška č. 151/2005 Sb., kterou se stanoví vzory formulářů pro hlášení osob pěstujících mák setý nebo konopí a způsob vyplňování a nakládání s uvedenými formuláři Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Zákon č. 49/2009 b., kterým se mění zákon č. 561/2004 b., zákon č. 472/2011 Sb. podstatná část zákona č. 49/2009 Sb. nabývá účinnosti dnem 5. března 2009. podstatná část zákona č. 472/2011 Sb. nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012. Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školskýc 225/2009 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Je měněn 405/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkác

Vyhláška č. 461/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 398/2001 Sb., o stanovení poplatků za činnost organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 112/2005 Sb. Zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a. Vyhláška č. 264/2020 Sb. byla zveřejněna ve Sbírce zákonů dne 5. června 2020 a vstupuje v platnost dnem 1. září 2020, čímž dojde ke zrušení současné platné vyhlášky. Vyhlášku č. 264/2020 Sb. je možnost nalézt zde č. 364/2007 Sb. a vyhlášky č. 409/2009 Sb. 5. Vyhláška č. 338/2011 Sb., kterou se m ění vyhláška č. 475/2005 Sb. , kterou se provád ějí některá ustanovení zákona o podpo ře využívání obnov itelných zdroj ů, ve zn ění vyhlášky č. 364/2007 Sb., vyhlášky č. 409/2009 Sb. a vyhlášky č. 300/2010 Sb

Platné právní předpisy - zákony a vyhlášk

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Hlava II Péče o životní a pracovní podmínky (§ 13) Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve. 3. Obecně závazná vyhláška č. 34/2003 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 20/2002 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 20/2003 Sb. hl. m. Prahy. § 6 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2005. MUDr VYHLÁŠKA ze dne 16. října 2020, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon): ČÁST PRVN Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 409/2005.

Novelizace vyhlášky č

Obsah a text 74/2005 Sb. - poslední stav textu . 74/2005 Sb. VYHLÁŠKA . ze dne 9. února 2005 . o zájmovém vzdělávání . Změna: 109/2011 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 112, § 121 odst. 1 a § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a. Vyhláška č. 129/2012 Sb., opodrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění pozdějších předpisů - znění účinné od 15. července 2020 (ve znění vyhlášek č. 409/2013, č. 368/2015, č. 334/2017, č. 299/2018 a č. 313/2020) S vyznačenými změnam Informace o novele vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky (vyhláška č. 256/2012 Sb.) Důvody pro novelizaci reakce na novelu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon. Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo vyhlášku č. 237/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie.

107. VYHLÁŠKA. ze dne 25. února 2005. o školním stravování. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle §35 odst. 2, §121 odst. 1 a §123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví podle §121 odst. 2 školského zákona Vyhláška č. 14/2005 Sb. Vyhláška o předškolním vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 49/2009 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 178/2016 Sb. a zákona č. 101/2017 Sb.: § 1 Podrobnosti o podmínkách provozu mateřské škol Zrušuje se vyhláška č. 613/2004 Sb., o základních sazbách stravného v cizí měně pro rok 2005. § 3. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006. Ministr: Mgr. Sobotka v. r. Příloha k vyhlášce č. 473/2005 Sb. Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 200

VYHLÁŠKA ze dne 25

 1. Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 341/2008 Sb., vyhlášky č. 61/2010 Sb. a vyhlášky č. 93/2013 Sb., se mění takto: 1. V § 2 písmena e) a f) znějí
 2. ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb. 1) Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů. 2) Vyhláška č. 254/1999 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb. příloha č. 2 body 73 až 81 a 83 a příloha č. 3 body 19 až 21
 3. VYHLÁŠKA č. 71/2005 Sb. ze dne 9. února 2005. o základním uměleckém vzdělávání. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 112 a § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 4. Vyhláška. č. 113/2005 Sb. Ministerstva zemědělství. o způsobu označování potravin a tabákových výrobků . Schváleno (Vydáno): 04.03.2005 Účinnost od: 21.03.2005. Uveřejněno v č. 37/2005 Sbírky zákonů na straně 1163 §
 5. ECLI:CZ:SB:2005:079.2005 78/2005 Sb. 21. 2. 2005 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 77/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje, ve znění vyhlášky č. 124/2004 Sb

