Home

Žánry lyriky

Puškin Alexandr Sergejevič | Brands | Antikvariát Zakleté

Literární druhy a žánry - Studuju

Literární druhy a žánry Literární druhy - Lyrika - Epika - Drama Lyrika vznikla z řeckého lyrika melé - lyrou doprovázené verše, - typická pro poezii, - vyjadřuje dojmy, city, - snaží se zachytit skutečnost v jedinečném okamžiku, - tato díla mohou obsahovat epické prvky - náznak děje, postavy Lyrické žánry jsou charakteristické útlumem dějovosti a orientací na pocity, názory, dojmy a prožitky v oblasti citových vztahů. Lyrické žánry. píseň (popěvek) - Je žánr, ke kterému se řadí texty určené ke zpěvu i kratší básně, jež se vyznačovaly pravidelnou stavbou, rytmem a výrazným rýme Lyrické žánry jsou charakteristické útlumem dějovosti a orientací na pocity, názory, dojmy a prožitky v oblasti citových vztahů. Píseň. jeden z nejstarších lyrických žánrů, nejoblíbenější žánr ústní lidové slovesnosti; prostota vyjádření, přesný hudební rytmus a rým, pravidelná sloka, využití refrén Lyrika se vyskytuje i některých epických žánrů. Jde tedy o kombinaci lyriky a epiky. Mezi tyto žánry pak řadíme baladu, romanci a poemu. Mezi české spisovatele, kteří psali lyrickou poezii, můžeme zařadit například Karla Havlíčka Borovského, Karla Jaromíra Erbena nebo Karla Hynka Máchu Středověké literární druhy a žánry. původně převažuje duchovní próza - spisy apologetick Romance - na pomezí lyriky a epiky. Duny, balady. lyrika: (písně, poezie) milostné, přírodní.

Žánry vysoké lyriky: 1. óda = chvalozpěv: báseň, skladba oslavná, vysoký sloh další žánrové varianty podle toho, co bylo tématem oslavení: a) hymnus: nejvyšší hodnoty (antická božstva, vlast, apod.) b) dithyramb: oslava boha vína Dionýsa (později se náměty rozšířily o jakékoliv projevy bujného veselí 3. Jaké známe typy lyriky? 4. Jaké lit. žánry lyriky známe? 5. Co je epika? 6. Jak dělíme epiku? 7. Jaké lit. žánry epiky známe? 8. Co je drama? 9. Jaké lit. žánry dramatu známe? 10. Charakterizuj pojem lyrickoepické žánry Jméno: Literární formy, pojmy, druhy a žánry Přidal(a): koubmi Literární žánry. Balada - veršovaná skladby, pochmurná, končí tragicky. Bajka - alegorie - zvířata se chovají jako lidé. Elegie - žalozpěv, tématem je ztráta. Epigram - krátká satirická báseň zakončená pointo

Středověká literatura je literatura, která vznikla v období středověku, tedy zhruba mezi lety 500 a 1500 n. l. Nejčastěji se pod středověkou literaturou rozumí evroá literatura mezi zánikem Západořímské říše (476) a objevením Ameriky (1492), ke středověké literatuře se však mohou řadit také díla jiných kultur spadající časově do tohoto období: arabská a. Hlavní žánrové varianty dvorské lyriky jsou pastorely (milenci jako pastýři), epistuly (milostné dopisy) a alby (loučení milenců po společně strávené noci). Dvorská lyrika vznikla na konci 12. stol. v jižní Francii a jejími šiřiteli byli trobadoři, truvéři a němečtí minnesangři. České texty pocházejí ze 14. stol. Lyrika, Epika, Drama (literární interpretace) Všechny umělecké texty, a to jak zaznamenané písmem, tak i předávané ústně, můžeme rozdělit do tří základních uměleckých oblastí, které se také nazývají umělecké druhy: lyrika, epika a drama.. Lyrika je básnickým projevem, kterým básník - poeta vyjadřuje své pocity, nálady, citové i duševní stavy

