Home

Hyperoskulační kružnice elipsy

Hyperoskulační kružnice elipsy - Digitální učební

 1. Hyperoskulační kružnice elipsy. gymnázium » Matematika a její aplikace » Matematika a její aplikace » Geometrie. Statistika. Materiál byl publikován 18. 08. 2010 a od té doby byl 2990× zobrazen. Další materiály. Další materiály k tomuto očekávanému výstupu
 2. Středy hyperoskulačních kružnic ve zbývajících vrcholech B,D se sestrojí snadno díky souměrnosti elipsy. Oblouky hyperoskulační kružnice v blízkém okolí vrcholů přibližně nahrazují průběh elipsy a slouží tak k jejímu přesnějšímu vyrýsování. (Zpět k obrázku) Věta 1. Tečna (normála) v bodě elipsy půlí.
 3. Název vzdělávacího materiálu: Hyperoskulační kružnice elipsy Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Mgr. Zuzana Vildomcová Hyperoskula ční kružnice elipsy V každém bodě libovolné křivky existuje konkrétní kružnice, která má v daném bodě a v jeho blízkém okolí stejný tvar jako daná křivka
 4. S: sestrojte několik bodů elipsy, hyperoskulační kružnice, tečnu v libovolném bodě T∈ E, zkonstruujte kružnice z vět VP, VQ r1 - poloměr hyperoskulační kružnice ve vrcholech A, B. r2 - poloměr hyperoskulační kružnice ve vrcholech C, D. Elipsu lze v blízkém okolí vrcholů nahradit hyperoskulačními kružniceni
 5. Tedy nalezená hyperoskulační kružnice k_K elipsy k'_e v jejím vrcholu K je zároveň obyčejná oskulační kružnice elipsy k_e v obecném bodě K. Aplet E8.2: Konstrukce oskulační kružnice elipsy v obecném bodě This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please.
 6. Oskulační kružnice elipsy. Sestrojíme hyperoskulační kružnici pomocné kuželosečky pro vrchol K a ta je současně oskulační kružnicí původní elipsy. Právě popsanou konstrukci je možno zjednodušit pomocí průsečíku I, II s hlavní osou a průměrem KO

Pokud se kružnice g 1 (F 1,2a),k(X,|XF 2 |) protínají ve dvou bodech, resp. se dotýkají v jednom bodě, resp. nemají žádný společný bod, pak bod X leží ve vnější oblasti elipsy e, resp. bod X je bodem elipsy e, resp. bod X leží ve vnitřní oblasti elipsy e, a lze jím vést dvě různé tečny, resp. jedinou (dvojnásobnou. Hyperoskulační kružnice elipsy. Posunujte bod C po vedlejší ose a sledujte středy obou hyperoskulačních kružni

Střed oskulační kružnice, tzv. střed křivosti, leží na normále elipsy v daném bodě. Obrázek 6.1 - Hyperoskulační kružnice Poznámky: : Styk elipsy a oskulační kružnice druhého řádu (v definici 6.1) znamená, že oskulační kružnice má v bodě dotyku s elipsou shodnou první a druhou derivaci Hyperoskulační kružnice elipsy Author: Ivana Kuntová Description: Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Last modified by: acer Created Date: 10/11/2008 9:23:07 PM Document presentation format: Předvádění na. Oskulační nebo také hyperoskulační kružnice Název oskulační pochází z latiny, oskulum znamená polibek. Elipsa má s oskulační kružnicí společný jen jeden bod - vrchol, kterým kružnice prochází, ale oblouk oskulační kružnice se nejvíc blíží tvaru elipsy v blízkém okolí vrcholu. Sestrojíme kružnice , Věta: Množina všech bodů souměrně sdružených s jedním ohniskem elipsy podle jejích tečen je kružnice se středem ve druhém ohnisku a poloměrem rovným 2a. Pozn.: Tyto kružnice jsou dvě, nazývají se řídící kružnice g 1 (E, 2a), g 2 (F, 2a). Důkaz (např. pro kružnici g 1 (E, 2a)): 1