Školní stravování, MŠMT Č

 1. Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování. Aktuální znění 1. 9. 2017 § 1 Úvodní ustanovení (1) Školním stravováním se rozumí stravovací služby pro děti, žáky, studenty a další osoby, jimž je poskytováno stravování v rámci hmotného zabezpečení1), plného přímého zaopatření2), nebo v rámci preventivně výchovné péče formou celodenních služeb.
 2. zákona č. 124/2000 Sb. a zákona č. 253/2005 Sb.: Tato vyhláška § 1. a) stanoví vyhrazená elektrická technická zařízení 1 ) (dále jen zařízení), jejich zařazení do tříd a skupin. a bližší podmínky jejich bezpe.
 3. Nap říklad zákon č. 258/2000 Sb., ve zn ění pozd ějších p ředpis ů, vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služb y a o zásadách osobní a provozní hygieny p ři činnostech epidemiologicky závažných. Příloha č. 1 k vyhlášce č. 107/2005 Sb. Výživové normy pro školní stravování.
 4. Title: Legislativa ČR Author: Danuše Antošová Last modified by: Linda Fröhlichová Created Date: 7/26/2013 1:06:00 PM Company: Státní zdravotní ústa
 5. VYHLÁŠKA č. 72/2005 Sb. ze dne 9. února 2005 ve znění vyhlášky 116/2011 Sb. ze dne 15. dubna 2011, o poskytování poradenských sluţeb ve školách a školských poradenských zařízeních Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy stanoví podle § 121 odst. 1 a § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,
 6. Dne 17.10.2005 byla v částce č. 141/2005 Sb. zveřejněna vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody. Vydáno na základě 258/2000 Sb. § 108 odst. 1. Předpis ruší 37/2001 Sb. Datum účinnosti je od 15. listopadu 2005
 7. vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění.

Vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody (nabývá účinnosti dnem 15.11.2005 a ruší vyhlášku č. 37/2001 Sb.). Koupaliště a saun Vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů Nařízení ES č. 2073/2005 - mikrobiologická kritéria pro potraviny, ve znění pozdějších předpis Vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody; Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvýc Příloha č. 3 vyhlášky č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve znění vyhlášky č. 364/2007 Sb., vyhlášky č. 409/2009 Sb. a vyhlášky č. 300/2010 Sb., zní: Příloha č. 3 k vyhlášce č. 475/2005 Sb. (Příloha ke stažení ZDE) Čl. I

400/2009 Sb

VYHLÁŠKA ze dne 22. června 2018, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 23 odst. 3 a § 161c odst. 2 písm Vyhláška č. 280/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky, ve znění vyhlášky č. 151/2018 Sb. a vyhlášky č. 310/2018 Sb., se mění takto: 1. V části první čl. I se body 18 a 19 zrušují Vyhláška č. 196/2001 Sb. o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif) ve znění vyhlášek č. 42/2002 Sb., č. 403/2005 Sb., č. 399/2006 Sb., č. 167/2009 Sb. - Vyhláška č. 101/1995 Sb. je účinná od 23.6.1995 (vyhlášena v částce č. 25/1995 Sb.), vyhláška č. 455/2000 Sb. je účinná od 1.1.2001 (vyhlášena v částce č. 128, ročník 2000 Sb.), vyhláška č. 194/2005 Sb., je účinná od 1. července 2005 (vyhlášena v částce 71, ročník 2005 Sb.), vyhláška č. 305/2007 Sb. je. Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o rozsahu vyučovací činnosti Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravován

Vyhláška č. 398/2001 Sb., o stanovení poplatků za činnost organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 112/2005 Sb. Vyhláška č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnác 166/2005 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy Natura 2000. 667/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví obsah a rozsah dokumentace jeskyní. 468/2004 Sb. Vyhláška o autorizovaných. 9) Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška). 11) § 8 odst. 4 zákona č. 200/1994 Sb., ve znění zákona č. 186/2001 Sb. 12) Zákon ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb

