Home

Kulturní antropologie uplatnění

Kdo se bojí kulturní antropologie

A kulturní antropologie nabízí právě tento pohled a dodává metody a modely, díky nimž je možno nahlížet tyto přenosy impulzů mezi různými řády. Rady ekonomů, které jsou dnes brány vážně a dobře zaplaceny, usměrňují nejednu společenskou praxi Etnologie a kulturní antropologie patří mezi nejprogresivnější obory současnosti. Zabývá se srovnávacím studiem kultury a společnosti. Nabízí studium aktuálních otázek sociálních a humanitních věd s důrazem na studentské výzkumy v terénu, výměnné pobyty na zahraničních univerzitách a spolupráci se světovými. Kulturní antropologie zakladatel pojmu a východiska Zakladatel pojmu Edward Burnet Tylor (1832 - 1917) práce Antropologie - vymezuje pojem kulturní antropologie jako objekt vědeckého zkoumání. Zavedl termín animismus - stav prvopočátečního náboţenství -vychází z evoluční teorie CH • Jako absolventi kulturní antropologie získáte uplatnění ve státní správě, v místních samosprávách nebo v nevládních či neziskových organizacích. • Díky svým schopnostem a dovednostem můžete pracovat jako experti ve výzkumných institucích, v sociální sféře či v oblasti kultury, v médiích nebo ve.

Etnologie a kulturní antropologie Filozofická fakulta

Délka kombinovaného i prezenčního studia: 4 roky. Profil a uplatnění absolventa. Absolvent doktorského studijního oboru Kulturní antropologie disponuje znalostmi teorií a metod kulturní antropologie, disponuje detailní znalostí teoretických principů a metodologických postupů kulturní antropologie spojených s vymezováním výzkumného problému, přípravou a praktickým. Sociální antropologie nabourá vaše stereotypy a přesvědčen Uplatnění absolventů komerční praxe, kurzy seberozvoje, fyzické a kulturní aktivity apod. Zkušenost nám ukazuje, že řada antropologů následně propojuje svou kariéru se svým koníčkem či zájmem. Často tím, který rozvíjeli již během studia.. tvářet přírodu. To je půdorys vymezující dějiny obecné (bio-socio-kulturní) antropologie. Počátky antropologie Vědecké počátky antropologie (a řady dalších příbuzných společenských a přírodních věd) sahají až do starověku a souvisí s onou dobou velkého přelomu, která nastala před pěta-dvaceti stoletími

 1. Z analýzy uplatnitelnosti absolventů oboru Sociální a kulturní antropologie, kterou v roce 2010 vypracovalo Centrum aplikované antropologie a terénního výzkumu, vyplývá, že absolventi během posledních deseti let nalézali uplatnění především v sektoru státní správy a samosprávy (na úsecích týkajících se oblasti.
 2. kulturní antropologie.pdf 0; Velikost 19 MB; Stáhnout rychle za kredit 18 sekund - 0,06 K.
 3. Antropologie (z řeckého ανθρωπος anthrópos člověk) je věda o člověku v nejširším slova smyslu. Fyzická antropologie studuje lidské tělo, od anatomie se liší hlavně zájmem o vznik a vývoj člověka. Kulturní a sociální antropologie se zabývá člověkem jako společenskou a kulturní bytostí. Patří mezi vědy holistické - snaží se vytvořit celkový obraz.
 4. Kulturní antropologie je dynamickou disciplínou, která usiluje o porozumění socio-kulturním procesům, vytvářejícím rámec pro lidské jednání. Vychází z nezměrné plurality lidských společností v čase a prostoru, ve kterých je možné pozorovat různé formy ekologických adaptací, institucí a forem sociální organizace.
 5. Smyslem výuky Sociální a kulturní antropologie je poskytovat absolventům teoretickou, praktickou a metodologickou průpravu pro profesní uplatnění v rolích specialistů na uvedená témata, a to jak v kontextu různých vzdělávacích a výzkumných institucí tak ve sféře státní správy a samosprávy, v nevládních organizacích.

