Home

Edef zeminy

Edometrický modul Charakteristiky výpočtů sedání GEO5

 1. Edometrický modul. Pokud naměřené veličiny z edometrické zkoušky vyjádříme edometrickou křivkou (v závislosti Δε = f (Δσ ef)), vidíme, že pro každý bod křivky dostáváme jiný poměr σ ef / ε.. Určení edometrického modulu přetvárnosti E oed. Pokud nahradíme deformační křivku pro určitý interval blízkých napětí σ 1ef - σ 2ef sečnou, můžeme závislost.
 2. y při dané vlhkosti v okamžiku zkoušky (únosnost ze
 3. a je složena z pevných částic a z pórů, které jsou zčásti nebo úplně vyplněny vodou. Na obr. je schematicky vyznačeno trojfázové složení ze
 4. y platný od 1.6.2020: Nakládka ze
 5. y • sníženívlhkosti ze
 6. y by mìlo být s jistotou dosaeno na pláni

Statická zatěžovací zkouška Artepge

Kriteriem míry zhutnění je parametr Edef 2 /Edef 1, hodnota Edef 2 charakterizuje materiálové vlastnosti zeminy při dané vlhkosti v okamžiku zkoušky. Statické zatěžovací zkoušky provádíme zařízením, které je je vybaveno elektronickými snímači síly, tlaku a elektronickou vyhodnocovací jednotkou Kriteriem míry zhutnění je parametr Edef2/Edef1, hodnota Edef2 charakterizuje materiálové vlastnosti zeminy při dané vlhkosti v okamžiku zkoušky. Výhodou této zkoušky je okamžitý výstup, podle kterého lze ihned doporučit možné řešení nevyhovujících hodnot. Postup dle ČSN 72 1006, příloha Skládání a manipulace s paletovaným materiálem (zdvih do výšky 7 metrů), třídění zeminy a kompostu bubnovým třídičem BEYER TSM 2500 a další viz. nabídka. Od 1.3.2015 NOVĚ v naší nabídce univerzální minibagr Caterrpillar 304 CR. Jedná se o víceúčelový stroj který rozšiřuje naší nabídku o veškeré zemní.

Ceník - prodej zeminy - AZ PAR

*) Modul pøetvárnosti podloí pozemních komunikac

 1. y nebo sypaniny (pomocí Proctorovy zkoušky dle ČSN EN 13286-2 nebo
 2. a vlivem svislého zatížení může deformovat do stran. Hodnotu modulu stanovíme ze zkoušek in-situ pomocí zatěžovací desky.Zatěžování se provádí ve stupních, každému zatížení σ odpovídá deformace - stlačení s. Edef = (Δσi · d (1 - ν2) α) / Δsi
 3. y v oedometru E p =.
 4. y , vhodné zejména na navýšen... Nevyplněno: Praha západ: 1.4. 2020. 125: x. Ze

Předvídatelnost modulu přetvárnost

Vodu strukturální lze odstranit ze zeminy bez toho, aniž by se změnily její vlastnosti. Vodu vázanou nelze odstranit ze zeminy bez změny její vlastnosti. Voda kapilární. Tato voda vzniká vlivem povrchového napětí vody Edef,2=45MPa Obr. 1 ukázka požadavků Edef,2 na kontaktu konstrukčních vrstev pozemních komunikací [4] Tab. 2 Ukázka směrných hodnot Edef,2 pro pozemní komunikace v závislosti na míře zhutnění D [1]: Druh zeminy GW GP, SW, SP D [%] ≥ 100 ≥ 97 ≥ 100 ≥ 95 Edef,2 [MPa] ≥ 100 ≥ 70 ≥ 80 ≥ 45 Tab. 3 Ukázka směrných. Prodej zeminy Praha. Naše firma zajišťuje ve městě Praha a dalších oblastech středočeského kraje mj. prodej zeminy, prodej kameniva (kačírků), prodej hlíny a prodej štěrku. Kromě těchto činností mezi naše služby patří také autodoprava, zemní práce a kompletní realizace zahrad Zeminy klasifikujte (určete třídu) podle ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy a zjistěte její směrné normové charakteristiky ν [1] γ [kN.m-3] Edef [MPa] cu [kPa] φu [°] Poissonovo číslo objemová tíha deformační modul totální koheze totální úhel vnitřního tření znáte-li : a) křivku zrnitosti. Mechanika hornin · Modul 03 - 8 (48) - výstiž nosti a slož itosti použ itého matematického č i fyzikálního modelu hodno-tícího spolupůsobení projektované konstrukce a horninového prostředí

