Home

Personální management seminární práce

Kategorie: Management, Řízení lidských zdrojů Typ práce: Zápisky z přednášek Škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta ekonomická, Plzeň Charakteristika: Práce se formou podrobných výpisků věnuje jednotlivým oblastem personálního managementu - strategii rozvoje lidských zdrojů, personálnímu plánování, Job analysis procesu, získávání, výběru, orientaci a. Přípona.doc: Typ seminární práce: Stažené 1 x: Velikost 1,4 MB: Jazyk český: ID projektu 2967: Poslední úprava 27.03.2014: Zobrazeno 205 x: Autor: eliseu Jako téma bakalářské práce jsem si zvolila Personální management ve veřejné správě - komparace projektů. Je to téma, které mě dlouhodobě zajímá. Přes dvacet let pracuji v administrativě, z toho posledních třináct let ve státní správě. Mým zaměstnavatelem j

Personální management - Seminarky

Seminární práce 22 s. / 3. roč. / doc. 1. ManagementZákladní pojmyManagementZ angl. to manage - řídit, vést, spravovat, vládnout, ovládat, zvládat, uspět, dosáhnout.Nejobecněji lze charakterizovat jako souhrn všech činností, které je třeba udělat, aby byla zabezpečena funkce organizace.ManagerSamostatná profese, kdy pracovník na základě zvolení, jmenování. Téma mé bakalářské práce je personální management. Personální management, jsem si vybrala z důvodu, že mě zajímá práce s lidmi a vše, co s ní souvisí. Konkrétní aplikace tohoto pohledu se bude věnovat personalistice ve firmě Východočeské plynárenské strojírny,a.s., která má 120 zaměstnanců

Management - Vedení. 1. Vedení lidí 1.1 Princip vůdcovství 1.2 Prvky vůdcovství 2. Vedení sdílenou vizí 3. Koučování 4. Zmocňování 5. Týmová práce 5.1 Pracovní koalice 5.2 Autonomní pracovní skupiny (self-managed teams - SMT) 5.3 Tvůrčí tým 6. Koordinac také pojem personální management, který je procesem dosahování podnikových cílů prostřednictvím lidských zdrojů, jež plní podnikové cíle. Personální práce je zaměřena na vše, co se týká člověka v pracovním procesu, výběr Personální a interkulturní management. KOMBINOVANÉ. - eseje, především k vybraným teoretickým předmětům, - seminární práce, k teoretickým a aplikačním předmětům, - projekty k týmové spolupráci, průzkumům a jejich vyhodnocení v konkrétních zadáních . Lidské zdroje a personální management Struktura seminární práce Úvodní strana Velikost písma zde užíváte podle vlastního uvážení. Důležité je, aby největší byl nadpis pro práci, druhý největší byl název školy a menší písmo je dobré použít pro uvedení, z jakého předmětu je tato práce a pro údaje v pravém dolním rohu stránky Personální management - maturitní otázka: 9x: 5. Tvorba podnikatelského záměru a investiční projekt: 9x: 6. Vedení lidí - maturitní otázka: 8x: 7. Management a manažeři - maturitní otázka: 4x: 8. Vývoj výrobních faktorů v ekonomice, produktivita práce - bakalářská práce: 2

Management & Marketing Nicméně na 33 stranách najdete mj. vymezení pojmů, vývoj školy managementu, řízení, principy manažerské práce, manager, plánování, personální činnost, rozhodovací procesy, proces komunikace, etika. Podnikový management > Seminární práce na Marketing (VŠEM) Bakalářská práce nese název Personalistika - její význam, role a pojetí personální práce v podniku. Celá bakalářská práce je věnovaná oboru personalistiky. Je zaměřená přede-vším na vzdělání zaměstnanců, jejich péþi a motivaci. Personalistika má v dnešní době velký podíl na vedení a fungování organizace

2 Teoretická východiska práce 2.1 Personální management Pojem personální management vychází z latinského výrazu persona (osoba). Z teoretického hlediska je personální management řízením lidí. Personální management můžeme tedy vnímat jako: vědeckou a teoretickou disciplínu, která reflektuje proces řízení lidí Moderní management je spojen s rozvojem a rozšiřováním organizací, kdy bylo potřeba začít činnosti koordinovat a zavést dělbu práce. Management byl tedy zformován díky rozvoji průmyslové velkovýroby v USA. Management stojí na principech vycházejících zejména z praktických poznatků a zkušeností