Studuj kulturní antropologii v Olomouc

Úvod. Aktuality; Tiskové zprávy; Úřední deska; Výběrová řízení; Kalendář akcí; Fakulta. O fakultě; Vedení fakulty; Oddělení děkanátu; Katedry. Charakteristika oboru. Magisterský obor navazuje na tříleté bakalářské studium sociální a kulturní antropologie. Antropologická problematika zaměřená na základní otázky sociokulturní a biologické existence člověka je v rámci magisterského studia vyložena na teoretičtější úrovni a prohloubena o řadu dílčích specializací Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Katalog předmětový > K > Kulturní antropologie - Kulturní determinismus, M. Meadová - gender 4. Funkcionalistická a strukturálně funkcionalistická antropologie, Malinowski, Radclife- Brown. 5. Strukturální antropologie jako věda o binárních kontrastech, C. Lévi-Strauss 6. Rituál 7. Mýtus 8. Témata soudobé sociální a kulturní antropologie Literatura Základní literatura přijímací zkouška: jednokolová (ústní) popis přijímací zkoušky: ústní zkouška 1) všeobecný základ humanitních a společenských věd (historie, geografie, sociologie, psychologie, filozofie, estetika, aj.) se zvláštním zřetelem k oblasti disciplín zkoumajících kulturu, zejména kulturní antropologie, etnologie a folkloristiky (max. 50 bodů

Nachází uplatnění také v akademické sféře nebo v institucích zaměřených na vědu a výzkum v oblasti teologických věd a věd teologii příbuzných. nutnými pro výuku společenskovědního základu, zejména z oblasti sociologie, politologie, ekonomie, práva a kulturní antropologie a širokými znalostmi z oblasti. Sociální a kulturní antropologie Forma studia: Profil a uplatnění absolventa: Písemný test ze základů společenských věd (sociální antropologie, sociologie, historie, geografie, politologie) - skládá se z uzavřených a jedné otevřené otázky Studium sociální antropologie a etnologie je na FHS UK představeno především na bakalářském stupni v rámci oboru Studium humanitní vzdělanosti v české i anglické variantě. Kromě seznámení se základními teoretickými východisky oboru klade důraz také na zvládnutí etnografické metody, jakožto jejího distinktivního znaku, a nabízí kurzy, které se věnují např O co se jedná Komunity, sociální sítě, kulturní změny, etnické vztahy - pokud se vám při vyřčení slovního spojení sociální antropologie vybavil některý z uvedených pojmů, odhadli jste podstatu studia uvedeného oboru správně. Sociální antropologie se od 2. pol. 20 stol. věnuje studiu okrajových skupin, etnických menšin a subkultur uvnitř moderní společnosti Absolventi bakalářského i magisterského studijního programu sociální a kulturní antropologie obvykle nalézají uplatnění v různých vzdělávacích a výzkumných institucích, ve sféře státní správy a samosprávy, v nevládních organizacích, v muzeích, archivech, v médiích a v neposlední řadě i v komerčním sektoru

Mgr

POROVNÁNÍ OBORŮ: Kulturní a sociální antropologie

Psychologická antropologie je rozsáhlá oblast sociokulturní antropologie.. Pojem uvedl do odborné literatury americký antropolog čínského původu Francis L. K. Hsu jako alternaticní označení etnopsychologicky orientovaného [] výzkumu osobnosti a kultury. V centru jejího zájmu stojí výzkum vztahů osobnosti a kultury s důrazem na studium socializace a enkulturace Americká kulturní antropologie se na rozdíl od britské sociální antropologie vždy výrazně zaměřovala na problematiku příbuzenské terminologie, resp. na vztah příbuzenské terminologie a sociální organizace (v pozadí tohoto zájmu stojí širší zájem o vztah jazyka a kultury v americké antropologii). Tento zájem.

Téma/žánr: sociální antropologie - kulturní antropologie - dějiny antropologie - kulturologie, Počet stran: 774, Cena: 509 Kč, Rok vydání: 2011. Evolucionistická antropologie. Vznik sociální a kulturní antropologie je nerozlučně spjat se zrodem jednoho z nejvlivnějších hnutí druhé poloviny 19. století - evolucionismu. Evolucionismus byl mezinárodním hnutím, jež zasáhlo většinu evroých zemí, přičemž vůdčí úlohu sehrála anglická věda. K jeho tvůrcům patřili představitelé různých vědních. Modernizace doktorského studijního programu Kulturní antropologie dosažení kvalitativních změn v profilu absolventa s ohledem na lepší uplatnění absolventů v praxi; 2) změny zvyšující kvalitu absolventů doktorského studia prostřednictvím rozšíření praxe studentů v profilujících předmětech studijního plánu