Pro nesoudržné zeminy jeho hodnota dále závisí na indexu relativní ulehlosti I d, pro soudržné zeminy pak na indexu konzistence I c. Hodnota sečnového modulu deformace E s s hloubkou roste. Článek 60 v [2] uvádí, že kumulativní hodnotu tohoto modulu (vztahující se na všechny zeminy podél pláště a pod patou. Pokud je pod základem do hloubky dvojnásobku až trojnásobku šířky základu stejnorodá zeminy o stejných mechanických vlastnostech, můžeme použít rovnici, kde deformační vlastnosti zeminy vyjadřuje modul deformace Edef /zjistíme ho ze zatěžovací zkoušky) Edometr, někdy též oedometr, (z řečtiny έδαφος (édafos) - zemina a μέτρο (métro) - měřit) je přístroj pro měření jednoosé stlačitelnosti zemin.Vzorek se umístí do edometrické nádoby, která brání boční deformaci.To znamená, že zkoušenému vzorku je umožněna pouze jednoosá deformace. Edometrická zkouška je důležitá pro zjištění. rozsahu, l&ivka pro druhý zatéžovací cyklus Edef,2 je rozdélena na ast platnou pro soudãné zeminy a na ast platnou pro nesoudržné zeminy. Graf mezi CBR= 1 1 96až 15 % nenístanoven (viz [2]). Dúležitéjší je však zjišténí, že pti odeaení hodnoty Edef,2 pro = 23 MPa a pro požado- CBR = 5 % odeaeme Edef,2 vanou hodnotu Edef, zeminy. V laboratoři byla provedena zkouška s konstantním hydraulickým gradientem. Písek byl zhutněn v rouře průměru 80 mm na výšku 10 cm. Vzdálenost mezi horizonty měření pórového tlaku - ∆l činí 80mm a rozdíl mezi jejich piezometrickými úrovněmi - ∆h w činí 120mm. Po 30 minutách byl

Edef=45MPa. Prvky mají ve sty čné spá ře drážku, která po zalití cementovou maltou zajiš ťuje statické spolup ůsobení jednotl. prefabrikát ů. Dno silážních žlab ů mezi prefabrikáty je řešeno jako železobetonové monolitické hodnoty modulu p řetvárnosti podloží zeminy Edef,2=45 MPa. Modul p řetvárnosti je nutno ov ěřit statickou zat ěžovací zkouškou podle ČSN 72 1006. Zemní plá ň musí být provedena v p ředepsaných p říčných a podélných sklonech a výškových odchylkách, a v souladu se sm ěrovým vyty čením Tabulková únosnost zeminy na patě viz.tab.11.2 program č.3: ( ) =1,2 Obvod piloty: +=27A=270,25=1,571 Měkký jíl =>stupně konzistence Ic=0,25-0,5 Součinitel plášťového tření vrstvy měkkého jílu viz.tab.11.2 program č.3:-˝ =0,03 Tloušťka vrstvy měkkého jílu: ℎ˝=6,5 kontrolní zkoušky zhutnění provádí akreditovaná geotechnická zkušební laboratoř Minquest č. 1618. Kontrolováno je zhutnění násypů, podkladních a konstrukčních vrstev pozemních komunikací, zásypů stavebních rýh a výkopů pro inženýrské sítě, podloží průmyslových i občanských staveb.. zhutnit na edef,2 = 60 mpa. 1,2%%% %%upozn. č. 1 - pŘi vÝkopovÝch pracÍch bude v mÍstĚ budoucÍ prŮmyslovÉ podlahy nejprve provedena skrÝvka. stÁvajÍcÍ zeminy v tl. cca 250 mm (do vÝŠkovÉ ÚrovnĚ -0,410) a bude proveden hutnÍcÍ pokus. pokud budou vÝsledky pŘÍznivÉ, ve smyslu Že zemnÍ plÁŇ by s nÁslednou vrstvou.