Kužel v rovnoběžném promítání – GeoGebra

Elipsa - vsb.c

Elipsa : (zahradnická) konstrukce elipsy podle definice, proužková konstrukce elipsy , hyperoskulační kružnice elipsy, Rytzova konstrukce elipsy , tečny elipsy z vnějšího bodu (rozbor, konstrukce) a rovnoběžné se směrem Závěr: získané body paraboly spojíme a doplníme v okolí vrcholu obloukem hyperoskulační kružnice z bodu S o poloměru DF Hyperbola je množina všech bodů v rovině, které mají od dvou daných různých bodů této roviny (ohnisek) stálý rozdíl vzdáleností (menší než vzdálenost daných bodů) Oskulační kružnice elipsy. Při praktickém sestrojování elipsy ji nahrazujeme v okolí vrcholů tzv. oskulačními kružnicemi, tj. kružnicemi, které se ve vrcholech elipse co nejvíce přibližují. Každá kružnice, která se dotýká elipsy např. ve vrcholu B, ji přibližně v blízkém okolí tohoto vrcholu nahrazuje Oskulační kružnice Hyperoskulační kružnice paraboly. Konstrukce hyperoskulační kružnice ve vrcholu V paraboly k_p je velice jednoduchá. Platí totiž, že poloměr této kružnice je roven velikosti parametru p. Známe-li ohnisko F a řídicí přímku d paraboly, jednoduše dohledáme její vrchol V Sestrojte hyperoskulační kružnice. Popište proužkovou metodu. Sestrojte elipsu, je-li dána hlavní osa AB a bod elipsy M. /AB/ =7, /AM/= 5,3 a /BM/=2,4. Sestrojte elipsu, je-li dána hlavní osa o elipsy, její velikost 2a, ohnisko a bod M elipsy. , 2a = 10. Sestrojte elipsu, je-li dáno: . . Sestrojte elipsu, je-li dáno , tečna s bodem.

Věta 1: Tečna v bodě elipsy půlí vnější úhel průvodičů. Věta 2: Množina všech bodů souměrně sdružených s jedním ohniskem elipsy podle jejích tečen je kružnice (řídící kružnice , ) se středem ve druhm ohnisku a poloměrem rovným 2 - Písemka (HO kružnice, tečny daným bodem), Elipsa jako kružnice v afinitě: obraz kružnice v Mongeovom promítání, trojúhelníková a proužková k-ce. 20.10. - Tečna elipsy: průvodiče bodu, řídicí a vrcholová kružnice; tečna daným bodem a daným směre Příklad 20: Sestrojte hyperoskulační kružnice hyperboly, znáte-li její hlavní vrcholy A,B a její asymptotu u 1. Příklad 21: Najděte průměr MN hyperboly, který je sdružený se zadaným průměrem KL, znáte-li oba hlavní vrcholy hyperboly Oblouky hyperoskulační kružnice v blízkém okolí vrcholů přibližně nahrazují průběh elipsy a slouží tak k jejímu přesnějšímu vyrýsování. (Zpět k obrázku) Elipsa Elipsa je množina všech bodů X v rovině, které mají od dvou daných bodů F1 a F2 stálý součet vzdáleností 2a, který je větší než vzdálenost.

Kuželosečky - Univerzita Karlov

Hyperoskulační kružnice elipsy. Animovaná konstrukce oskulačních kružnic elipsy. Mgr. Ivana Kuntov. V každém bodě elipsy existuje právě jedna tečna; je to osa vnějšího úhlu jeho průvodičů. V6. Ohniskové věty: a)Množina všech bodů elipsy, které jsou souměrně sdružené s jedním ohniskem elipsy podle jejích tečen, je kružnice se středem v druhém ohnisku a poloměru rovném velikosti 2a hlavní osy elipsy Sestrojí hyperoskulační kružnice elipsy Sestrojí vedlejší poloosu elipsy na základě užití Provede diskusi pravoúhlého průmětu kružnice Průmět kružnice Průmět kružnice Aplikuje konstrukci elipsy při sestrojování pravoúhlého průmětu kružnice Sestrojí obrazy kulové plochy Zobrazení kulové plochy Zobrazení kulov kružnice.) Poznámka: Poslední uvedená rovnice se nazývá obecná rovnice kružnice nebo obecný tvar rovnice kružnice, předchozí 2 rovnice nazýváme středové rovnice kružnice nebo středový tvar rovnice kružnice. Příklad: Kružnice se středem v bodě [0,0] a poloměrem r=3 má rovnici 9x2 +y2 =

elipsa, parabola - obecný bod a v něm tečna, tečna z bodu k elipse, hyperoskulační kružnice; základní konstrukce v MP - průsečík přímky s rovinou, sklápění, otáčení, vzdálenost bodu od roviny,. boly, hyperoskulační kružnice, tečnu v libovolném bodě T ∈ E, zkonstruujte kružnice z vět V P, V Q. (b) Je dána hyperbola H(F 1,F 2,A) a bod R. Sestrojte tečny z bodu R k hyperbole H, určete body dotyku. (c) Je dána hyperbola H(A,B,e) a směr s. Sestrojte tečny rovnoběžné s daným směrem s k hyperbole H, určete body dotyku