Personální management v průmyslových podnicích. Bakalářská práce se zabývá projektovým řízením. Cílem práce je teoreticky přiblížit projektové řízení a následně získané poznatky využít na konkrétní projekt - implementace softwaru v konkrétní firmě. Dělí se na dvě části - teoretickou a praktickou Seminární práce na téma personální management. ${commentPrompt} Zatím nebyly přidány žádné komentáře. Buď první

Případová studie - Personální složení týmu TJ Favorit Brno

Personální management / Seminární práce / Zadani-seminarky

Čejková, Aneta Fakulta: Fakulta sociálních studií Rok: 2019, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr. Program/obor Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje (kombinace/zaměření: Personální management a organizační rozvoj) Obhajoba diplomové práce: Rizika fúzí akvizic v kontextu řízení lidských zdrojů z pohledu zaměstnanců. Předmět Personální management (MUMM / PPERM) Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu MUMM / PPERM - Personální management, Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB)

Personální management. Studenti se díky programu seznámí s organizací personální práce, motivací a odměňováním zaměstnanců, psychologickými aspekty vedení zaměstnanců, ale také s pracovním právem a firemní kulturou. Mezi studijní povinnosti patří především vyhotovení seminární práce z každého modulu v. Zdeněk Píbr, Pavel Marek, František Zděnovec, Jan Příbramský, David Janů, Luboš Klusoň, Lukáš Perger V2 Seminární práce z předmětu management a marketing Prodejna výpočetní techniky a tiskáren Úkol Strana Autor Charakteristika firmy, název, logo, značka, vlajka. Ústřední slogan firmy 2 Marek Pavel Existence a fungování firmy, finanční úvaha, personální.

Management řízení lidských zdrojů / Seminární práce

PERSONÁLNÍ MANAGEMENT (= řízení lidských zdrojů) - orientace na pracovní sílu a na problematiku pracovního procesu - je součástí práce každého vedoucího pracovníka - z personálního řízení vyplývají úkoly pro vedoucí pracovníky a pro specialisty na personální práci - pro vedoucí pracovníky jsou to ty tyto úkoly Management: Seminární práce (305 KB) 01.2.07: Charakteristika kultury, Podniková kultura, Struktura podnikové kultury - Scheinův model, Kultura v mezinárodním podnikání, Morálka a etika, Etické rozhodování, Podnikatelská etika, Společenská odpovědnost firem, Integrace etiky do podnikání, Problémové oblasti v ekonomické.

bp2345 Personální management seminární místnost, J. Nov Job design a specifikace práce 5) Nábor, výběr a udržení zaměstnanců 6) Školení a uvedení do práce 7) Řízení výkonnosti a pracovní právo 8) Motivace, motivační teorie a praxe, uspokojení z práce 9) Styly vedení, transakční a transformační. Personální management. osvojíte si psychologické aspekty personální práce, včetně zásad motivace Mezi studijní povinnosti patří především vyhotovení seminární práce z každého modulu v semestru, která je následně klasifikována lektorem. Účast na seminářích povinná není, přestože je velmi doporučována.. Personální management, řízení lidských zdrojů Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže) Pokyny ke zpracování seminární práce k atestaci z předmětu Management v sociální práci Zpracujte podklad ke konkurznímu řízení na místo vedoucího (ředitele) libovolné vybrané neziskové organizace působící v oblasti sociálních služeb, s jejíž činností, případně provozem

Podnikový a personální management / Předmět / Zadani

Personální management (34) Personální plánování (7) Výběr a přijímání zaměstnanců (18) Adaptace nových zaměstnanců (1) Sledování a hodnocení výkonu zaměstnanců (8) Odměňování a péče o zaměstnance (2) Rozvoj a vzdělávání (2) Motivace a komunikace (6) Řízení a vedení lidí (6) Ochrana osobních údajů (1. PEM_a Personální management Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích zima 2017 Rozsah seminární práce 30 % Podmínky testu Celková klasifikace předmětu, tj. body za test (70 - 0) + body z~průběžného hodnocení (30 - 0): A 100 - 90, B 89,99 - 84, C 83,99 - 77, D 76,99 - 73, E 72,99 - 70, FX 69. PEM Personální management Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích - umí charakterizovat základní oblasti personální práce v organizaci Podmínkou absolvování závěrečného testu je splnění 70% prezence na seminářích a odevzdání seminární práce do stanoveného termínu do odevzdávárny v. Personální management [] Přidej materiál. Vyhledat Seřadit Nalezeno 8 materiálů. přednášky. přednášky z Personálního managementu. Personální management [] Word (12.76 kB) 0. 0. 15. 4. 2017. Kompletní přednášky z PM. Stačí i jako příprava ke zkoušce. Personální management [].