hlubších a únosn ějších vrstev podloží z d ůvodu nedostate čné únosnosti zeminy v základové spá ře nebo z d ůvodu zvýšené stla čitelnosti zeminy (riziko podemletí vodou). Snižování sedání a jeho rozvoje jsou dalším d ůležitým p řínosem hlubinných základ ů. [Van ěček, 2011 > Betón : - asfaltový betón - 2200kg/m3 - cementový betón (pevnosti do B30, C25/30) - nevibrovaný 2300kg/m3, vibrovaný 2400kg/m3 - cementový betón (pevnosti nad B35, C30/35) - nevibrovaný 2400kg/m3, vibrovaný 2500kg/m Typ podloží v závislosti na CBR a zat říd ění zeminy podloží Typ podloží min . CBR 1) Zat říd ění zeminy podloží podle klasifikace Minimální kontrolní modul přetvárno sti Edef2 2) Návrho vý modul pružno sti Ed Vhodné Podmíne čně vhodné Nevhodné (upravit vždy) P III 15 % G-F, SW S-F, MG, CG, MS, CS SP, SM, SC, GP. Zeminy GT1e (F6CI) jsou bez úpravy nevhodné do podloží komunikace. Doporučení: pro zeminy zkouškami (zemní pláň Edef,2 ≥ 60 MPa v místě okružní křižovatky, Edef,2 ≥ 45 MPa v místě napojovacích komunikací) 16.Zlepšování vl. zákl. půd-zvýšení smyk. pevn.(c,φ=nejslabší stránka zeminy)-odvodňování,snížení pórovitosti, injektace (z nesoudr.zeminy udělám soudržnou), snížení stlačitelnosti (E)-snížení pórovitosti, snížení propustnosi (k)-dostane se tam míň vody;; zlepšování-mechanicky (zhutňování, vyztužování.

Deformační modul přetvárnosti Edef (MPa). Tab. 2: Tabulka pro popis odkryvu. Hloubka. od - do (m p. t.): Orientační název zeminy: Popis: Orientační označení zeminy podle ČSN EN ISO 14688-1 Orientační označení zeminy dle ČSN 73 6133 Orientační únosnost. Rdt (kPa) Orientační modul přetvárnosti. Edef (MPa Odtěží se i část zeminy pod podlahou a provede se nová podlaha ve skladbě dle tabulky skladeb. Pláň se na Edef=40MPa, položí se podklad ze štěrkodrti 8-16 mm tl. 150 mm, kladecí vrstva fr.4-8 mm tl. 40 mm a betonová zámková dlažba tl. 60 mm šedá. Ploch hodnoty modulu p řetvárnosti podloží zeminy Edef,2=45 MPa pro jemnozrnné zeminy. Modul přetvárnosti je nutno ov ěřit statickou zat ěžovací zkouškou podle ČSN 72 1006. C1-Technická zpráva Stránka 4 (celkem 6).

MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY TP 170 . NAVRHOVÁNÍ VOZOVEK. POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. Schváleno MD ČR OPK pod č.j. 517/04-120-RS/1 . ze dne 23.11.2004 s účinností od 1. prosince 2004 . Sou. č. asn. ě. se ruší a nahrazují v celém rozsahu Edef,2 > 45,00 MPa pro jemnozrnné zeminy třídy F1-F8 2) Jestliže je podloží vozovky tvořeno zeminami v rozmezí poměru únosnosti CBR 2 % až 15% je vhodné použít do aktivní zóny zlepšenou zeminu o CBR min.15 % V aktivní zóně (podloží vozovky, ) se nedovoluje použít zeminu s max. objemovou hmotností stanovenou PS podle. V kraji Vyso čina byla provedena úprava zeminy pod podlahu haly bez laboratorních zkoušek. Úsp ěšná úprava s (odhadnutými) 2% CaO byla potvrzena zat ěžovacími zkouškami. Po v ětších srážkách a zvednutí hpv došlo ke snížení Edef,2 z hodnot 55 -70 MPa na 25-35 MPa (požadavek byl 45MPa) Pre zeminy • S1 a S2. Edef:= 7.531432+4.361290*qdyn-0.0943959*qdyn^2; • Pre S3=S-F. Edef:= 21.845815+1.405869*qdyn-23.590237/qdyn; • Pre triedu zeminy S4 = SM a S5 = SC. Edef:= exp(2.534818-1.444592/qdyn+0.387537*ln(qdyn)); • Pre triedy zeminy F1,F2,F3 a F4 ak Ic 0,5 Edef:= 7*qdyn; • Pre triedy zeminy F5,F6,F7 a F8 ak Ic 0,5 Edef:= 6*qdyn