a) V případě ukázek A, B, C a D rozhodni, o jaké žánry se jedná. 3. a) Z ukázky F vypiš jednu personifikaci. 4. V osmisměrce najdi čtyři žánry lyriky a stručně je charakterizuj. 5. Rozhodni o pravdivosti následujících tvrzení. Pokud je tvrzení nepravdivé, jeho nepravdivou část přepiš správně. 6 Formy lyriky. pásmo - druh moderní poezie. sonet ( znělka) óda- oslavná báseň, oslavování nějaké osoby, boha, větší rozsah. hymnus - slavnostní píseň ( týká se národa, vlasti, oslava boha, hrdiny aj.), menší rozsah. elegie Literární druhy a žánry - opakování. B) LYRICKO-EPICKÉ ŽÁNRY - stojí na pomezí lyriky a epiky, nalezneme v nich části lyrické i části epické, psány jsou ve verších. Balada - báseň s pochmurným dějem, často končí tragicky - v lidových baladách vystupují i nadpřirozené bytosti - vodníci, lesní panny, umrlci atd., s nimiž se utkávají obyčejní lid Pro lyrické žánry je typické, že v nich ubývá orientace na emoce, dojmy a prožitky. Patří mezi ně: píseň, óda, hymnus, sonet, žalm, elegie, epigram, pásmo, kaligram, satira a někdy i epitaf. Příklad milostné lyriky. Za tvou lásku, za tvou něhu nesu ti kytici sněhu. Jak vločka vzdušná je Když na ni dýchneš, roztaje

Lyrick druhy a nry esk jazyk VY_32_INOVACE_067 - 4

Literární druhy a žánry Příručky literární teorie rozlišují 3 základní literární druhy Epika - obsahuje vždy nějaký _ _ _ _ _ _, je založena na vyprávění určitého děje Lyrika - zachycuje city, pocity, nálady a postoje autora, nemá děj Drama - stejně jako epika má děj, ten se však uskutečňuje formou dialog Literární druhy a žánry. Literární žánry rozděluji díla podle stejných znaků, z nichž nejdůležitější je forma a obsah. Z hlediska formy se literární díla dělí na tři velké základní skupiny podle druhu: Do druhu lyriky jsou řazena díla,. Testy můžete nekomerčně šířit, čtěte podmínky užití.podmínky užití Lyrika [] (z řeckého lyrika melé = verše provázené lyrou) V lyrice se snaží autor vyjádřit názor nebo pocity k danému tématu. Lyrická díla se většinou rýmují a rým spolu s dobře zapsanou myšlenkou může navodit jak příjemné, tak i nepříjemné pocity. Subjektivní (osobní) vztah k tématu může autor vyjádřit pomocí grafického systému (verše), morfologického. Lyrické žánry. Toto video patří do placené části kurzu. Kupte si kurz za 540 Kč Sbírka básní v sobě může kombinovat více druhů lyriky, více žánrů. Zrovna Vrchlický i Neruda nebyli nikdy žánrově extrémně vyhrazeni. Byli to velice talentovaní a produktivní spisovatelé, kteří dokázali čtenáře obohacovat.

Lyrická poezie - Wikipedi

- žánry lyriky: dythiramb - oslavná píseň, báseň → bezprostřední radost óda - oslavná báseň na nějakou událost nebo člověka hymnus - oslavná píseň → týká se národu, vlasti satira - krátká báseň → chce něco zesměšni Tematický celek dle ŠVP Literární žánry Předmět, obor, ročník Česky jazyk a literatura, Strojní mechanik, Obráběč kovů, Opravář zemědělských stojů, 1. ročník Anotace Pracovní list je určen k závěrečnému opakování učiva z oblasti teorie literatury se zaměřením na literární druhy a žánry. Různé druhy. Základem lyriky je citový prožitek, různé nálady a dojmy. Na rozdíl od epiky není založena na ději. Je zde využívána především 1. osoba přítomného času. Rozlišujeme lyriku: milostnou, přírodní, náboženskou, vlasteneckou... Mezi lyrické žánry patří např. píseň, óda, epigram, hymnus, elegie, epitaf.. 3) žánry lyrickoepické: mají děj, jsou psány ve verších → dochází k prolínání lyriky a epiky. balada = pochmurný děj, tragický závěr, dramatický spád, sevřenost, úsečnost výpovědi, dialog · klasická (vliv lidové slovesnosti) - nadpřirozené jevy, bytosti · sociální - nositelem tragičnosti jsou společenské. Epika na rozdíl od lyriky vypráví vždy nějaký děj, událost. Může být psána v souvislém textu (próze) nebo ve verších. Drama má podobně jako epika děj, avšak tento děj se uskutečňuje formou dialogů mezi jednotlivými postavami, případně monologů těchto postav. Děj se odvíjí okolo dramatického konfliktu