Bakalářská práce Personální management ve společnosti

personální management. E - Ekonomie. - práce přesčas - práce konaná zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nad stanovenou týdenní pracovní dobu. U zaměstnanců s kratší pracovní dobou je prací přesčas práce přesahující stanovenou týdenní pracovní dobu. 23 - Základy a aplikovaný management - Seminární. všech manažerů. Tímto novým postavením personální práce se vyjadřuje význam člověka, lidské pracovní síly jako nejdůležitějšího výrobního vstupu a motoru činnosti organizace. Dovršuje se vývoj personální práce od administrativní činnosti koncepční, skutečně řídící (Koubek, 2009)

Management, vedení - Miras

PERSONÁLNÍ MANAGEMENT JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 Personální marketing, značka zaměstnavatele, personální činnosti, fluktuace zaměstnanců, spokojenost zaměstnanců, analýza Cílem práce je proto poskytnout ucelenější představu o tomto konceptu, pochopit jeho podstatu, ozřejmit jaké jsou jeho funkce, co ovlivňuje jeho konkrétní podobu a jaký je jeho vztah ke značce. Semestrální práce z předmětu Logistický management ve své teoretické části objasňuje základní pojmy z oblasti balení zboží, zachycuje funkce obalů a charakterizuje jejich druhy. Seminární práce se zabývá personální prací v podniku 3. personální zabezpečení 4. rozhodování - v každém okamžiku musí manager rozhodovat 5. řízení - vedení: proces ovlivňování lidí, viz. styly řídící práce komunikace: přenos nebo výměna info (verbální, neverbální; ústní, písemná) motivace: vnitřní proces utávření cílů člověk

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta management

Personální management bakalářská práce, bakalářská práce

Horizontální dělba práce - dělba práce v rámci určitého stupně řízení. V rámci 1 stupně řízení se vytváří odborné a štábní útvary. I tyto útvary mají svoji vertikální strukturu. Odborný úsek - odbor, oddělení, referáty, pracoviště PODNIK VÝROBNÍ TECHNICKÝ OBCHODNÍ PERSONÁLNÍ EKONOMICK 1 PERSONÁLNÍ PRÁCE Personální práci definoval Koubek jako tu část řízení organizace, která se zaměřuje na vše, co se týká člověka v souvislosti s pracovním procesem [24]. Aktivitami pracovního procesu, kterými se zabývá personální management a řízení lidských zdrojů je celá řada

Sociometrický výzkum v pracovním týmu - seminární práce

Personální management - maturitní otázka - Seminarky

 1. Otázka: Management Předmět: Ekonomie a podnikání Zaslal(a): Lucinka a) Management a jeho vývoj - spojujeme s: - rozvojem technologií - prohlubováním dělby práce - prvotní dělba práce: muž x žena - organizováním - první dobře organizované a řízené instituce: armády (generál) církve (papež) státy (prezident) - trojí význam slova management: specifická aktivita.
 2. ární práce zaujala z hlediska zajímavého podnikatelského záměru nebo Vás se
 3. 1. Úvod: cíl práce, zdroje informací, postupy Téma řízení času neboli time managementu (dále jen TM) je pojmem skloňovaným dnes a denně nejen v práci podnikatelů a managerů, ale všech dospělých lidí, kteří si uvědomují potřebu řídit nakládání se svým vlastním časem v každodenním životě
 4. Základní školy managmentu : (1900-1930), Role managera, Osobnost managera, manažerské funkce, Sekvenční funkce, Plánování, plány a druhy plánů.
 5. Otázka: Personální činnost Předmět: Ekonomie Přidal(a): Nikol CÍLE PERSONÁLNÍ PRÁCE PODNIKU Člověk a jeho tvořivé schopnosti mají pro fungování firmy a pro její rozvoj rozhodující význam. Každá firma má vedle funkce ekonomické (výroba, služby, obchodování) neméně důležitou funkci sociální. Sociální funkce..Sdružuje pracovníky k nutné spolupráci, ke.
 6. ární práce na zadané téma a úspěšné vyplnění zápočtového testu. Zkouška je ústní..