Zemina - Wikipedi

Modul přetvárnosti podloží zeminy Edef,2 = 30 MPa pro jemnozrnné zeminy, resp. 120 Mpa pro hrubozrnné zeminy. Modul přetvárnosti je nutno ověřit statickou zatěžovací zkouškou podle ČSN 72 1006. Zemní pláň musí být provedena v předepsaných příčných a podélných sklonech a výškových odchylkách, a v souladu se. násyp ze zeminy vhodné do násypů. dle ČSN 73 6133 - min. 95%%% PS, min. IBI 10%%% pláň komunikace. požadováno Edef,2 min. 60 MPa. ohumusování a zatravnění. dosypávka krajnice min. podmínečně vhodnou. zeminou dle ČSN 73 6133. protihluková stěna. zpevnění krajnice štěrkodrtí. ocelové svodidlo jednostranné . úroveň. - modul přetvárnosti podloží zeminy Edef,2 = 30 MPa pro jemnozrnné zeminy, resp. 120 Mpa pro hrubozrnné zeminy - atd. v příloze Hodnoticí kritéria: - nejnižší nabídková cena Číslo zakázky: VZ07167

Modul přetvárnosti podloží zeminy Edef,2 = 30 Mpa pro jemnozrnné zeminy, resp. 120 Mpa pro hrubozrnné zeminy. Modul přetvárnosti je nutno ovřit statickou zatžovací zkouškou podle ýSN 72 1006. Zemní pláň musí být provedena v předepsaných příných a podélných sklonech a výškových odchylkách, a na Edef = 80 MPa a dále zeminami viz. geologický průzkum. Spára musí být převzata odpovědným geologem. Stěna je tloušťky 35 cm, tloušťka základové desky je 30 cm. Stěna je s deskou spojena Poslední zastiženou vrstvou zeminy v hloubce 1,80 m je štěrk písčitý, hnědošedý, valouny do 5 - 7 cm, ojediněle do 10 cm 10%. Modul přetvárnosti podloží zeminy Edef,2 = 30 Mpa pro jemnozrnné zeminy, resp. 120 Mpa pro hrubozrnné zeminy. Zemní pláň musí být provedena v předepsaných příčných a podélných sklonech a výškových odchylkách, a v souladu se směrovým vytyčením. Pláň musí mít funkční odvodnění a musí mít hladký, rovný. stanovit ze známých modulů přetvárnosti původní (nezlepšené) zeminy Edef,s a modulu přetvárnosti injekční směsi Edef,i a množství injektážní hmoty definované objemem Vi při zanedbání Poissonova součinitele νi a zrn zeminy νs Při objemu zrn zeminy Vs se vlivem injektáže zaplní objem pórů Vi injektážní hmotou. Poto hodnoty modulu přetvárnosti podložní zeminy Edef,2 = 45 MPa (jemnozrnné zeminy), resp. 120 MPa (hrubozrnné zeminy). Modul přetvárnosti je nutno ověřit statickou zatěžovací zkouškou podle ČSN 72 1006 akreditovanou silniční laboratoří

základní hrubé zahradnické práce (dovoz zeminy, úprava terénu, instalace bazénu nebo jezírka, osvětlení a zavlažo-vání atd.), výsadbu rostlin nebo pokládku travního koberce. Po dlažbě zpravidla nelze bez následného znečištění pře-vážet stavební materiál, pojíždět vozidly, chodit v pracovn Zeminy a horniny zastižené sondážními pracemi v rámci průzkumu lokality byly podle dokumentace sond, výsledků laboratorních testů a celkového inženýrsko-geologického vyhodnocení zařazeny do následujících geotechnických typů: doporučujeme zhutnění na výsledný modul deformace Edef,2 = 25 - 30 Mpa Pro druh zeminy do podloží je rozhodující ČSN 721002 - Klasifikace zemin pro silniční komunikace a to zejména tabulka 3, vhodnost je též vázána ČSN 733050 - Zemní práce. Pro zhutnění platí ČSN 721005 a ČSN 721006. Je požadováno hutnění pláně na hodnotu návrhového modulu pružnosti Edef,2=45 MPa, doloženéh