Co jsou Lyrickoepické a lyrické žánry? (balada, romance

MED09 Úvod do teorie literatury LITERÁRNÍ ŽÁNRY - genologie = nauka o literárních druzích a žánrech - žánrová klasifikace = důležité východisko pro literární rozbor, první krok ke správné interpretaci díla - při psaní svého textu jej autor více čí méně vědomě sám řadí do nějakého žánru, pokud čtenář (kritik) nerespektuje genologické hledisko. Literární žánry - lyrika. Český jazyk a literatura - první ročník. Mgr. Baranok Jaromír baranok@gymjev.cz. Pracovní list s úryvky děl, jež reprezentují lyrické žánry. Inovace: využití ICT, mediální technika. 20. VY_32_INOVACE_03_20. Žánry literatury faktu. Český jazyk a literatura - první roční Police lyriky (The shelf of lyrics) Již v raném období tvorby vyzkoušel téměř všechny lyrické žánry soudobé poezie; vrcholným dílem tohoto období je pohádkový epos Ruslan a Ludmila. Léta 1820-26 trávil ve vyhnanství na jihu (Kišiněv, Oděsa) a na rodinném statku u Pskova, trestán za svobodomyslné verše.. Materiál slouží k výkladu nové látky, k opakování, rozdělení lyriky a lyrických žánrů Lyrika - žánry. Pásmo - žánr moderní poezie, využívá mnohovýznamovost, souvislý proud po sobě jdoucích dějů a myšlenek (Apollinaire, Nezval) Sone

Žánry vysoké lyriky Óda - chvalozpěv, oslavná báseň, větší rozsah, vzletný sloh (Schiller - Óda na radost). Její žánrovou variantou byl hymnus (oslava vlasti, národa, panovníka, antického božstva apod. - původně chvalozpěv zpívaný na počest bohů, z řeč.) Literární pojmy Absurdní drama - nesmyslný nebo protismyslný, dílo postavené na výpovědi o pocitech osamělého jedince, který ztrácí schopnost dorozumět se s ostatnímiAforismus - uměle vytvořené (především umělci nebo filozofy) stručné a vtipn Literární žánry (útvary) - skupiny literárních děl, která mají společné znaky kompoziční, stylistické a tematické. Pro literární žánry jsou příznačné určité literární druhy, ovšem v moderní literatuře se žánrové hranice často stírají V 7. - 6. stol. př. n. l. nastal největší rozkvět řecké sólové a sborové lyriky - zpívané poezie s doprovodem lyry. Řím - lyrická píseň Ve starověkém Římě se těšily velké oblibě doprovázené písně lyrického charakteru. PÍSEŇ VE STŘEDOVĚKU. Duchovní písně s latinskými text Poezie je obvykle rozdělena do dvou hlavních žánry, vyprávění a lyriky, z nichž každý má další typy, které spadají pod jejich slunečníky. Například, epická poezie zahrnuje balady a epické příběhy, zatímco lyrika zahrnuje sonety, žalmy a dokonce lidových písní. Poezie může být fikce nebo literatura faktu