Personální agenda není však jediným co je s tím spojeno. Agentura práce také přijímá pracovníky ta budoucího zaměstnavatele. Ten si zadá konkrétní požadavky agentuře na požadovaného pracovníka, agentura osloví zájemce ze své vlastní databáze uchazečů, popřípadě jiným způsobem shání zájemce o nabízenou pozici Personální strategie a organizace: doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc. Péče o zákazníka a práce s referencemi: Správa dokumentů (Document Management Systém) PhDr. Jana Poddaná, Ph.D. Osobní prezentace (Self branding) Bc. Jan Brodský DiS. Organizace veřejné správy: doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc. Obecná část správního práv Závěrečné práce; Knihovny Personální management. FP-pmP Ak. rok: 2011/2012. Předmět je zaměřen zejména na následující oblasti: osobnost manažera, self-management, stres management, přehled a charakteristika personálních činností, výběr a přijímání pracovníků, metody vedení a hodnocení zaměstnanců, motivace. trh práce a) pracovních sil = nabídka pracovních sil v ekonomice b) práce = nabídka volných míst, poptávka po pracovní síle . nezaměstnanost - nastává v případě, kdy je trh pracovních sil větší než trh práce. 2 formy: dobrovolná (ti, co nechtějí pracovat) nedobrovolná (ti, kteří práci nemají, chtějí a hledají ji

Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy. Vlastník kontroluje top management podniku zvláště z hlediska hospodaření, likvidity, výnosů kapitálu apod. technického rozvoje, investic, nákupu, technické kontroly, skladování, odbytu, personální záležitosti. Pokyny ke zpracování seminární práce k atestaci z předmětu Management v sociální práci Zpracujte podklad ke konkurznímu řízení na místo vedoucího (ředitele) libovolné vybrané neziskové organizace působící v oblasti sociálních služeb, s jejíž činností, případně provozem, jste obeznámeni např. ze své vlastní. Personální management je součástí logického řetězce předmětů na Škoda Auto Vysoké škole, které postupně formují ve studentech znalosti a základní dovednosti v oblasti řízení a sleduje následující cíle: Zpracování samostatné (seminární) práce. 0 h: 20 h. Příprava na závěrečný test: 40 h: 40 h. Příprava.

Průběh studia. Studium MBA trvá 1 rok, probíhá v českém jazyce a kombinuje moderní e-learning s interaktivními workshopy, které jsou seskupeny do několika víkendových dní.Studium je rozděleno na 3 bloky a každý blok je dále rozdělen na jednotlivé moduly.. Výstupem za každý blok jsou seminární práce nebo případové studie.Za první blok vypracuje student 3 práce, za. Personální management je součástí logického řetězce předmětů na Škoda Auto Vysoké škole, které postupně formují ve studentech znalosti a základní dovednosti v oblasti řízení a sleduje následující cíle: Vymezit základní pojmy MANAGEMENT . tři hlediska definování krizového managementu specifická činnost managementu řídícího subjektu anebo řízené SPECIFIKA VYPLÝVAJÍCÍ Z PERSONÁLNÍ PRÁCE 5 v období prevence má plnění úkolů administrativní charakte

Management & Marketing - Miras

 1. ární práce se zabývá způsoby, které budují a udržují vztahy na pracovišti. Tyto způsoby bývají někdy skryty pod slovem teambuilding. Vrcholovému managementu firmy musí záležet, aby vztahy na pracovišti byly co nejlepší, protože pokud tomu tak není, tak potenciál firmy není využíván naplno. Vývoj práce s lidmi v organizaci doznal různých změn
 2. ární práce začít - a studium je hračka Nezoufejte, pomůžeme Vám Blíží se termín odevzdání Vaši se
 3. ární (a hlavně dizertační) práce mohla/měla týkat. Zelený klobouk si nasazuje student, ne konzultant dizertační práce (pokud jej máte)
 4. Náplň práce: Portál Virtuální redakce hledá adepty na pozici zpracovatel odborných textů. Náplní práce bude příprava a vlastní tvorba podkladů pro odborné texty různého zaměření (nejčastěji ekonomie, management, právo, psychologie), případně celková korektura textů
 5. ární práce v se
 6. Personální marketing - ekonomické podmínky globalizované společnosti vyžadují nové metody a nový přístup k řízení lidských zdrojů. Jedním z nich může být personální marketing. Jedná se o použití marketingového přístupu v oblasti lidských zdrojů zejména v úsilí o získaní, formování a udržení vhodné, kvalitní a pro firmu potřebné pracovní síly