GEMATEST - Polní kontrolní a diagnostické zkoušk

Štěrkodrť třídy A 0/32 Edef,2 > 80 MPa 150 mm Štěrkodrť třídy B 0/63 Edef,2 > 50 MPa 150 mm Výměna zeminy za vhodný materiál Edef,2 > 30 MPa 500 mm Postup a technologie výstavby 1. Odkop vozovky na zemní pláň 2. Uložení obrubníků 3. Vybudování tělesa vozovky SO 102 Sjezd hodnoty modulu přetvárnosti podloží zeminy. Modul přetvárnosti podloží zeminy Edef,2 = 45 Mpa. Modul přetvárnosti je nutno ověřit statickou zatěžovací zkouškou podle ČSN 72 1006. Zemní pláň musí být provedena v předepsaných příčných a podélných sklonech a výškových odchylkách, a v souladu se směrovým vytyčením

zhu!nëná zemni p]áñ, Edef min = 30MPa Celkcm 290 mm mm 7ákladní piíëný sklon plcRh Cini 2.00%. sk'on zemni plánë je 5.00%. Podélný sklon respektujc stávajíci terén_ Obrubníky jsou 7apuštérNrn Ndkem z žulové kostky velké béžové do betonové110 lcñe C 12/1 Edef,2 je 45 MPa (pro jemnozné zeminy), resp. 120 MPa (pro hrubozrné zeminy). V závislosti na druhu podloží zeminy a s přihlédnutím k místním podmínkám je vhodné upravit hladinu podzemní vody tak, aby vodní režim odpovídal podmínkám vyznačeným v tabulce. Není-li to Zpevněné plochy budou provedeny z asfaltového povrchu do silničních obrubníků 150 x 300 mm. Odvodnění zůstane stávající, tj. povrchově do odvodňovacího systému areálu. Podmínkou provádění stavebních prací na zpevněných plochách je dodržení minimální hodnoty modulu přetvárnosti podložní zeminy Edef,2 = 45 MPa Pri nesúdržných fluviálno-terasových zeminách charakteru dobre zrnených štrkov, zle zrnených štrkov a prevažne štrkov s prímesou jemnozrnnej zeminy boli moduly pretvárnosti Edef od 79,2 do 296,0 MPa, s priemernou hodnotou 132,0 MPa Podmínkou pro zpevňovací práce v rámci hrubých terénních úprav je nutnost jejich provedení tak, aby bylo dosaženo požadovaných charakteristik podloží, potřebných pro návrh konstrukce zpevněných ploch - minimální požadovaná hodnota CBR je 5 % a dodržení minimální hodnoty modulu přetvárnosti podložní zeminy Edef,2.

statické a dynamické zatěžovací zkoušky :: SCHLEHOFE

Edef.2 - modul pretvárania z druhej zaťažovacej vetvy (STN 72 1006) n - súčiniteľ priečneho pretvorenia (Poissonovo číslo) R - pevnosť v ťahu ohybom maximálnej objemovej a optimálnej vlhkosti zeminy podložia stanovené podľa STN 72 101 Aktuality. Havárie vody; Plánované odstávky; Mapa výluk a havárií; SMS Info; Řešení nouzových situací; Rekonstrukce vodovodů; Realizované stavby SVS a.s Štěrkodrť 0-32 ŠD 150 mm Edef,2 = 90 MPa Štěrkodrť 0-32 ŠD 200 mm Edef,2 = 60 MPa či kontaminované zeminy je potřeba předložit znovu žádost o závazné stanovisko včetně výsledků provedených rozborů. b) Nebezpečné odpady budou shromažďovány v souladu s § 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o.