Lyrika Rozbor-dila

 1. Charakteristika tradiční mexické lyriky. Mezi tyto žánry patří literární calaveritas, ukolébavky a dětská kola, písně, oblíbené písničky jako chodby, jazykové twistery, rčení a albures.. To jsou některé z těchto žánrů: Literární calaveritas
 2. Komentáře . Transkript . Literární žánry
 3. LYRICKOEPICKÉ ŽÁNRY žánry na pomezí lyriky a epiky je zastoupena dějová i pocitová složka odlišují se tematicky balada má pochmurný děj, popisuje marný zápas člověka s různými silami romance má optimistické téma označení romance se používá i pro jiné text
 4. LITERÁRNÍ DRUHY LYRIKA - LYRICKÉ ŽÁNRY Mgr. Michal Oblouk Lyrika slovo je odvozeno z řeckého pojmenování lyrikós - veršovaný zpěv doprovázený hrou na strunný drnkací nástroj - lyru literární druh charakteristický potlačením děje a zdůrazněním citovosti (citů, nálad, prožitků, dojmů) zachycuje skutečnost v jedinečném okamžiku + stav nitra mluvčího.
 5. esangři - hlavním tématem této lyriky byla láska a milostné trápen
 6. Přírodní motivy, žánry: Kombinování žánrů - lyrické drama, nejrozšířenější poezie - lyricko-epická, hlavní hrdina je často spojován s autorem; Děj má prvky lyriky, reflexe, popisu. Přírodní scenérie, tajuplné prostředí. Hrdinové se bouří proti světu, tyranii, konvencím

Video: Středověké literární druhy a žánry

Literární žánr Poezie * řeč vázaná (rytmem a melodií), verše, básně, národní = BARD Verš = nejmenší stavební jednotka (jeden řádek). Sloky = verše tvoří sloky, odstavec básní. Rým = může, ale nemusí mít zvukovou shodu na konci řádku. Metrum = vzniká pravidelným opakováním zvukových schémat (rytmus) / střídání přízvu Tato básnická skladba obsahuje 40 osmiveršových slok, čili 320 veršů. Vznikla jako dílo jeho ztřeštěného mládí v zimě roku 1456. - Závěť - také Velký testament (Le Testament) - 1461-1462 - básnická sbírka, jedno z nejpozoruhodnějších děl pozdní středověké lyriky Literární žánry : 1. Lyrika - milostná, přírodní, vlastenecká, reflexivní, popisná, apelativní, Pro odlišení lyriky a epiky je nejvíce určující obsah, ne forma. Drama - děj se odvíjí pouze prostřednictvím přímé řeči - promluv postav (monolog, dialog) Kategorie: Čeština Typ práce: Maturitní otázky Škola: Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace, Havířov - Prostřední Suchá Charakteristika: Maturitní otázka z češtiny heslovitě charakterizuje literární žánry, formy epiky, lyriky i formy lyricko-epické.Dále seznamuje s formami dramatu, objasňuje pojmosloví z teorie verše a stručně. Epické žánry. Toto video patří do placené části kurzu. V Zámku a podzámčí je tedy Epika - psané v proze, ale má v sobě prvky lyriky, takže bych řekla, že je to epicko-lyrická povídka, kde nám autorka vyjadřuje prvky lyriky právě v popisu prostředí ( prvky Přírodní lyriky), ale zároveň zde dost zdůrazňuje.

Literární formy, pojmy, druhy a žánry Rozbor-dila

LITERÁRNÍ DRUHY PODLE OBSAHU epika - založena na ději lyrika - vyjádření pocitů a nálad autora (milostná, přírodní, společenská, úvahová) drama - založeno na dialozích a monolozích Literární žánry a) formy epiky: veršované žánry: epos - skladba s rozsáhlým dějem, řadou postav a odboček od hlavní dějové linie. Vědomostní testy online. Angličtina, čeština, němčina, matematika, filmy, seriály, knihy, historie a jiné, zábavné i poučné LITERÁRNÍ DRUHY A ŽÁNRY. Literární druhy: Epika. Z řeckého slova epikos - výpravný, dějový. Základem je děj. Vypráví se příběh, který se odehrává v určitém čase, prostoru a souvislostech. Na rozdíl od lyriky a dramatu, používá často mluvnickou kategorii 3. osoby minulého času. Vystupuje zde vypravěč Domácí stránka › Žánry › Učebnice, Teorie lyriky si klade za cíl přistoupit k oblasti lyrické poezie pružně a nedogmaticky, přitom ale s vědomím bohatých vnitřních vazeb tradice básnického psaní, poslechu a čtení, které se osvědčují v autorské i čtenářské zkušenosti, a tím ustavují jednotu žánru..