Postmoderní antropologie od poloviny 90. let ustupuje do pozadí pod vlivem zkoumání v oblasti politiky identit a transnacionalismů, které v mnohém na její podněty navazují. Antropologie se nemůže uzavírat do nitra akademických polemik, aby se nestala nicotnou bouří ve sklenici vody, zatímco kolem zuří potopa Vítejte ve světě kulturní antropologie. Vědy, která se snaží odpovědět na základní otázku spjatou s lidskou existencí: Kdo jsme, odkud jsme a kam jdeme. Předmětem kulturní antropologie je výzkum cizích kultur v čase a prostoru. Být kulturním [ Kulturní antropologie - Maminky a tatínkové diskutují na webu Rodina.cz. Přidejte do diskuze své rady a zkušenosti

Kniha Základy kulturní antropologie představuje původní českou práci věnovanou kulturní antropologii z hlediska výkladu jejího předmětu a systematiky. Autor se zaměřil na vysvětlení základních antropologických subdisciplín, klíčových tematických okruhů, pojmů a metod a technik výzkumu Studijní program: Sociální a kulturní antropologie (N0314A250014) Typ studia: Navazující magisterské Forma studia: Prezenční Délka studia: 2 Zaměření: Humanitní Náplň programu/oboru: Charakteristika oboru: •teoretická průprava: prohloubení teoretických a metodologických znalostí (např. kvantitativní metody), konceptuální myšlení, reflexe sociálních jevů a.

Přijímací řízení - Univerzita Karlov

 1. Studentská diskuze, názory studentů. Zdarma vkládání příspěvků bez přihlašování
 2. má základní znalosti z oblasti vědecké metodologie jednotlivých složek studia, zvláště jazykovědy, kulturní a sociální antropologie a historie Informace o uplatnění absolventů: Uplatnění absolventů bakalářského studia je široké, mimo jiné díky aktuálnosti tematiky a nedostatku kvalifikovaných romistů
 3. Magisterský obor navazuje na tříleté bakalářské studium sociální a kulturní antropologie. Antropologická problematika zaměřená na základní otázky sociokulturní a biologické existence člověka je v rámci magisterského studia vyložena na teoretičtější úrovni a prohloubena o řadu dílčích specializací

Uplatnění absolventů. Absolventi Sociální antropologie se uplatňují v široké škále profesí fyzické a kulturní aktivity apod. Zkušenost nám ukazuje, že řada antropologů následně propojuje svou kariéru se svým koníčkem či zájmem. Často tím, který rozvíjeli již během studia Kulturní a sociální antropologie. Její historické a metodologické předpokladyv ČSSR V posledních pětadvacetiletech probíhá ve světové antropologii vědecká revoluce, která vede na jedné straně k nebývalé­ mu rozvoji antropologických disciplín, ovšem na druhé straně k značné dezinte­ graci a specializaci věd o. Antropologie se vyučuje na některých českých univerzitách většinou podle rozdělení na jednotlivé okruhy. Tak na Přírodovědecké fakultě najdeme obor Antropologie a genetika člověka, na Filozofické fakultě Kulturní antropologii a na Fakultě sociálních studií nalezneme Sociální antropologii Uplatnění absolventa studijního oboru 8. Kulturní antropologie představuje komparativní disciplínu, která na základě mezikulturních srovnávacích výzkumů usiluje o systémovou analýzu sociokulturních systémů v prostoru a čase. Zabývá se studiem člověka jako člena určité kultury v syntetické perspektivě fyzické a.

• Andragogika je součástí jednoho z největších sociálně-vědních pracovišť v České republice: Katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Univerzity Palackého v Olomouci. • Dostanete se přímo ke kořenům oboru: jsme nejstarším andragogickým univerzitním pracovištěm v České republice MURPHY, R. F. Úvod do kulturní a sociální antropologie. 2. vyd. Praha: SLON, 2004. (Studium další literatury k uvedeným tématům je doporučené nikoliv povinné.) V případě vládního opatření omezení osobní účasti uchazečů bude přijímací zkouška probíhat distanční formou následovně Je absolventem Fakulty filozofické Univerzity Pardubice oboru Sociální antropologie a je jedním ze zakládajících členů spolku Antropofest. Stejnojmenný festival, který byl letos pořádán již devátým rokem, má mezinárodní přesah a jeho ozvěny byly slyšet a znovu budou i v Pardubicích. Miroslav Bocan rád vzpomíná na studentská léta a snaží se se svojí alma mater.