Edef = 4 - 8 MPa φef = 26 - 28 o 2. t řída t ěžitelnosti Dle ČSN 72 1002 řadíme tyto zeminy, podle vhodnosti pro podloží a pro použití do násyp ů, do skupiny V. až VI. Jedná se o zeminy podléhající st ředním objemovým zm ěnám, které jsou ovlivn ěny povahou a množstvím prachovitých a jílovitých částic Zadavatel: Jaroslav B. Procházka jarda.prochazka@gmail.com +420 724754978 V příloze druhý dokument s rozpočtem. prosím doplnit jednotkové ceny, děkuji. PŘEDMĚT ZÁMĚRU Tento záměr řeší návrh opěrné gabionové zdi zajišťující terénní rozdíly mezi zápražím stávajícíh tíha zeminy nad základovou spárou průměrná tíha zeminy pod základovou spárou =L-2*ekcentrL =B-2*ekcentrB vliv soudržnosti vliv šířky základu vliv hloubky založení součinitel stability polohy: =0.9 na posunutí tělesa =0.8 na převržení na zemině =0.9 na převržení na skále,beton Edef = 3,3-10,9 prům. 5,8MPa. součinitel pro převod mezi Edef a Eoed. β = 0,37. Poissonovo číslo. ν = 0,42. soudržnost zeminy (totální) cu = 107-123. úhel vnitřního tření (totální.

Prodej zeminy, mulčovací kůra, kompos

násypů, dosypávek a zásypů. Vhodnost zeminy z výkopů pro dosypávky bude v době realizace posouzena laboratorními zkouškami. V současné době není k dispozici geologický průzkum lokality. Přebytečná zemina bude odvezena na skládku. Požadovaná únosnost zemní pláně Edef,2 je pod chodníky minimálně 35 MPa Edef = 2,0-8,1 prům. 3,8. MPa. součinitel pro převod mezi Edef a Eoed. β = 0,47-Poissonovo číslo. ν = 0,40-soudržnost zeminy (totální) cu = 44-64. kPa. úhel vnitřního tření. Edef,2/Edef1= 2,0 pro jemnozrnné zeminy. Edef,2/Edef1= 2,3 pro hrubozrnné zeminy. Zemní pláň se musí chránit před poškozením a znečištěním. Proto se musí omezit pojíždění stavebními mechanizmy a dopravními prostředky pouze na nezbytné minimum. Dále není přípustné na pláni provádět jakékoliv ukládání. Jejich modul pY etv rnosti lze odhadovat na hodnotu Edef = 4,5 MPa, ( = 0,47. Zemina je pro vodu nepropustn , pro plyn m lo propustn . e) V hloubce 4,3m bylo ve vrtu S2 nara~ eno na j lovit a t rk ulehl , vlhk , od hl. 4,8m doch zelo ke slab m pY toko m podzemn vody, kter od hloubky 5,0m do hloubky 5,8m byly v razn ja Zeminy se skládají z pevných částic, vody a vzduchových mezer. Podle velikosti pevných částic se dělí na a)jemnozrnné (jíly C, hlíny M) b)hrubozrnné (písek S, štěrk G, valouny Cb, balvany B). 2. Model deformace Edef - podmínkou je homogenni podloží s=.

Návrh a realizace podloží průmyslových podlah ASB Porta

Edef Cz u 10 02 2 učinitele zá ační modu vný posun eakce kh p m. Zásyp Edef = 40 n horního,0 mm. e kombina ovena ve t T = uB = 4, ovnice (2). u shrnuty v 2 0 10 5,5 . 40 , 102 18,7 . 40 u a rotace M, která le ubka bodu i body 2T ícího se v hu lze získat y modulů kh p onkrétní př ených bodů u slouží ro D z T D vislé na vý l. minimáln ě Edef,2 = 45 MPa a na povrchu krajnice Edef,2 = 70 MPa. Zemní krajnice bude z řízená z vhodné zeminy dle ČSN 72 1002 a zhutn ěna na hodnotu Edef,2 = 45 MPa. ODVODN ĚNÍ Odvodn ění povrchu vozovky je zajišt ěno pomocí podélných a p říčných sklonových pom ěrů. Povrchov zeminového filtru, kdy na styku zeminy s geotextilií vznikne struktura větších zrn zeminy vytvářející přirozenou clonu pro menší zrna. V tomto systému tak může voda protékat skrz geotextilii s minimálním rizikem její kolmatace. Pro stabilizační funkci jsou obecně geotextilie vhodné jen pro velmi měkká podloží Edef. pozdéjšímu sedání. Deforma¿ní modul Edef,2 musí být na zemní pláni minimálnë 45 MPa. Míra zhutnéní zemin zemního télesa bude ovéFena kontrolními zkouškami. Zeminy v podloží násypü budou v pFípadé nevyhovujících parametrú dle CSN 73 6133 vymënény za jiný vhodný materiál (napF. štérkodrt') Video je součástí našeho blogu https://www.vodnici.net Na blogu popisujeme celý průběh naší stavby pasivního domu včetně finančních nákladů a postupu jednotlivých prací. Co jde.