Středověká literatura - Wikipedi

 1. ulosti bylo obvyklé především divadelní scénické provedení, v současnosti se objevuje i v hraném filmu, v rozhlase a televizi a v dalších formách audiovizuálních děl
 2. Lyrické žánry. Žánrové třídění lyriky je méně určité než třídění epiky a dramatu. Nejobvyklejším kritériem při třídění lyriky je hledisko tématické, podle něhož lišíme např. lyriku intimní, kolektivní, přírodní, náladovou, reflexivní apod
 3. Český jazyk. Na MLUVNICI nosit: učebnici+sešit. Na LV nosit: čítanku+sešit+literární slovníček. Na SLOH nosit učebnici + sešit. 17. 10
 4. v různých podobách, v jejichž rámci se utvářejí jednotlivé žánry dvorské lyriky, ale také dvorské epiky. Ústředním principem trobadorské lyriky je koncepce fin amor která nachází svůj nejjemnější výraz i odstín v paradoxe amoureux
 5. První, léta učednická, kdy Puškin zkoušel různé lyrické žánry. Vrcholným dílem této etapy je pohádkový epos Ruslan a Ludmila (1820). V dalším desetiletí psal kromě lyriky především historické elegie a byronské poémy (Kavkazský zajatec, Bachčisarajská fontána, Cikáni), drama shakespearovského slohu Boris Godunov.
 6. Literární žánry - skupiny děl, které mají společné znaky odpovídají druhu - konkrétní pojmy a) lyrické - např. píseň, elegie - zpravidla poezie co je znakem či výrazem lyriky, epiky a dramatu.. Lyrika je totiž výrazem poezie i prózy, stejně tak je epika v próze, ale i v poezii. Lyriko-epika - poezie, al i próza

Dvorská lyrika: - Český jazyk nejen pro student

Zaměřením na dějovost a na vyprávění se liší od lyriky. Od dramatu ji odlišuje převážně monologické ztvárnění příběhu. Epiku tvoří mnořství literárních žánrů. Do epické poezie patřínapř.:epos, baladaa romance; prozaické epické žánry jsou např.: anekdota, povídka neboromán LITERÁRNÍ POJMY. Alegorie - (jinotaj) utajený smysl, který se v díle skrývá; děj má kromě doslovného významu ještě význam druhý - přenesený (nepřímé vyjádření toho, na co spisovatel myslel), skutečný obsah bývá utajen; např. bajka (symbolické zobrazení lidských vlastností Český jazyk 7. třída Zadání č. 20 na čtvrtek 4. června 2020 Dnes přidávám materiál, který vám bude prospěšný při opakování v literární výchově Viola Fischerová básnicky debutovala sbírkou Zádušní básně za Pavla Buksu (1993). Dále vydala například sbírky Babí hodina (1993, Cena Českého literárního fondu), Odrostlá blízkost (1996), Mateční samota (2002) či Písečné dítě (2007). Za sbírku Nyní (2004) obdržela mezinárodní Drážďanskou cenu lyriky. Její poslední sbírka Domek na vinici (2009) získala. Žánry metalu 1) Heavy metal Heavy metal je jeden z nejznámějších a nejoblíbenějších druhů metalu. Začal se vyvíjet na přelomu 70. let 20. stol. Největší boom zažil v 80. letech. Je melodický a rychlý, má chytlavé refrény. Hudebníci používají tvrdší elektrické kytary a hrají úderněji