Síť krychle a kvádru – GeoGebra

Oskulační kružnice elipsy - GeoGebr

Elipsa a hyperbola - homel. Oskulační kružnice; Proužková konstrukce Ohniskové vlastnosti: tečna, řídící a vrcholová kružnice Příklad: Sestrojte elipsu, je-li dána hlavní osa 1 o, na ní ohnisko F, tečna elipsy t a excentricita e. Vše potřebné v elektronické podobě najdete také na stránkách kolegy Jiřího Doležala. Jak sestrojit elipsu Afinní vztah kružnice a elips . Elipsa. Rovnice elipsy. Tecna k elipse. Elipsa je další z kuželoseček. Je to zároveň válcosečka , tj. průsečnice rotační válcové plochy a roviny, která není ani kolmá k ose plochy ani s ní rovnoběžná Naskýtá se znovu otázka, jak sestrojit elipsu, která je zadána pouze Další způsob jak sestrojit jednotlivé body. Při rýsování elipsy často nahrazujeme nejbližší okolí vrcholů oblouky kružnic, tzv. hyperoskulačních. kružnic. Obr. 2. Pro průvodiče libovolného bodu . M . platí: M F 1 + M F 2 <2a⋯ bod M . je vnitřní bod elipsy, M F 1 + M F 2 =2a⋯ bod M . je bodem elipsy, M F 1 + M F 2 >2a⋯ bod M . je vnější bod elipsy Hyperoskulační kružnice - a) elipsy - animace, b) -hyperboly - Ivana Kuntová Vybrané konstrukce elipsy (Oskulační kružnice ), ( Příčková k. ),( Proužková k

Elipsa - Katedra didaktiky matematiky MFF UK - Geometri

Hyperoskulační kružnice elipsy

Noc vědců 2018 aneb Hrátky v zemi GeoGebra – GeoGebra

plechlova.websnadno.c

Matematika a její aplikace - Metodický portál RVP

Deskriptiva na osmiletém gymnáziu - výklad a test

 1. Jana HODEROVÁ - 1K
 2. Geometrie v architektuře Santiniho-Aichla - diplomová
 3. Masaryk Universit
 4. Detail předmětu - Konstruktivní a počítačová geometrie
 5. Bodová konstrukce elipsy s pomocí hyperoskulačních kružnic
 6. Cvičení 1 - konstrukce elipsy

Elips construction

 1. Konstrukce elipsy za pomoci hyperoskulačních kružnic
 2. Bodová konstrukce elipsy
 3. 50 - Elipsa motivace a základy (MAT - Analytická geometrie)
 4. Poradnik SketchUp - elipsa
 5. KONSTRUKCE ELIPSY
 6. Konstrukce elipsy
 • Kojenec malo pije.
 • Robotický čistič oken dtest.
 • Samsung galaxy s7 voděodolnost.
 • Leatherface.
 • Nechci vypovidat u soudu.
 • Instalace lnb monobloku.
 • Gina torres.
 • Lustr do kuchyně bazar.
 • Anatomie jater.
 • Ck turista zkušenosti.
 • Eco by sonya toner.
 • Chov zakrslých králíků prodej praha.
 • Bolest ramene po injekci.
 • Pravomoci evropského parlamentu.
 • Ústavní pořádek.
 • Velká písmena názvy kostelů.
 • Pronájem bytu frenštát.
 • Elektricky navijak na privesny vozik.
 • Youtube jan lucemburský.
 • Děti narozené po černobylu.
 • Radio wave starter.
 • Pudr na koberec.
 • Pronajem bytu plzen bez kauce a provize.
 • Martin luther king proslov.
 • Skyrim ore map.
 • Jak poznam ze se chce kluk libat.
 • Čajová souprava porcelán.
 • Norsko památky.
 • Zorný úhel matematika.
 • Canon sb100.
 • Honda s2000 koupit.
 • Mumie online cz.
 • Kadernictvi iva jindrichuv hradec.
 • Troublegang.
 • Ytd downloader online.
 • Pujcovna kostymu trinec.
 • Cena hrubé stavby svépomocí.
 • Hrnek 250 ml.
 • Prodloužení vlasů pásky.
 • Karate belts.
 • Krátké účesy dámské.