bude provedeno vybourání stávající sadové obruby, odtěžení zeminy na úroveň zemní pláně (-510 mm). Zemní plán bude zhutněna na Edef 30 MPa. Skladba nových podkladních vrstev chodníku bude shodná se stávající, případně bude realizována podle doporučení výrobce zámkové dlažby PUMPTRACK Moravská Třebová projekt- TECHNICKÁ ZPRÁVA 3 Počet uživatelů: 15-25 osob Stavební práce při budování dráhy jsou bez nosných stavebních konstrukcí - jedná se pouze o ukládání, vrstvení zeminy s jejím průběžným hutněním Modul pretvárnosti zeminy Edef=8-12 MPa. Podiel jemných častíc zeminy je 36-65%. Nebola zistená zvýšená hodnota radónu. Podzemná voda žiadnym spôsobom neovplyvní budúcu stavbu. K pozemku vedie miestna asfaltová obslužná komunikácia vo vlastníctve obce Ľubotice. Na pozemku bude vybudovaná prípojk Uprava a kontrola podloží se piedpokládá na min. hodnotu Edef podloží > 15 MPa. Provádëní vlastního násypu do mocnosti 4 m bude homogenní a ze zeminy. Zrnitost zeminy bude plynulé kiivky s velikostí zrn do 160 mm pri souëasném dodržení optimální vlhkosti a dalších podstatných parametrå (spalitelnost, síra

Projekt obsahuje technologické předpisy pro provádění vrtaných pilot, zemní práce a zlepšování únosnosti zeminy vápněním. Práce dále řeší kontrolní a zkušební plány, situaci stavby se širšími dopravními vztahy dopravních tras, výkaz výměr, rozpočet, časový plán, katalog navržených strojů, bezpečnost při. Vyspádována a zhutněná zemní pláň Edef,2 = 45 MPa min. Celkem tloušťka konstrukce 370-490 mm Na zemní pláni musí být dosaženo minimálně požadovaného modulu přetvárnosti Edef.2 min. = 45 MPa

Edef = 6 MPa), h ĺbka 0,50m až 1,80 m - zeminy sú nevhodné do podloži a pre vozovku MK. Ďaľšou vrstvou sú pies čité zeminy - piesok hlinitý, hnedý s valúnmi (S-4/SM - Edef = 12 MPa), h ĺbka 1,80 m až 2,60 m. V podloží v h ĺbke 2,60 m až 3,80 m sa nachádzajú štrkovité zeminy tvorené štrkom pies čito zatěžovací zkouška únosnosti Edef,2 = 14,7 MPa!!! 17 . Povrch stávající pláně po odtěžení konstrukčních vrstev. 18 . Průřez stěnou kopané sondy. 19 . Povrch stávající parapláně po odtěžení AZ. Platí to i pro zeminy upravené pojivem. 29 písek s piímésí jemnozrnné zeminy - tr. S3 S-F, od hloubky 1,10 m pod terénem štërk s piímésí jemnozrnné zeminy - tr. G3 G-F 1.1.1.2Parametr Poissonovo öíslov 1 PFevodní souöinitel Objemová tíha kN m Modul pretvárnosti Edëf MPa) Uhel vnitñního trení zeminy Druh 1.1.1.1.1F6 1.1.1.1.2s 1.1.1.1.3G stñ uleh. 0,25 0,83 80 3 Edef,2 POZNAE(A : Použitý materiál jednotlivých konstruktnfch vrstev (vtetné výmény zeminy) musr vyhovovot predepsanému filtratnrmu kritériu dle CSN 73 6133 odstovec 4.14. (výpotet vychåZl z Cáry zrnitosti pouŽitÿch materiölt v konstruktnrch vrstvöch)