Ve starém Řecku se drama vyvinulo ze sborové lyriky tím, že se ke sboru (chóru), který vyslovoval veřejné mínění, přidružili herci předvádějící určitý děj. Mělo dva základní žánry, _____. Antická tragédie zpracovávala náměty z _____. Měla vzbudit v divácích hrůzu a soucit s Když se tak brouzdám literárními servery nebo stránkami časopisů, moc přírodní lyriky tam zrovna nenacházím. A tak se ptám, zda má v dnešní poezii vůbec místo tento druh básní. Jak by měly být napsány, aby vás oslovily a zda vůbec otevřete příspěvek, který se tář tou roli hraje příroda, nedotčená zásahy člověka a civilizace * stírají se hranice mezi žánry - míchání lyriky a epiky * uvolňování verše a poetizace prózy * odklon od francouzského vzoru a příklon k anglickémuFRANCIEFrancois René de Chateaubriand - uniká ze současnosti do středověku a do exotické americké přírodyAtala = povídka o tragické lásce indiána. Výbor lyriky 1901; Výbor z prósy I. a II. 1920; všech 11 knih autora. Žánry autora. Novely Poezie Divadelní hry Literatura světová. Štítky z knih. anglická literatura lyrika výbor z díla milostná poezie přírodní lyrik

Lyrika, epika, drama » Litter

EPIKA a její žánry. Žánr. označuje díla, která mají společné znaky, jsou podobně vystavěná, používají ustálené postupy Epické dílo - vypravuje příběh, má děj, hlavního hrdinu a další postavy, vyjadřuje vztahy, události, příhody. Může být psané volně (próza), nebo ve verších (poezie). Epické žánry Znaky romantismu. Romantismus klade důraz na city, emoce a autorskou svobodu - neexistují pravidla, jak psát, umělec si může dělat, co se mu zachce. Díky této autorské svobodě začaly vznikat smíšené žánry, takže například kombinace lyriky s epikou nebo prózy s poezií Literární žánry-Mýtus Epos Historické žánry Hypertextualita Elegie Idyla Duchovní žánry Kramářská píseň Folklorní slovesnost Pověrečná povídka Nízká literatura Vývoj povídky Román Literatura pro děti a mládež Vysoká literatura Pohádka Intersémiotický překlad Žánry lyriky formy lyriky: óda - oslavná báseň. hymnus - slavnostní píseň (týká se národa, vlasti ap.) elegie (žalozpěv) - vyjadřuje smutek. píseň (popěvek) - prostá, zpěvná báseň. lidová. umělá. lyrickoepické skladby:- děj s lyrickými vložkam

3. Lyricko-epické žánry balada: epický půdorys balady, lyrické líčení prostředí, středověká balada, balada v době romantismu, moderní sociální balada, novodobé písňové adaptace romance: pojetí konfliktu, srovnání romance s baladou, specifika české romance 4. Lyrika Druhy lyriky, lyrický subjekt Pokud zvažujete změnu žánru, nezapomínejte na žánrové spektrum v oblasti lyriky, ale abychom začali od začátku, tak literatura se dělí na epiku (kam patří například právě román), lyriku a drama. A lyrické žánry jsou namátkou básně, písně či žalmy žánry, umělecké prostředky aj.) literární historii (věnuje se vývoji jednotlivých národních literatur) literární kritiku (zabývá se hodnocením, rozbory a výklady formy lyriky: píseň - patří do ústní lidové slovesnosti, prosté vyjádření, založena n lyricko - epická literatura - na pomezí lyriky a epiky (např. básně, které mají děj - Erben: balady v Kytici) verš - jeden řádek v básni strofa - (sloka) jeden odstavec v básni složený z několika veršů rým (druhy rýmu) - zvuková shoda (slabik) na konci veršů, rým střídavý abab, sdružený aabb, obkročný abba

Literární druhy ( žánry) - Probo

Některé žánry se stávají čtenářsky a komerčně úspěšnými právě již na základě dodržení žánrových schémat: historický román, v němž dějiny poskytují kulisy dějovému vyprávění (Jarmila Loukotková, Václav Erben), román z lékařského prostředí (Valja Stýblová, Ota Dub), román o problémech dospívání. Druhové formy lyriky: osobní (intimní, milostná, rodinná) = snaha odhalit básníkovo nitro; přírodní = inspirace přírodou a jejími krásami; reflexivní a meditativní = úvaha nad životem a smrtí, hledání smyslu lidského bytí; občanská = řesí politické, sociální a národní problémy; Lyrické žánry: Píse