- popsat základní metodologické postupy používané v rámci sociální a kulturní antropologie a navrhnout jejich uplatnění v rámci výzkumného projektu - uvést příklady výzkumů, které se ve 20. století uskutečnily v rámci sociální a kulturní antropologie a kriticky je reflektovat z hlediska současných teoretických. Antropologie medicíny představuje subdisciplínu sociokul-turní antropologie, jejíž intenzivní rozvoj je zaznamenán aromaterapie V konteXtu antropologie medicíny od 50. let 20. století (Lieban 1977, Baer - Singer 1997). Její zájem byl nejdříve zaměřen na etnomedicínské přístup Politická antropologie je jednou z nejvýznamnějších oblastí výzkumů sociální a kulturní antropologie. Zabývá se mezikulturní komparativní analýzou vzniku, vývoje a fungování politických systémů a institucí v kontextu různých sociokulturních systémů A) Teorie sociální antropologie . B) Aplikovaná sociální antropologie. C) Metody sociální antropologie. Ad A) zkouška zahrnuje učivo z povinných předmětů Současné sociální a kulturní teorie a Úvod do sociální antropologie. Student si volí dvě otázky ze čtyř a odpovídá formou dvou kritických esejí v době 60 minut Uplatnění absolvent historie a prehistorie, etnická antropologie, etnografie, socio-kulturní antropologie, demografie). V současnosti je fond Knihovny antropologie tvořen více než 20 000 svazky, zahrnujícími knižní publikace, časopisy, separáty a VŠ kvalifikační práce z antropologických oborů.

Dále si student vybere dva bloky z devíti nabízených (Antropologie, Dějiny filozofie a filozofie vědy, Estetika, Péče o kulturní dědictví, Politologie a veřejná správa, Religionistika, Sociologie, Kompetence pro Česko-bavorský příhraniční region, Psychologie) a z každého si zapíše předměty minimálně za 18 kreditů antropologie práva, antropologie brno, antropologie studium, antropologie uk, antropologie uplatnění, antropologie motol, antropologie multikulturních společností, antropologie a etika, antropologie plzeň, antropologie a melanésie, kulturní antropologie, sociální antropologie Thomas Hylland Eriksen bezpochyby patří mezi nejvýraznější postavy současné sociální a kulturní antropologie. Je autorem řady oborových introdukcí, mezi nimiž vyniká zejména učebnice Small Places Large Issues, která je v současnosti povinnou četbou snad ve všech studijních programech antropologického zaměření V kulturní části programu je kladen důraz na sociální (kulturní) antropologii a její aplikovatelnost prostřednictvím předmětů týkajících se studia kultury a společnosti (Základy antropologie, Sociologie, Politologie, Veřejná správa, Právní nauka, Etnické minority, Filosofická antropologie) Katedra sociologie andragogiky a kulturní antropologie uplatnění. Nelehké počátky tohoto úsilí spojené s osudem významné představitelky oboru sociální práce přiblížím na následujících řádkách. Cílem této bakalářské práce je popsat životní kroky, cíle a výsledky.

Etnologie a kulturní antropologie (N0314A250006

Inspirace z Bulharska: Kulturní antropologie a ekonomická migrace, více než jen kamarádky Gabriela Fatková A Bulgarian inspiration: cultural anthropology and economic migration, more than just friends Several years lasting research of economic migration between Bulgaria and Greece brought a per antropologie filozofická - fil. pojatá antropologie jako věda o člověku, o jeho podstatě a místu ve světě. A.f. v tomto širokém, nespecif. smyslu je integrující částí každého světového názoru, náboženství a jednotlivých systémů filozofie.Existuje a.f. křesťanská, existencialistická, materialistická, fenomenologická, marx. aj. Ve 20