materiálem po vrstvách max. 0,2m mocných a hutněných (Edef = 30 Mpa). Vhodnost použití zeminy z výkopů pro násypy určí geolog. Výkopy pro schodiště budou odkopány na úroveň cca. 1200mm níže než přilehlý terén . V rozsahu navržených zpevněných ploch bude sejmuta zemina v tl. dle místní situace ( cca 500 mm) komunikací s minimální požadovanou hodnotou modulu přetvárnosti podloží zeminy Edef,2 = 45 MPa (komunikace, vjezdy) a 30 MPa (chodníky) na tuto hodnotu jsou navrženy všechny konstrukce komunikací, míra zhutn ní plán je před provádním konstrukcí komunikací nutno ovřit zkouškami Zeminy obecně mají nízkou schopnost přenášet tahová napětí, která vznikají v konstrukci při jejím zatěžování. Vzniklé (Edef,2 < 10 MPa), která umožní vznik membránového efek-tu. Pro mechanickou stabilizaci tedy do-poručujeme především využití geomříží sTAVEBNí úpnAvy UL.NA VyHtíocr, DOBROMER!CE Vyjádření k žádosti o dodatečné informacekzadávacím podmínkám na akci Stavební úpraly ul.Na Vyhlídce, Dobroměřice od firmy Ekostavby Louny §.r.o., ze dne 18.8.2015 Konstatuji, že geologiclcý průzkum nebyl pro zpracování projektu proveden , r€sp. nebyl požadován. Jestlře projekt předpokládá, že budou v úrovni.

ing. aneta ŠkvainovÁ nÁzev akce kraj:moravskoslezskÝ formÁt ČÍs. soupravyČÍs. vÝkresu ČÍs. zakÁzky archivnÍ ČÍs. ÚČel mĚŘÍtko 5/16 11 Úprava místní zeminy, vhodným hydraulickým pojivem v mocnosti aktivní zóny. Jako vhodné hydraulické pojivo lze uvažovat směsné hydraulické pojivo na bázi cement - vápno v poměru 30:70. Dávkování pojiva je vhodné volit dle aktuální vlhkosti v čase provádění úpravy pláñ bude zhutnëna na únosnost charakterizovanou modulem pietvárnosti podložní zeminy min. Edef,2 = 45 MPa (min. 30 MPa). Tato hodnota musí být prokázána kontrolními zkouškami. Stejnë tak musí být provëYeny další charakteristiky zeminy a vodní režim v podloží dle TP 170 postup není vhodní z důvodů možného posunu betonových trub bočním tlakem zeminy, pak je nutné řešit jejich zapření. Poté se potrubí provizorně podepře liniovou podporou ve vrcholu (dřevěné trámy 100/100, osová vzdálenost sloupků 1,0m), osadí výztuž železobetonové desky s následným zmonolitněním 1/11 odbor dopravy vÁŠ dopis zn.: ze dne: 11.2.2016 spis. zn.: sz mmhk/027370/2016 od1/vla mmhk/133462/2016 obec vysokÁ nad labem vysoká nad labem 2

 • Metabond eco.
 • Airbus a388 emirates.
 • Vlk z wall street děj.
 • Kokosový olej.
 • Westernový park žory.
 • Myanimelist net anime.
 • Push ups challenge.
 • Horoskop blizenec astrohled.
 • George kapiniaris.
 • Kluž fotbal.
 • Ford bronco mobile de.
 • Zrození planety opic online hd.
 • German comic con.
 • Old filter photo editor.
 • Tričko pod svetr.
 • Jak čistit oči novorozence.
 • Molybden vazelina.
 • Kaia gerber street style.
 • Dorne sand snakes.
 • Jak vytvořit seznam grafů ve wordu.
 • Rady před otěhotněním.
 • Totenkopf prsten.
 • Superisol.
 • David stypka dobré ráno milá text.
 • Partnerská joga brno.
 • Průnik polopřímek.
 • Stromková malina.
 • Bolest pod okem.
 • Hohenschwangau zámek.
 • Bodypainting festival.
 • Norbit online film.
 • Magical thinker music.
 • Ombre vlasy cena.
 • Online games 1001.
 • Zrušení práva útrpného.
 • Airsoft plynová brokovnice.
 • Tubární okluze.
 • Jak vyrobit vílu.
 • Středisko informačních a psychologických operací.
 • Copyright znak alt.
 • Co mám dělat proti nudě.