Literární žánry :: JZC8

9.1 Funkční styl řečnický (rétorický) Rétorice je v rámci vašeho studia věnován samostatný kurz, proto si tento styl představíme pouze stručně a zaměříme se na jeho stylovou charakteristiku, nikoliv na detailní popis komunikátů nebo dokonce praktický nácvik řečnického umění.. Jedním ze zkladních slohotvrných faktorů řečnického stylu je kontakt s adresátem Pomůcka: Někdy může dělat potíže zapamatovat si správný název rýmu k danému vzorci. U tohoto rýmu si můžeme pomoci tím, že rýmující se slova sdružují k sobě, proto sdružený rým. Střídavý rým. Střídavý rým je takový rým, ve kterém se sudý verš rýmuje se sudým a lichý verš se rýmuje s lichým.Jinak řečeno rým tvoří 1. verš se 3. veršem a 2. případě lyriky s fikčností nepočítá. Jak ale uvidíme dále, Červenka toto stanovisko přehodnocuje. Vyjmenovává kritéria fikčnosti: tropy, určité slovesné žánry a vizuální i smíšený média i reprodukované řeči (sem patří i lyrická poezie). Ve druhé kapitole dochází k závěru, že umělecká literatura je.

PRAVIDLA - Lyrika vs

- žánry: básně, barokní drama - ve 2. pol. 16. st. a v 17. st. je centrem barokní literatury Ignác z Loyoly (1491-1556) - šlechtic, voják, zakladatel Tovaryšstva Ježíšova = jezuitského řádu - věnoval se také literatuře (poesii) Tereza z Ávily = Terezie Ježíšova (1515-1582) Jan z Kříže (1549-1591) - básníci. Literární žánry Epika (próza) Má děj (příběhVypráví o lidechČasová a příčinná návaznost Formy epiky: a) veršovaná (epos) b) prozaická Román - rozsáhlý, větší množství postav (charaktery), hl.děj + vedlejší děj Povídka - krátký útvar, minimum postav, jeden hl.děj Novela - krátký až střední rozsah, nečekaný závěr c) veršovaná a prozaická.

Dvorská literatura - žánry milostné dvorské lyriky: kanzóna - milostná píseň, pastorela - pastýřská píseň, jitřní píseň (svítáníčko), epistola - milostný list. Hlavními představitely byli trubadúři a minesengři. Fablioux - komické veršované povídky s náměty ze života, Bajk Literární žánry jsou pevně vymezeny i ve všech dalších literárních obdobích, které se na antiku odvolávají, zejména v renesanci a klasicismu. Naopak v ostatních obdobích, např. v romantismu, jsou volnější a dnes jsou absolutně uvolněné, takže je těžké určovat žánrovou vymezenost poezie - pojem dramatu - žánry lyriky a dramatu - aktuální a politická lyrika - drama jako způsob vyjádření - pojmy metafora, alegorie, parabola, fikce. 8. Nejvýznamnější osobnosti české literární publicistiky Definice žurnalistiky a publicistiky - publicistické žánry - reportáž, esej, rozhovor, fejeton

Literární žánry - Rodicka

Literární žánry - Literatura, Test par

Literatura/Lyrika - Wikiknih

Každý z nás se musí každý den zabývat tištěným a ručně psaným textem nejrůznějšími způsoby, ať už se jedná o reklamu na silničních bannerech nebo šek se seznamem zboží v obchodě. Plně různých jemností a možností, bez nadsázky, od počátku času pomáhal utvářet společnost obecně a zejména její jednotlivé zástupce Teorie lyriky si klade za cíl přistoupit k oblasti lyrické poezie pružně a nedogmaticky, přitom ale s vědomím bohatých vnitřních vazeb tradice básnického psaní, poslechu a čtení, které se osvědčují v autorské i čtenářské zkušenosti, a tím ustavují jednotu žánru -sb. duchovní lyriky Žalmy (dialog s Bohem) 2)sbírky Sodoma, Sexus necans. 3. Manifest české moderny. • stírání hranic mezi literárními druhy a žánry (rozvolnění verše, básnická próza či básně v próze, veršovaný román, poema,. Literární druhy a žánry & kompoziční schémata. Literární druhy: Epika: o skutečnosti vypravuje →dějovost, příběh rozvíjen vypravěčem a postavami. Lyrika: zachycuje skutečnost v jedinečném okamžiku + stav nitra. mluvčího (dojmy, city, nálady autora = lyrický subjekt) →nedějovost+ převaha verše