Video: Doktorské studium: Katedra sociologie a andragogik

Sociální antropologie - bakalářské studium Masarykova

Profil absolventa Katedra antropologie

Záměrem práce je uplatnit koncepce a teorie kulturní antropologie na výzkum v oblasti tělesnosti, konkrétně na poruchy příjmu potravy chápané jako sociokulturně podmíněné jevy. Obecným cílem práce je přispět k formování antropologie těla a systematicky budovat její teoretické a metodologické základy 14. Kulturní a pedagogická antropologie: předmět a vymezení kulturní antropologie, vztah kulturní antropologie k pedagogice, vztah kulturní a pedagogické antropologie. Charakteristika metodologie kulturní antropologie a diskuse o jejím průniku do pedagogických věd. 15 HISTORICKÁ ANTROPOLOGIE. VÝVOJ. aby následně vyzvedl uplatnění oborových témat v konkrétním historickém výzkumu, a uzavírá návrhy možností vývoje již etablovaného oboru. Čtenář by očekával rozsáhlý přehled návrhů možné spolupráce s kulturní a sociální antropologií, zamyšlení nad problémy. Propojuje nejen poznatky z oboru medicíny, psychologie, sociologie a sociální práce, ale i ekonomiky, práva, kriminologie, pedagogiky, politologie, religionistiky či kulturní a sociální antropologie. Publikace učí rozumět psychoterapii a jednotlivým přístupům a uplatňovat je ve specifických aplikacích v adiktologii

kulturní antropologie

ze sociologie, politologie, psychologie, filozofie, etiky, teologie, kulturní antropologie a práva do smysluplných celků, dokáže o nich vést diskuzi. Absolvent studijního programu nalézá uplatnění zejména jako vychovatel ve školních družinách a klubech, jako pracovník ve vzdělávacíc Antropologie těla: Kód předmětu: YBSC058 Garant: Wolfová,A. Semestr: letní Jazyk výuky: čeština Kredity: 3 Klíčová slova: gender, tělo Rozvrh: út 15:30 - 16:50, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5) Cílem tohoto kurzu je představit různé přístupy ke studiu těla a uvažování o těle v rámci sociokulturní antropologie a procvičit kritické čtení.

Antropologie - Wikipedi

Sociální antropologie - bakalářské studium. Sociální antropologie The purpose of anthropology is to make the world safe for human differences. Ruth Benedict. Termíny přihlášek. Co se naučíte. Předpokládá uplatnění absolventů na různorodých pozicích asistentů, samostatných referentů, případně na nižších a středních pozicích řízení. (mediální studia, estetika, dějiny umění, politologie, areálová studia, antropologie, teorie a dějiny kultury), ať již na FF JU, nebo na jiných univerzitách v rámci.

 • Snížení cholesterolu recepty.
 • Troublegang.
 • Japonský symbol štěstí.
 • Zásady managementu kvality.
 • Pojištění karpální tunely.
 • Kapitán kloss komiks.
 • Počet obyvatel eu 2019.
 • Slovensko napadlo polsko.
 • Pk subban jordan subban.
 • Oční vinohradská.
 • Zmena tapety zamknuté obrazovky.
 • Marcipanove zvieratka postup.
 • Jak podpořit uhnizdeni.
 • Csfd nejlepsi herci.
 • Postmodernismus představitelé.
 • Zpracování ankety.
 • Zapínání náušnic.
 • Jak zabránit žluknutí tuků.
 • Semišová bunda dámská.
 • Dítě zvrací bez teploty.
 • Kde žije liška polární.
 • Romantické anime filmy.
 • Automodely brno.
 • Finish dašice.
 • Larisa latyninová.
 • Propedeutika ve vnitřním lékařství klener pdf.
 • Vysoká škola ekonomie a managementu brno.
 • Ph vody pro marihuanu.
 • Kostka rubika metoda lbl.
 • Obchodní angličtina fráze.
 • Přihlášení vozidla mimo trvalé bydliště.
 • Půjčovna čističů koberců karlovy vary.
 • Projekt dopravní výchova.
 • Tesco silonky.
 • Řepík lékařský kde roste.
 • Vieste itálie zajímavá místa.
 • Tinktura z jalovce.
 • Erich von manstein ztracená vítězství.
 • 22000 praha 120 departure from inward oe.
 • Ledek vápenatý na trávník dávkování.
 • Hmoždinka fischer ux 8.