107/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 25. února 2005 o školním stravování Změna: 107/2008 Sb. Změna: 463/2011 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 35 odst. 2, § 121 odst. 1 a § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v dohodě [ 71_2005 Sb. Vyhláška o ZUŠ. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 9. února 2005 o základním uměleckém vzdělávání ve znění vyhlášek č. 197/2016 Sb. a č. 70/2019 Sb

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č

 1. 405/2020 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých.
 2. Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění. Novelizace - 1. 9. 2016. Vyhláška č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách, v platném znění
 3. Padesátka. Vyhláška 50 nebo také Vyhláška 50/1978 Sb. Český úřad bezpečnosti práce podle § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce a Český báňský úřad podle § 57 odst. 1 písm
 4. · vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházejících do přímého styku s pitnou vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů · vyhláška č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami, ve znění pozdějších předpis
 5. Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů; Vyhláška č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání; Vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v.
 6. Dne 2.8.2019 vyšla ve sbírce zákonů v yhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění.

VYHLÁŠKA ze dne 31. července 2018, kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 29 odst. 2, § 111a odst. 3, § 112, § 121 odst. 1, § 123 odst. 5 a § 161c odst. 2 písm a zákonem č. 265/2017 Sb. Nařízení vlády č. 464/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na měřidla bylo k 20.4. 2016 zrušeno. Zároveň dnem 20.4.2016 nabylo účinnosti nové nařízení vlády č. 120/2016 Sb. o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh (PDF 5,7 MB), novelizované NV č. VYHLÁŠKA č. 72/2005 Sb. ze dne 9. února 2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Změna: 116/2011 Sb. Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy stanoví podle § 28 odst. 6, § 121 odst. 1 a § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ze dne 9. února 2005 Částka: 20/2005 Sb. Datum účinnosti od: 17. února 2005 Ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb., s účinností ke dni 1. 9. 201 Vyhláška č. 108/2005 Sb. Školská výchovná a ubytovací zařízení Domov § 2 ÚČEL DOMOVA (1) Domov poskytuje žákům středních škol a studentům vyšších odborných škol ubytování, výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací činnost středních škol

 • Zvýšená citlivost na hluk.
 • Flexory prstů ruky.
 • Fibroadenom a antikoncepce.
 • Párátka tesco.
 • Abv nesená brána s integrovanou brankou.
 • Nela statecna instagram.
 • Ztráta občanského průkazu v zahraničí.
 • Andrea bocelli nejznamejsi pisen.
 • Zdravotní prohlídky zaměstnanců 2017.
 • Farming simulator 2017 uprava modu.
 • Sony xperia 10 recenze.
 • Mewtwo evolution.
 • Abies balsamea argentea jedle balzámová.
 • Tinktura z jalovce.
 • Mas táborsko stadion.
 • Csob olomouc.
 • Jupiter a saturn.
 • Kulturní antropologie uplatnění.
 • Euglena.
 • Práce v anglii na farmě.
 • Největší úd.
 • Parapety na míru.
 • Modely tanků na dálkové ovládání.
 • Excel podmíněné formátování buněk.
 • Rybí polévka z tresky.
 • Horor thriller rozdíl.
 • Domov pro seniory brno volná místa.
 • Jak se starat o tetování na nártu.
 • Tresčí játra těstoviny.
 • El al israel airlines zavazadla.
 • James bond filmy.
 • Převod raw do jpg online.
 • 5ti chodové slavnostní nebo vánoční menu s nápoji a prostíráním.
 • Hanácké koláče video.
 • Oldřich navrátil svatba.
 • Svatí pro děti.
 • Státní znak kanada.
 • Tmel na stromy.
 • Bootstrap 3 table responsive.
 • Legend of grimrock 2 čeština.
 • Elijah mikaelson.