Arial Franklin Gothic Medium Franklin Gothic Book Wingdings 2 Calibri Wingdings Cesta 1_Cesta 2_Cesta 3_Cesta 4_Cesta 5_Cesta 6_Cesta 7_Cesta 8_Cesta Obecné poučení o literatuře LITERATURA Literární věda ROZDĚLENÍ LITERATURY DRUHY UMĚNÍ ROZDĚLENÍ LITERATURY - podle výrazové formy Literární druhy Žánry epiky a lyriky. Jmenujte tyto žánry. Kdo byl bůh Dionýsos? Jaké je jeho jméno v římské mytologii? 2 Ve starém Řecku se drama vyvinulo ze sborové lyriky tím, že se ke sboru (chóru) přidružili herci předvádějící určitý děj

Maturita z češtiny - ústní zkouška - Lyrické žánry LearnTub

Vedle Michny a Bridela třetí tón v barokním akordu edice Versus. Antologie Co Bůh není, mrzí mne přináší kromě duchovní lyriky z četných kancionálů (Šteyer, Božan, Kadlinský, Komenský) rovněž výběr ze sporadicky dochovaných ukázek reprezentujících různé žánry světské poezie: milostnou (Sborníček Anny Vitanovské), pastýřskou (anonymní, Rosa) Definice Epika je literární druh (spolu s lyrikou a dramatem), který na rozdíl od lyriky zachycuje děj. K literárním žánrům, které spadají pod epiku, patří např. pověsti, pohádky, povídky nebo romány. Příklady použití Josef Škvorecký: Zbabělci Seděli jsme v Port Arthuru a Benno řekl: 'Tak revoluce se vodkládá na neurčito.' 'Jo,' řekl jsem a strčil jsem si. Domácí stránka › Žánry › Klasika, světoví autoři › Poezie › Kohoutí kříž - Ozvěny německé lyriky ze Šumavy - edice Versus Kohoutí kříž - Ozvěny německé lyriky ze Šumavy - edice Versu

Lyrika, epika, CJ - Český jazyk - - unium

 • Labyrint útěk herci.
 • C tech akantha software.
 • Wc sedátko s pomalým sklápěním oprava.
 • Rovnice elipsoidu.
 • Panda velká zajímavosti.
 • Francouzský jablečný koláč apetit.
 • Ohňostroj v praze povolení.
 • Vany pro dva.
 • Vchodové dveře do bytu s kukátkem.
 • Zaostření fotek.
 • Jak odstranit pach potu.
 • Hladina podzemní vody v čr.
 • Šikulové výrobky.
 • Proma sf 40 1500.
 • Příznaky hypovolemického šoku.
 • Smrž houba.
 • Kino černý most.
 • Zamilované gify animace.
 • Smokie living next door to alice wiki.
 • Rolls royce bazar.
 • 18 mesicni.
 • Bavlněná šňůra cottona.
 • Bílé šaty na svatbu jako host.
 • Porotherm strop miako.
 • Zimní valník 2017.
 • Zapojení zásuvky rj45.
 • Jak to chodí na letišti praha.
 • Plzenske podzemi cena.
 • Řezák lahví.
 • Hillbilly burger.
 • Brown sugar droga.
 • Varixy v zaludku.
 • Účesy pro nevěsty krátké vlasy.
 • Tabulka hodnocení dodavatelů.
 • Wow cataclysm download twinstar.
 • Paleni bradavek v zime.
 • Koláč s borůvkami a pudinkem.
 • Macbook sk.
 • Umrtvovací vložka v zubu jak dlouho.
 • Tapeta za postel.
 • Nad košem online cz.