Aplikace Age Managementu Ve Vybrané Firm

 1. Okruhy témat:1. Personální management - základní funkce a úkoly 2. Strategické řízení v organizaci (dopravním podniku) 3. Personální plánování v organizaci (dopravním podniku) 4. Komunikace a její význam pro efektivní řízení (Pracovní vztahy) 5. Analýza pracovních míst, metody a techniky analýzy práce 6
 2. Kontaktní údaje Kontakt Ing. Ivana Gazdová tel: +420 222 212 895 mobil: +420 601 553 562 e-mail: info@cambschool.cz (prosím uveďte www.edumenu.cz jako zdroj informací). Místo studia V Jámě 1/699 Praha 1 - Nové Město, 110 00, Praha, Česko Praha
 3. ární práce Personální management pro SP - prezenční studium a kombinované studium 2019/2020 Výcvik sociálních dovedností. Vzor - rozbor neverbální komunikace
 4. ární práce Tématické okruhy se
 5. Otázky jsou prozatím z roku 2012. Až budeme mít nové (leden 2013) domluvíme se na jejich pře
 6. nejzazší termín odevzdání zadání bakalářské / diplomové práce pro SZZ v červnu 2021 je do 10. 12. 2020. Studenti si budou moci vybírat dle aktualizovaných témat vysokoškolských kvalifikačních prací počínaje od 21. září 2020. Témata kvalifikačních prací Studijní program B0413A050002 Ekonomika a management. Ing

MBA práce (Master´s theses nebo Master´s dissertation) je studentským textem, který je součástí závěrečných zkoušek na zahraničních vysokých školách.Je obdobou české diplomové práce. Někdy může mít formu projektu či případové studie, výrazněji zaměřené na konkrétní firemní praxi Úvod do předmětu, informace k zadání seminární práce, pravidla práce a termíny, výběr témat seminární práce a způsob jejího zpracování, šablona pro práci, kontaktní informace. Personální politika organizace. Projektový management. charakteristika jednotlivých základních částí bakalářské práce. Time.

Nově je možnost odevzdání seminární práce elektronicky - portal - termín do 30.4.2020. Samostudium č.2 25.03.2020, 08:2 Personální management. V této seminární práce se budu věnovat problematice výběru zaměstnance a jmenování. Zaměřím se na vymezení hlavních bodů a zásad při získávání, výběru a přijímání pracovníků. Hlavní činností personálního řízení jsou Cílem seminární práce - je proto zjistit, jaké jsou vypracované soudobé dostupné teorie o managementu času, jaké je jejich praktické využití a sebereflexí ohlédnutí s výslednými možnými podněty pro zlepšení vlastního přístupu k této problematice Personální management Program ocení především pracovníci personálních oddělení, ale také všichni podnikatelé a manažeři, kteří mají na starosti řízení tým lidí. Program objasňuje oblast řízení rozvoje lidských zdrojů, vedení personální agendy, principy personální politiky a firemní kultury II. Cíl práce a metodika Cílem bakalá řské práce je zavedení systému řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001. Bakalá řská práce bude rozd ělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části budou shrnuty v kapitole jedna údaje o významu kvality, jeho pojetí a v neposlední řad ě o vývoji řízení kvality 2015 IP Profilace klíčových předmětů oboru Personální management v průmyslových podnicích; PhDr. Markéta Šnýdrová, Ph.D. Projekt se zaměřuje na profilaci klíčových předmětů oboru Personální management v průmyslových podnicích s cílem zvýšit kvalitu a návaznost předmětů týkajících se problematiky řízení.

 • Význam slova kulíšek.
 • Blade marvel.
 • Hrnky na polévku.
 • Punkevní jeskyně wikipedie.
 • Bílý límeček.
 • Akasha la sportiva.
 • Hra na detektivku.
 • Olej za studena lisovaný.
 • Triky na focení.
 • Sedlo stubben.
 • Svačina pro roční dítě.
 • Asturie.
 • Jak uchovat rebarboru.
 • Řepkový olej teplota.
 • Monstrance mesice.
 • Živogošče stany.
 • Jak upéct sumce.
 • Přezdívky podle jména.
 • Knihovna skalka.
 • Eastpak batoh.
 • Fleky na fasade.
 • Bryan adams new album.
 • Peroxid vodíku 5%.
 • Lightweight live linux.
 • Čich latinsky.
 • Pomazanka z kaprich jiker.
 • Vakuovy cistic poru.
 • Silikony a těhotenství.
 • Woodstock 2019.
 • Benzínová sekačka levně.
 • Kontaktní čočky soflens.
 • Jak zbavit dítě kousání nehtů.
 • Mezinárodní den bez trenek.
 • Výpověď ze strany zaměstnance vzor 2018.
 • Fermentace ovoce.
 • Řebčík brouk.
 • Keramika do trouby.
 • Hancock obsazení.
 • Mříž gala.
 • Kemp živogošče.
 • Konopná mast na klouby dr max.